www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy
21.02.2017 -

 číslo 3002/17/004 Regionálne korporátne centrum JUH 

     Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3002/17/004

(v mene EURO) v zmysle § 497 a nasl. ObZ

Obec

Trávnik

IČO  

00 306 681

Sídlo

Hlavná č. 50, 946 19 Trávnik

Zastúpená

Karol Farkas, starosta obce

rodné číslo: 750419/6601 trvale bytom: 946 19 Trávnik 24

doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER 835661 štátna príslušnosť: Slovenská republika

číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SK82 5200 0000 0000 1656 0651 ďalej len „Klient“ a

Obchodné meno 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo  

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

IČO 

31 318 916

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B 

za ktorú koná  

Ing. Katarína Šimkovičová, regionálny manažér RKC ZÁPAD Mgr. Emília Lakatos, bankár špecialista II.  

ďalej len „Banka“

Článok I. - Predmet zmluvy

1.             Na základe žiadosti Klienta sa Banka zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a vo Všeobecných úverových podmienkach OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov účinných odo dňa 01. júna 2016 (ďalej len „Podmienky“) poskytnúť v prospech Klienta krátkodobý Úver v sume 4 520,- €, slovom štyritisícpäťstodvadsať euro.

2.             Úver je poskytovaný na účel: financovanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu, obstaranie nákupu stavebného materiálu a montážnych, drobných rekonštrukčných prác v budove obecného úradu.

3.             Klient sa zaväzuje, že Úver použije na dohodnutý účel, že poskytnutý Úver Banke vráti, zaplatí úrok, príslušenstvo, poplatky a splní všetky svoje ďalšie záväzky podľa tejto Zmluvy za nižšie uvedených podmienok najmä z jeho Bežného účtu.

4.             Úver je vedený na úverovom účte Banky č. SK26 5200 0000 0000 1734 7553.

Článok II. - Úroková sadzba

1.             Úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 2,00% p.a.

2.             Preceňovacie obdobie je 3 mesiace.

Článok III. - Zabezpečenie Úveru

Klient sa zaväzuje zabezpečiť pohľadávky Banky z tejto Zmluvy:

a)        smerovaním všetkých  príjmov  obce vrátane 100% podielu na daniach v správe štátu na  bežný účet Klienta  v Banke počas  celej doby trvania úverového vzťahu,

b)        vlastnou bianko zmenkou bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti v zmysle Zmluvy o vyplňovacom práve k biankozmenke č. 3002/17/004-BZ-01.

Článok IV. - Poskytnutie Úveru

1.             Po splnení Odkladacích podmienok môže  Klient  požiadať o poskytnutie Úveru bezhotovostnou formou na dohodnutý účel uvedený v tejto Zmluve, na základe ním podpísaných žiadostí doručených Banke. Banka nie je povinná poskytnúť Úver skôr, ako i) päť pracovných dní od doručenia žiadosti o poskytnutie Úveru Banke v prípade prvého poskytnutia Úveru a ii) dva pracovné dni od doručenia žiadosti o poskytnutie Úveru Banke v prípade druhého a ďalšieho poskytnutia Úveru, a to aj keby lehota na poskytnutie Úveru uvedená Klientom v žiadosti o poskytnutie Úveru bola kratšia. Žiadosť o poskytnutie Úveru je dostupná na pobočkách Banky.

2.             Klient je oprávnený požiadať o poskytnutie  Úveru najneskôr do 31.03.2017 nasledovne: - postupné účelové čerpanie Úveru po preukázaní účelovosti čerpania na základe predložených originálov daňových dokladov – faktúr,  resp. iného daňového dokladu, s možnosťou refundácie už vynaložených nákladov súvisiacich s účelom Úveru, nie starších ako 6 mesiacov.

Nárok na poskytnutie časti Úveru zaniká, ak Klient nepožiadal o jej poskytnutie v stanovenom čase. 

3.             Klient súhlasí, aby osoby, ktoré sú oprávnené nakladať (disponovať) s peňažnými prostriedkami na Bežnom účte, podpisovali a predkladali Banke žiadosti o poskytnutie Úveru.

Článok V. - Odkladacie podmienky

Banka nie je povinná poskytnúť Úver, ak neboli splnené nasledovné podmienky:

a)        zriadenie zabezpečenia Úveru v zmysle čl. III. tejto Zmluvy, ak v tomto článku nie je uvedené inak,

b)        predloženie vlastnej bianko zmenky Klienta so Zmluvou o vyplňovacom práve k bianko zmenke,

c)        predloženie písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy o úvere vrátane zabezpečovacích zmlúv podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pričom od uzavretia zmluvy do jej zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace,

d)       predloženie  výpisu z uznesenia obecného zastupiteľstva obce, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí Úveru (účel úveru a suma),

e)        predloženie dokladov k účelovosti Úveru , t. j. daňové doklady – faktúry, resp. iného daňového dokladu pred každým čerpaním úveru,

f)         zaplatenie poplatku v zmysle  čl. VII. písm. a) tejto Zmluvy,

g)        predloženie dokladov preukazujúcich použitie Úveru Banke na účel uvedený v čl. I.

tejto Zmluvy.

Článok VI. - Splácanie Úveru

1.             Konečná splatnosť Úveru je najneskôr 25.01.2018.

2.             Klient je povinný splatiť Banke Úver nasledovne:

Poradie splátky

Výška splátky v euro

Termín splátky

1.

452,-

25.04.2017

2.-9.

452,-

pravidelne mesačne k 25. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci od 25.05.2017 do 25.12.2017

10.

452,-

25.01.2018

3.             Klient sa zaväzuje mesačne platiť Banke úrok, a to vždy v posledný kalendárny deň mesiaca, začínajúc mesiacom, v ktorom mu bol poskytnutý Úver (hoci len jeho časť).

4.             Ak je Klient v omeškaní so splatením Úveru alebo akejkoľvek splátky Úveru podľa tejto Zmluvy, Banka je oprávnená od nasledujúceho dňa po dni splatnosti až do dňa skutočného zaplatenia splatnej pohľadávky účtovať zo splatného, ale nesplateného Úveru (alebo jeho časti) okrem úroku aj úrok z omeškania vo výške 8,00% p.a.

5.             Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z Bežného účtu vo výške splatných záväzkov Klienta voči Banke zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej a vykonávala splátky Úveru, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a  ďalších záväzkov Klienta aj bez predloženia prevodného príkazu.

6.             Klient oprávňuje Banku, aby odpisovala peňažné prostriedky z iných účtov Klienta vedených v Banke a vykonávala splátky Úveru, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a ďalších záväzkov Klienta, ak peňažné prostriedky uložené na Bežnom účte nepostačujú na splatenie splatných záväzkov Klienta voči Banke zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej aj bez predloženia prevodného príkazu.

7.             Klient môže so súhlasom Banky a za poplatok v zmysle článku VII. tejto Zmluvy splatiť Úver alebo jeho časť aj pred dohodnutým termínom splátky Úveru formou Mimoriadnej, resp. Predčasnej splátky.

Článok VII. - Poplatky Klient sa zaväzuje Banke zaplatiť poplatky:

a)         za spracovanie úverového obchodu vrátane zmluvnej dokumentácie k obchodu vo výške  0,- €, poplatok je splatný najneskôr v deň prvého poskytnutia Úveru,

b)        za zmenu zmluvných podmienok na základe žiadosti Klienta – v zmysle Cenníka Banky platného v čase realizácie – vyúčtovania poplatku,

c)         za Predčasné a Mimoriadne splátky alebo predčasné splatenie úverového obchodu z vlastných zdrojov Klienta vo výške 4,00% z objemu splátky, poplatok je splatný v deň realizácie Predčasnej resp. Mimoriadnej splátky alebo predčasného splatenia úverového obchodu,

e)        za prolongáciu splátky úverového obchodu alebo predĺženie splatnosti úverového obchodu vo výške 0,30% z objemu prolongovanej splátky alebo zo zostatku úverového obchodu, min. 300,- €, poplatok je splatný v deň uzavretia dodatku k Zmluve,

f)         za každú upomienku o nesplnení povinnosti Klienta vo výške 25,- €, poplatok je splatný v nasledujúci deň po odoslaní upomienky a

g)        za vedenie úverového účtu vo výške 4,80 € mesačne, poplatok je splatný vždy v posledný kalendárny deň mesiaca začínajúc mesiacom, v ktorom sa začalo poskytovanie Úveru.

Článok VIII. - Ďalšie záväzky Klienta

1.             Klient sa zaväzuje, že počas doby platnosti tejto Zmluvy bude cez svoje bežné účty vedené v Banke realizovať celý svoj platobný styk vrátane 100 % podielov na daniach v správe

štátu. Ak je niektorý z bežných účtov vedený v inej mene ako EUR, Banka použije na prepočet kurz vyhlásený Bankou na deň, ku ktorému vyhodnocuje plnenie tejto zmluvnej podmienky. Plnenie podmienky bude Banka vyhodnocovať každé tri kalendárne mesiace (ďalej len „monitoring platobného styku“). Prvý monitoring bude realizovaný k poslednému dňu prvého uceleného kalendárneho štvrťroka po podpise tejto zmluvy.

2.             Klient sa zaväzuje predkladať Banke:

a)        Rozpočet, prípadne upravený rozpočet – do 30 dní po schválení zastupiteľstvom,

b)        Záverečný účet a Uznesenie o prerokovaní záverečného účtu zastupiteľstvom – do 30 dní po prerokovaní,

c)        Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 – štvrťročne k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. do 30 dní po ukončení štvrťroka / roka v písomnej forme ako aj v elektronickej forme vo formáte dbf s názvom PRIJ.dbf a VYD.dbf,

d)       Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2-04

- štvrťročne k 31.3., 30.6.a 30.9. do 30 dní po ukončení štvrťroka, 

e)        Prehľad úverov a ostatných záväzkov – štvrťročne k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. do 30 dní po ukončení štvrťroka, 

f)         Súvahu – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení roka,

g)        Výkaz ziskov a strát – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení  roka,

h)        Štruktúru pohľadávok v členení na daňové a nedaňové – ročne k 31.12. do 40 dní po ukončení roka.

3.             Klient sa zaväzuje neprijať akýkoľvek úver alebo pôžičku alebo nepodpísať zmluvu o vystavení platobnej bankovej záruky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky.

4.             Klient sa zaväzuje nevypovedať zmluvu o vedení Bežného účtu po dobu trvania záväzkov Klienta zo Zmluvy alebo z odstúpenia od nej. Banka je oprávnená použiť peňažné prostriedky na Bežnom účte alebo iných účtoch Klienta vedených v Banke aj na započítanie svojej vzájomnej pohľadávky, ktorú má voči Klientovi zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od nej.

 

Článok IX. - Rozhodcovská doložka

1.             Klient vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. 

2.             Klient vyhlasuje, že prijíma Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 93b zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán z ich obchodov budú rozhodované v rozhodcovskom konaní na SRS SBA.

3.             Banka a Klient sa týmto dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, najmä z dôvodu neplnenia povinností, náhrady škody, bezdôvodného obohatenia, ohľadom platnosti vyššie uvedených právnych úkonov a ich výkladu, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na SRS SBA. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu SRS SBA a jeho rozhodnutie bude pre nich záväzné.

4.             Zmluvná strana sa napriek uzavretej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmluvná strana ani jej právny nástupca sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu podľa osobitného predpisu, ibaže vo veci už skôr začalo rozhodcovské konanie.

5.             Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

 

Článok X. - Zoznam príloh

K tejto Zmluve boli vyhotovené tieto prílohy: Príloha č. 1 – Podmienky

Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

Článok XI. - Elektronická komunikácia

Meno a priezvisko

e-mail

Telefón

Mgr.Emília Lakatos

lakatos@otpbanka.sk

0903 407 264

za Klienta

 

 

Meno a priezvisko

e-mail

Telefón

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.