www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
21.02.2017 -

Regionálne korporátne centrum JUH

 Dodatok č. 1

k Zmluve o úvere

Obec

Trávnik

IČO  

00 306 681

Sídlo

Hlavná č. 50, 946 19 Trávnik

Zastúpená

Karol Farkas, starosta obce

rodné číslo: 750419/6601 trvale bytom:  946 19 Trávnik 24

doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER 835661 štátna príslušnosť: Slovenská republika

číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SK82 5200 0000 0000 1656 0651 ďalej len „Klient“ a

Obchodné meno 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo  

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

IČO 

31 318 916

Obchodný register

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B 

za ktorú koná   ďalej len „Banka“

Ing. Katarína Šimkovičová, regionálny manažér RKC ZÁPAD Mgr. Emília Lakatos, bankár špecialista II.  

Článok I. – Úvodné ustanovenia

1.             Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k: Zmluve o univerzálnom komunálnom rámci

číslo: 3002/16/009 zo dňa 17.03.2016

2.             Slová napísané s veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný v Zmluve o úvere alebo v Podmienkach.

Článok II. - Predmet dodatku

1.        Týmto dodatkom sa mení čl. I. bod 2  Zmluvy  nasledovne:

2.        Banka poskytne Úver do celkovej výšky 57 480,- € (slovom: päťdesiatsedemtisíc štyristoosemdesiat euro). Výška Investičného úveru predstavuje sumu 25 000,- € (slovom: dvadsaťpäťtisíc euro).Výška Kontokorentného úveru je 32 480,- € (slovom: tridsaťdvatisícštyristoosemdesiat euro) a tento úverový limit nemôže byť prekročený. 2.         Týmto dodatkom sa mení čl. II. bod  2 Zmluvy nasledovne:

2.    Kontokorentný úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 -  mesačné depozitá a prirážky 1,65% p.a. Preceňovacie obdobie je 3 mesiace.

1

                                                     

             

                         

 

 

3.        Týmto dodatkom sa dopĺňa čl. III. o písm. c) v nasledovnom znení: Klient sa zaväzuje zabezpečiť pohľadávky Banky z tejto Zmluvy:

c)  vlastnou bianko zmenkou bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti v     zmysle Zmluvy o vyplňovacom práve k biankozmenke č. 3002/16/009-BZ-02.

 

4.        Týmto dodatkom sa mení čl. IV. bod  4 Zmluvy nasledovne: 4. Kontokorentný úver môže byť Klientovi poskytnutý najskôr po uplynutí dvoch pracovných dní od preukázania splnenia všetkých Odkladacích podmienok, priebežne, bez nutnosti dokladovania účelu v nasledovných rámcoch:

-        do 26.01.2018 v sume 32 480,-  EUR,

-        od 27.01.2018  do 20.09.2018 v sume 22 000,- EUR.

Klient sa zaväzuje žiadať o poskytnutie Kontokorentného úveru hotovostnou alebo bezhotovostnou formou, použiť ho len na dohodnutý účel a neprekročiť úverový limit. Poskytnutie Kontokorentného úveru je realizované zásadne prostredníctvom Bežného účtu, na jeho ťarchu. Nárok na poskytnutie Kontokorentného úveru zaniká jeden deň pred konečnou splatnosťou Úveru podľa čl. VI. bodu 1. tejto Zmluvy.

 

5.        Týmto dodatkom sa doterajší text v čl. V. označuje bodom 1 a dopĺňa sa čl. V.  o nový bod 2. vyššie uvedenej Zmluvy nasledovne: 

2.    Klient je povinný pred navýšením limitu Kontokorentného úveru v zmysle Dodatku č.1:

a)        predložiť vlastnú bianko zmenku Klienta so Zmluvou o vyplňovacom práve bianko zmenke,

b)        predložiť  Banke písomné potvrdenia o zverejnení Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere  vrátane  zabezpečovacích zmlúv podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pričom od uzavretia zmlúv do ich zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace,

c)        predložiť  výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva obce, na ktorom bolo   rozhodnuté o prijatí Úveru (navýšenie kontokorentného úveru)

d)       predložiť písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy s UPSV a R č. 56/2016/§ 54 – CzKN.

 

6.        Týmto dodatkom sa dopĺňa čl. VIII. Zmluvy o nový bod 9 v nasledovnom znení:  9. Klient sa zaväzuje, že bude Banke mesačne preukazovať mesačné predkladanie žiadostí o úhradu platby a kópiu dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na úhradu mzdy, preddavku na poistné na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové poistenie za zamestnancov, ktoré boli predložené na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (mesačne min. 3 490,- €). Prvýkrát predloží vyššie uvedené doklady do 05.04.2017.

 

Článok III. - Záverečné ustanovenia

1.             Klient vyhlasuje, že pred podpisom tohto dodatku sa oboznámil so Všeobecnými úverovými podmienkami OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov (účinné odo dňa 01. júna 2016), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, súhlasí s nimi a je v plnom rozsahu zaviazaný právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Podmienok.

2.             Klient je povinný uhradiť Banke poplatok za spracovanie dodatku vo výške 200,- €, poplatok je splatný v deň podpisu dodatku. 

                                                                                                    2

                                                     

             

                         

 

 

3.             Dodatok obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu dodatku.

4.             V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tohto dodatku je alebo sa stane neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tohto dodatku.  

5.             Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Klient je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tohto dodatku zabezpečiť zverejnenie tohto dodatku podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

6.             Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Klienta a 2 pre Banku. 

7.             Zmluvné strany tento dodatok prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že dodatok podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.

 

V Dunajskej Strede, dňa 15.02.2017                         V Dunajskej Strede, dňa 15.02.2017

 

Banka:                                                                        Klient:

OTP Banka Slovensko, a.s.                                     Obec Trávnik                                     

 

 

 

........................................................................           ...........................................

Ing. Katarína Šimkovičová                                        Karol Farkas, starosta obce regionálny manažér RKC ZÁPAD

 

 

 

 

.................................................................                   

Mgr. Emília Lakatos                                                               bankár špecialista II.

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument. Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.

 

V Dunajskej Strede dňa 15.02.2017

 

Meno a priezvisko povereného zamestnanca banky: Mgr. Emília Lakatos

 

 

Podpis       .....................................................

                    pečiatka banky 

 

 

                                                                                                    3 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.