www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica OZ z 27.3.2017
30.03.2017 -

Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 27.3.2017

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
  3. Prejednanie a schválenie PHSR obce za roky 2016-2022
  4. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“ a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% oprávnených nákladov
  5. Termín uskutočnenia XX. Trávnických hier
  6. Iné
  7. Záver

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania.  Poslanci s navrhnutým programom rokovania hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne súhlasili.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Attila Rajkó a Eugen Gaál. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

3.      Poslancom bol predložený vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2022. Do plánu sú zapracované tieto projektové  zámery na nasledujúce roky:

a) rekonštrukcia ulíc Školská, Piri a Úzka

b) Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

c) rekonštrukcia spoločenského domu – bývalej budovy základnej školy

d) rekonštrukcia budovy obecného úradu

e) vybudovanie ČOV – spoločne s okolitými obcami bez kanalizácie, len prenosom odpadovej vody cisternou do ČOV

f) vytvorenie ekodvora

g)  Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom- zabezpečenie kompostérov v spolupráci s Akčnou skupinou Dolný Žitný Ostrov

 

Ďalšie pripomienky a návrhy k predloženému plánu neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. Zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

4.      Pán starosta informoval prítomných, že v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičný priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov je možné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom:“ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“.

Projekt zahŕňa výmenu okien, vonkajšie zateplenie, výmena strešnej krytiny, izolácia podlahy a pivnice, rekonštrukcia elektroinštalácie, obnova kúrenia – výmena kotlov.

V rámci projektu má obec spolufinancovať projekt vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov a to 10 324,38 €.

Obecné zastupiteľstvo po oboznámení sa s projektom zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ pristúpilo k hlasovaniu. Zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na predmetný projekt a zároveň schválilo sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov a to 10.324,38 Eur, proti nehlasoval nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

5.      Pán starosta navrhol termín uskutočnenia XX. Trávnických hier na 30. jún a 1. júl 2017. Na 30. júna sa plánuje výstava ako obvykle. Program trávnických hier bude prejednávaný na nasledujúcom zasadnutí OZ. Poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne schválili termín zorganizovania XX. Trávnických hier.

 

 

6.      Iné:

Informatívne body pre poslancov:

a) pán starosta informoval prítomných, že koncom roka 2017 mieni zrušiť zmluvu o zbere elektro odpadu so spoločnosťou Enwiwork Bratislava a uzatvoriť zmluvu na zber elektro šrotu so spoločnosťou FCC a.s. Dolný Bar a to z dôvodu, že aj pri terajšom vopred nahlásenom zbere elektro odpadu zostali v obci miesta, kde sa kvôli kapacite vozidla neodviezla spoločnosť Enwiwork pred domy uložený elektro odpad.

 

b) zber biologicky rozložiteľného odpadu – konárov – sa uskutoční 30. marca 2017

 

c) zber objemného odpadu formou uloženia veľkokapacitných kontajnerov v obci sa uskutoční 22. apríla 2017

 

d) spoločnosť Povodie Dunaja v blízkej budúcnosti odvezie ešte v minulom roku vybagrovanú usadeninu pri čistení kanála prechádzajúci pri miestnych obchodoch a taktiež sa uskutoční vyčistenie koryta kanála neďaleko budovy obecného úradu

 

e) v 12. týždni tohto roka bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na nedoplatky na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady z rokov 2013-2015

 

f) na deň 29. apríla sa plánuje uskutočnenie stavania mája od 11. hodiny s vystúpením hudobnej skupiny OUCHA a roztlieskávačiek zo Zemianskej Olče. Od 13.00 sa organizuje 1. ročník súťaže hasičských družstiev o Pohár starostu obce Trávnik.

 

g) koncom  minulého roka boli sťažnosti zo strany občanov ohľadom toho, že na miestnom cintoríne neznáme osoby odcudzia sviečky a kahance z hrobov. Podobné nahlásenie bolo podané na úrad aj tento týždeň. Pán starosta prosí poslancov, ak by sa na nich niekto obrátil s takýmto zistením, nech tlmočia občanovi aby sa čím skôr obrátil na úrad z dôvodu upresnenia času skutku a väčšej možnosti prešetrenia kamerovým systémom

 

h) Ohľadne miestnej káblovej televízie pán starosta informoval, že v prechodnom období od zrušenia zmluvy na prevádzkovanie KTV so Speed Telekom s.r.o. Dunajská Streda prebieha prehľad stavu KTV a zistenie koľký užívatelia užívajú analógové vysielanie programov. Bola by možnosť prechodu celého systému na digitálne vysielanie, čo by znamenalo riešenie na opakujúce sa výpadky určitých staníc. Pre tých, ktorí majú možnosť využívať len analógové programy by obec po schválení OZ mohla prispieť k zabezpečeniu setup boxov na sledovanie digitálneho vysielania. V blízkej budúcnosti sa chystá  premiestnenie ústredia KTV do inej miestnosti v budove OcÚ.

 

 

7.      Nakoľko ďalšie pripomienky neboli pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 30.3.2017

 

 

 

 

 

                                                                        Karol Farkas

                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 27.3.2017 číslo II-2017

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trávnik na roky

                2016-2022

 

Bod č. 4:  berie na vedomie a schvaľuje podanie žiadosti :

 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Názov projektu : " Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy"

 

Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Trávnik  z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 10.324, 38 EUR.

 

 

Bod č. 5: schvaľuje termín uskutočnenia XX. Trávnických hier na 30 jún a 1. júl 2017

 

 

 

 

 

                                                                                     Karol Farkas

                                                                                     Starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 30.3.2017

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.