www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 30.05.2017
05.06.2017 -

Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 30.5.2017

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  3. Prejednanie protestu prokurátora, ktorým sa navrhuje zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik a nahradilo všeobecne záväzným nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom.
  4. Prejednanie programu XX. Trávnických hier
  5. Iné
  6. Záver

 

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania s ktorým poslanci hlasovaním jednohlasne súhlasili.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Silvia Szabóová a Valent Ódor. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

3.      Okresný prokurátor podal dňa 20.4.2017 doručený na obecný úrad dňa 2.5.2017 pod číslom Pd 62/17/4401-3 protest prokurátora proti VZN Obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik prijatý OZ na zasadnutí konanom dňa 20.3.2015. V rámci previerky stavu zákonnosti v postupe územnej samosprávy vo veciach ochrany spotrebiteľa bolo preskúmané predmetné VZN obce. V odôvodnení protestu sa konštatuje, že spoločenské vzťahy VZN buď neupravuje vôbec, alebo ich upravuje rozporuplným spôsobom, v dôsledku čoho je nariadenie nezrozumiteľné. Bolo zistené, že do VZN bolo obcou v mnohých prípadoch rozširujúcim či zužujúcim spôsobom zmenené znenie zákona. Preberanie zákonných úprav do VZN nie je prípustné. Preberať texty zákonov týkajúcich sa povinností do VZN, prípadne meniť alebo upravovať text zákona vo VZN je postup odporujúci zákonu. Z týchto dôvodov považuje okresný prokurátor prijaté VZN č. 1/2015 za odporujúce zákonu a navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby v zákonom danej lehote najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora predmetné VZN zrušilo alebo nahradilo VZN, ktoré bude v súlade so zákonom a o vyhovení či nevyhovení protestu upovedomiť orgán verejnej správy prokurátora v lehote podľa zákona.

Pán starosta navrhuje obecnému zastupiteľstvu protestu prokurátora vyhovieť a napadnuté VZN nahradiť a prijať také VZN, ktoré bude v súlade so zákonom. Lehota 90 dní uplynie dňom 31.7.2017.

Poslanci k návrhu starostu nemali žiadne pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu na návrh starostu protestu prokurátora vyhovieť a v zákonom danej lehote prijať také VZN, ktoré bude v súlade so zákonom. Zo štyroch prítomných poslancov štyria poslanci hlasovali za, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

4.      V tomto bode sa pristúpilo k prejednaniu programu XX. Trávnických hier. Pán starosta predložil poslancom tento návrh programu:

30. jún, piatok

ü  18,30 uloženie vencov pri pamätných miestach (miestny cintorín, pamätník pre padlých v I. a II. sv. vojne a pamätná tabuľa Szedera Fábiána pri farskom úrade)

ü  19.00 výstava grafických výtvarných obrazov pána Arpáda Tábora a Réky Fábikovej z Trávnika prípadne Réky Beke z Klížskej Nemej

                          1. júl, sobota

ü  9,00 zahájenie pretekov vo varení guláša

ü  9,30 futbalový turnaj U11 s účasťou 6 družstiev (na tento turnaj bola obci poskytnutá dotácia)

ü  9,30 voľný program pre deti, zábavné a športové súťaže nad dohľadom učiteliek

ü  10,00 nafukovacia šmýkalka, kĺzačka pre deti

ü  10,00 Psie súťaže krásy

ü  11,00 súťaž silných mužov

ü  13,00 vyhodnotenie súťaží

ü  14,00 prezentácia miestnych dobrovoľných hasičov

ü  15,00 možnosť jazdy na motorkách (max 20 motorkárov)

ü  15,00 Ukážka výcviku psov Kynologického klubu Číčov

ü  16,00 kultúrny program: vystúpia: spevácky zbor Gyöngykoszorú, Pécsi Virág, roztlieskávačky, seniori zo Sokoliec, Fekete Silvia

ü  20,00 Pouličná tanečná zábava

ü  Ťah tomboly (organizuje miestne DHZ)

               Pohostenie:

ü  Miestne združenie poľovníckeho zväzu ponúklo uvariť 2 kotle guláša zo zveriny, rybársky zväz pripraví halászlé a obec bude tiež variť hovädzí guláš alebo fazuľový guláš. Pán starosta navrhuje, aby guláše neboli bezplatné, keďže z vlaňajších skúseností bolo zistené, že sa plytvalo s jedlom a preto navrhuje stanoviť symbolickú cenu za porcie guláša napr. jedno euro v každom prípade na výdaj na lístok. Prípadne miestnym občanom bezplatne a ostatným na predaj, alebo miestnym občanom aspoň za 0,50 €. Pán poslanec Ódor je toho názoru, že miestnym obyvateľom by mal byť guláš bezplatne, keďže obecné slávnosti sa organizujú pre občanov obce. Nakoniec sa prítomní dohodli, že pre trávničanov bude jedna porcia jedla podľa výberu bezplatná a za každú ďalšiu porciu sa platí 1,50 €, ostatní prítomný hradia tiež 1,50 € za každú porciu jedla. Výdaj porcií bude na predpredané lístky.

ü  Občerstvenie zabezpečí pre účastníkov , hostí a organizátorov obec, tak ako minerálku, kofolu a pivo.

 

5.      Iné

Pán poslanec Esztergályos sa informoval o stave vybavenia posilovne. Pán starosta uviedol, že  bola poskytnutá dotácia na projekt Občianskeho združenia Villa Fyuz vo výške 1170 € na zakúpenie posilňovacej lavice a posilňovacieho zariadenia.

 

 

6.      Nakoľko ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Karol Farkas

                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 31.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 30.5.2017 číslo III-2017

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

Bod č. 3: vyhovuje

v  protestu prokurátora z 20.4.2017 číslo Pd 62/17/4401-3 proti VZN Obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik

              

                zaväzuje sa

v  nahradiť VZN Obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik, na taký, ktorý bude v súlade so zákonom

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Karol Farkas

                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 31.5.2017

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.