www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ - z 29.06.2017
04.07.2017 -

Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 29.6.2017


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
 3. Prejednanie návrhu na vydanoe notárskeho osvedčenia – vyhlásenie o vydržaní vlastníckeho práva navrhovateľky Heleny Nagyovej bytom v Trávniku
 4. Iné
 5. Záver

 

 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania.  Poslanci s predloženým programom rokovania hlasovaním zo štyroch prítomných poslancov jednohlasne súhlasili.
 2. Za overovateľov zápisnice sa menujú Eugen Gaál a Ľudovít Esztergályos. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.
 3. Notár JUDr. Karol Kovács, Notársky úrad Šaľa listom zo dňa 31.3.2017 podal žiadosť na tunajší obecný úrad ohľadne podaného návrhu navrhovateľky Heleny Nagyovej bytom Trávnik č. 53 na vydanie notárskeho osvedčenia – vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú. Trávnik vedených na LV č. 310, parcely registra „C“, parc. č. 197/1 zastavaná plocha o výmere 239 m2, parc. č. 197/2 záhrada o výmere 459 m2, parcely registra „E“, parc. č. 197 – trvalý trávny porast o výmere 1558 m2, na podiel pod B.2 až 39, 43 až 62 v 858/864-inách. V prílohe sú priložené uznesenia o dedičstve, potvrdenia z registra obyvateľov a sedem čestných vyhlásení. Notár žiada oznámiť, či oprávnené záujmy obce vznikom vlastníckeho práva ohľadom predmetných nehnuteľností vydržaním v prospech navrhovateľky nie sú dotknuté.
  Pán starosta navrhuje, aby žiadosti bolo vyhovené, obce nemá vlastnícky podiel u týchto nehnuteľností, tie neužíva a ani nemieni využívať.
  Poslanci hlasovaním zo štyroch prítomných jednohlasne vyhlasujú, že vznikom vlastníckeho práva ohľadom  predmetných nehnuteľností vydržaním v prospech navrhovateľky Heleny Nagyovej nie sú dotknuté oprávnené záujmy obce.
 4. V tomto bode boli upresnené jednotlivé úlohy poslancov ohľadne konania XX. Trávnických hier. Pán starosta uviedol, že na preteky vo varení guláša je doposiaľ prihlásených 11 záujemcov. Na preteky silných mužov Strongman 2017 je nahlásených 8 športovcov. Futbalového turnaja U11 sa zúčastnia štyri futbalové skupiny. Od 12.30 za organizovania miestneho poľovníckeho zväzu uskutočnia preteky v strelbe na terče. Bude sa postupovať podľa predbežne zostaveného programu trávnických hier.
 5.  Poslanci ďalšie pripomienky a návrhy nemali. Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.
     Karol Farkas
  Starosta obce
   

  V Trávniku dňa 3.7.2017

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 29.6.2017 číslo IV-2017


 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:


Bod č. 3: vyhlasuje, že oprávnené záujmy obce vznikom vlastníckeho práva ohľadom nehnuteľností v k.ú. Trávnik vedených na LV č. 310, parcely registra „C“, parc. č. 197/1 zastavaná plocha o výmere 239 m2, parc. č. 197/2 záhrada o výmere 459 m2, parcely registra „E“, parc. č. 197 – trvalý trávny porast o výmere 1558 m2, na podiel pod B.2 až 39, 43 až 62 v 858/864-inách vydržaním v prospech navrhovateľky Heleny Nagyovej rod. Nagyovej nar. 1943 bytom Trávnik č. 53 nie sú dotknuté.


Karol Farkas
Starosta obce

V Trávniku dňa 3.7.2017

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.