www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 30.08.2017
22.08.2017 -

OBEC TRÁVNIK

OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282, e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

 

30. augusta 2017, v stredu o 19.30 hod.

v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

 

3. Prejednanie návrhu VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a

poskytovania služieb na trhových miestach v obci Trávnik

 

4. Prejednanie návrhu VZN obce č. 2/2017 o trhovom poriadku pre

príležitostné trhy

 

5. Prejednanie návrh VZN obce č. 3/2017 Trhový poriadok pre trhovisko na

Verejnom priestranstve v Trávniku

 

6. Prejednanie žiadostí o pridelenie obecného nájomného bytu

 

7. Prejednanie zaobstarania požiarneho vozidla

 

8. Prejednanie podaných žiadostí

 

9. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

 

10. Iné

 

11. Záver

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakujem!

S úctou

 

V Trávniku dňa 22.8.2017

 

Karol Farkas

starosta obce

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

 

2017. augusztus 30.-án, szerdán, 19.30 ó. tartunk

a községi hivatal kis üléstermében.

 

 

  1. Megnyitó

 

  1. Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető nevezése

 

3. Az 1/2017-es általános érvényű községi rendelet tervezetének tárgyalása

- A piactéren történő termékek árusítása és a szolgáltatások feltételei

 

4. A 2/2017-es általános érvényű községi rendelet tervezetének tárgyalása

- Az alkalmi piactéri árusítás rendtartása

 

5. A 3/2017-es általános érvényű községi rendelet tervezetének tárgyalása

- A meghatározott köztéri piacon lévő árusítás piactéri rendtartása

 

6. Beérkezett kérvények tárgyalása: községi bérlakás igénylés

 

7. Tűzoltó jármű beszerzésének megtárgyalása

 

8. Beérkezett lakossági kérvények megtárgyalása

 

9. A 2016-os évi zárszámadás elfogadása

 

10. Egyéb

 

11. Zárszó

 

 

Megjelenését előre is köszönöm!

Tisztelettel,

 

 

Farkas Károly

polgármester

 

Füss, 2017.8.22.

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.