www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dna 12.09.2017
19.09.2017 -

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 12.9.2017

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
  3. Opätovné prejednanie zaobstarania hasičského vozidla
  4. Zorganizovanie obecnej brigády
  5. Záver

 

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Valent Ódor a Silvia Szabóová. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

3.      Pán starosta navrhol opätovné prejednanie zaobstarania hasičského vozidla pre tunajší dobrovoľný hasičský zbor. Poslanci dostali rozpis nákladov na nákup hasičského vozidla ZIL. Samotné vozidlo stojí 5200 €, celková cena cisternovej automobilovej striekačky ZIL 130, vrátane cla, dopravy, namontovaného príslušenstva zodpovedajúcej slovenským normám, obnovenie systémov ťažného zariadenia, GO brzdového systému, diferenciálu, STK, samotné práce, cestovné a daň činí 36 240 Eur. Bolo by nutné rozhodnúť, či túto ponuku OZ prijme z dôvodu, že do 15. októbra t.r. treba podať žiadosť o začlenenie hasičského zboru do skupiny „B“, predpokladom ktorého je vlastnenie na zásahy vhodného vozidla. Z dôvodu, že existujúca automobilová striekačka nie je vedená v evidencii vozidiel, nemôže sa použiť na zásahový účel. Pán starosta navrhuje poslancom prijať predloženú ponuku na hasičské vozidla v cene podľa rozpisu nákladov. Náklady na krytie výdavku na kúpu vozidla by boli hradené z úveru, poskytnutý OTP Bankou Slovensko, a.s. Doba splácania úveru by bola 5 rokov s mesačnými splátkami 500 Eur.

Pripomienky:

Pán poslanec Ódor: je toho názoru, že je to aj tak staré vozidlo s rokom výroby 1974

Pán starosta: tie, čo sú neskoršej výroby sú drahšie a tiež je oveľa drahšie vybavenie. To, že DHZ bude prečlenené zo skupiny „C“ do skupiny „B“ by znamenalo viac poskytnutej dotácie pre obec (cca 3000 €), ktoré by krylo náklady na opravy, na ďalšiu výbavu zboru, na školenia.

Pán poslanec Gaál: miestny hasičský zbor nemá v obci tradíciu. V deväťdesiatych rokoch sa s elánom začalo znovu zorganizovanie zboru, čo trvalo iba krátky čas, dôvodom bolo, že obec primerane nepodporovala chod hasičského zboru, finančne neprispela k jej riadnej funkčnosti. Aj preto sa stalo, že sa s jestvujúcim hasičským vozidlom ZIL nezaoberalo, neboli vybavené technické kontroly ani ŠPZ a tak bolo auto vyradené zo štátnej evidencie. Ak obec bude mať aj teraz podobný postoj, že nie sú peniaze, dôjde k poklesu nadšenia členov a zbor prestane fungovať, tak ako sa to stalo v minulosti aj s futbalovým družstvom.

Pán starosta: prešlo 20 rokov od poslednej aktivity hasičského zboru v obci. V súčasnosti už dva a pól roka sú členovia hasičského zboru aktívny, zapájajú sa do pretekov, členovia prispievajú svojou prácou k rôznym opravám aj na budove hasičskej zbrojnice a obec tiež finančne podporuje riadny chod zboru.

Pán poslanec Ódor: tiež podporuje funkčnosť miestneho družstva, ale keď je možnosť, aby obec dostala od štátu bezplatne hasičské vozidlo, tak by stačilo v tom prípade požiadať o začlenenie zboru do „B“ skupiny

Pán poslanec Gaál: doteraz obci nebolo pridelené hasičské vozidlo z dôvodu nefunkčnosti zboru. Možno nám bude auto pridelené až o dva-tri roky, znamenalo by to dlhú dobu a možno by sa zbor kvôli pasivite aj rozpadlo.

Pán poslanec Esztergályos: popozeral si na internetových stránkach ponuku hasičských áut na predaj, čím sú „mladšie“ tým sú aj drahšie. Sú také spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dovozom a obnovením použitých automobilov napr. Škoda, Liaz, len na týchto stránkach nie sú ceny, prístupné sú len pre záujemcu. Je veľa zahraničných áut (nemecké, holandské, poľské) na predaj, zväčša typu Mercedes, napr. pozeral tento typ rok výroby 1984 za 10 tisíc eur. Tieto sú oveľa „mladšie“, len nie sú vybavené. Čo sa týka predmetného ZIL-u, darmo je obnovené s vhodným namontovaným príslušenstvom, aj tak je to 43 rokov staré vozidlo. Prečo sa rozmýšľa nad kúpou práve ZIL-u?

Pán starosta: preto ZIL, že aj to terajšie je táto značka, a poprípade by bola vhodná na súčiastky v prípade potreby. Dodal, že v zmysle zákona je povinnosťou obce zabezpečiť požiarnu ochranu v obci, ak obec nemá vlastný hasičský zbor, je nutné požiarnu ochranu zabezpečiť zmluvnou formou dohodnutou s inou obcou.

Pán poslanec Ódor: cenu ponúknutého vozidla považuje za vysokú. Ak by došlo k prípadu požiaru, kto by mohol byť zastihnutý cez deň doma, aj tak by museli zasahovať profesionálny hasiči

Pán Attila Fábik, veliteľ DHZ: treba si objasniť pojmy, ako tím a zbor. Hasičský tím je skupina pre športový kategóriu v tejto oblasti a je to pre zábavu. Hasičský zbor slúži obci. Ponúknuté vozidlo je ozaj drahé, aj oni sa informovali na internete. Avšak toto auto ZIL je veľmi jednoduché na použitie aj pri opravách, aj keby prešlo ročne 500 km určite by aspoň 10 rokov nemuselo s ním zaoberať. Miestny zbor ho nechce kvôli tomu, aby s ním chodilo na preteky. Súčasným ZIL-om je nebezpečný výjazd. Dal by sa vybrať  aj novší model ako napr. Merecedes, ale ten typ má či môže mať  problémy s elektronikou, čo je potom naozaj veľmi nákladné opraviť. Ako naznačil pán poslanec Gaál, je cítiteľné v kruhu mladších členov isté zastavenie nadšenia, možno z dôvodu negatívnych vplyvov. Nič nemôže zaručiť chod súčasného hasičského zboru, na jeho aktívnosť vplýva viac faktorov, ani to nie je garanciou, či bude vlastniť hasičské vozidlo, alebo nie, to je otázkou budúcnosti.

Pán poslanec Nagy: navrhuje počkať s kúpou hasičského vozidla

Po vyčerpaní pripomienok sa pristúpilo k hlasovaniu. Pán starosta navrhuje schváliť kúpu hasičského vozidla, cisternovú automobilovú striekačku ZIL 130 podľa rozpisu nákladov v celkovej cene 36 240 € a to z úveru prijatého od OTP Banky Slovensko a.s.. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov traja hlasovali za, dvaja hlasovali proti a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania. Predložený návrh nebol schválený.

 

 

4.      Pán starosta informoval prítomných, že na deň 14. október 2017, v sobotu mieni zorganizovať obecnú brigádu, čo by zahŕňalo dať do poriadku brehy oboch kanálov v obci, zasiatie trávy, oprava náteru sochy Panny Márie, terénne úpravy, výsadba ruží pozdĺž dvora pri farskom úrade, výsadba trvaliek do pneumatík od Nového radu smerom k mostíku pred futbalovým ihriskom, hasiči by vyčistili odtokové kanály pri požiarnej zbrojnici, priviezli by ku zbrojnici drevo, ktoré bolo ponúknuté na odvoz lesným hospodárom. Na zapojenie sa do brigády budú oslovené miestne organizácie aj občania. Časovo by to bolo od 9 do 13 hodiny so zrazom pri budove obecného úradu, koncom brigády by bola zabezpečená strava, napr. guláš a langoše.

 

 

5.      Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Karol Farkas

                                                                        Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 12.9.2017 číslo VI-2017

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

 

 

Bod č. 3: zamieta kúpu hasičského vozidla – cisternovej automobilovej striekačky ZIL 130

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Karol Farkas

                                                                            Starosta obce

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.