www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN obce č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
05.09.2017 -

 

 

  

 

 

 

      OBEC TRÁVNIK

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

OBCE TRÁVNIK

 

č.   1/2017

 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Trávnik

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                       04.08.2017

 

 zverejnený na internetovej adrese obce dňa:                       

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):                             21.08.2017

 

Doručené pripomienky (počet):  0

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                                  22.08.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:                     22.08.2017

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku dňa:                                30.08.2017

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa:                                     31.08.2017

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Trávnik dňa:                                        18.09.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                    14.09.2017  

 

 

 

 

 

 

Obec Trávnik na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.: 1/2017

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach     v obci Trávnik

 

 

 

§ 1

 

Všeobecné ustanovenia

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území Obce Trávnik.  

                                                                          

§ 2

 

Vymedzenie pojmov

 

Pre účely tohto Všeobecne záväzného nariadenia sú základné ustanovenia uvedené v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tieto zákony zároveň upravujú pojmy: 

-          trhové miesto,

-          trhovisko, 

-          tržnica,

-          stánok s trvalým stanovišťom,

-          príležitostný trh,

-          ambulantný predaj,

-     správca trhoviska.

 

                                                               § 3

 

                              Trhové miesta a správa trhových miest

        

1.  trhovisko na verejnom priestranstve pred centrálnymi obchodmi na parc. č. 185 

    (správca: Obec Trávnik)

 

2.  nebytový priestor určený na príležitostný trh vo veľkej sále budovy Obecného úradu Trávnik, 946 19 Trávnik č. 50  ( výpredajové akcie textilných výrobkov, odevov, domácich potrieb, športových a iných spotrebných výrobkov)

    (správca: Obec Trávnik)  

 

 

3.  verejné priestranstvo určené na ambulantný predaj :

-  časť futbalového ihriska na parcele číslo 111

-  dvor obecného úradu  na parcele číslo 100/1

-  dvor spoločenského domu na parcele číslo 108

        (správca: Obec Trávnik).

 

 

 

§ 4

 

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

 

1.  Príležitostné trhy organizované obcou Trávnik:

a)   Obecné dni – Trávnické hry  v mesiaci júl s dĺžkou trvania 1 deň

b)  Martinský festival v mesiaci november s dĺžkou trvania 1 deň

 

2.  Príležitostný trh v budove Obecného úradu Trávnik v priebehu celého kalendárneho roka okrem dní štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a dní počas ktorých sa  konajú kultúrne a spoločenské podujatia.

 

 

 

 

 

§ 5

 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1.  Na trhovisku pred centrálnymi obchodmi je povolené predávať a poskytovať služby:

 

1.1 Produkty rastlinného pôvodu:

 

a)   ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov predaja,

b)  pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

c)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

d)  predaj húb na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu1),

e)   malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným predpisom 2)3)

-          zrno obilnín

-          zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, 

-          suché strukoviny

-          olejniny

-          konzumné zemiaky

-          hlúbovú zeleninu, kapustu

-          plodovú zeleninu

-          koreňovú zeleninu

-          cibuľovú zeleninu

-          listovú  zeleninu

-          jadrové ovocie

-          kôstkové ovocie

-          bobuľové ovocie

-          škrupinové ovocie

-          byliny

f)    lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku

 

1.2. Produkty živočíšneho pôvodu:

 

a)  prvotné produkty živočíšneho pôvodu:

-          včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Komárne (ďalej len RVPS), v súlade s osobitným predpisom2) 

-          malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2) 

-          malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) a RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

-          malé množstvo mäsa z hydina a z králikov od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

b)  mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

c)   mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach  schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

d)  vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných predpisov,

e)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

f)   živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom 4)

 

1.3. ostatný tovar

 

a)      kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,

b)     vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

c)      remeselné a umelecké výrobky,

d)     ozdoby a dekorácie,

e)      knihy, denná a periodická tlač, audio a video nosiče, 

f)       výrobky zo skla, porcelán a keramika, obrazy,

 

1.4. Na trhovisku možno poskytovať služby,  okrem služieb uvedených v  § 8 zákona č.       178/1998 Z. z.:

1.  čistenie peria.

 

 

 

2.  Na verejnom priestranstve určenom na príležitostný trh je povolené predávať a poskytovať služby:

 

2.1 Produkty rastlinného pôvodu:

 

a)   ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov predaja,

b)  pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

c)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

d)  predaj húb na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu1),

e)   malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným predpisom 2)3)

-          zrno obilnín

-          zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, 

-          suché strukoviny

-          olejniny

-          konzumné zemiaky

-          hlúbovú zeleninu, kapustu

-          plodovú zeleninu

-          koreňovú zeleninu

-          cibuľovú zeleninu

-          listovú  zeleninu

-          jadrové ovocie

-          kôstkové ovocie

-Späť na aktuality

Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.