www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN obce Trávnik č.2/2017 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy
05.09.2017 -

I 

      OBEC TRÁVNIK

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

OBCE TRÁVNIK

 

č.   2/2017

 

o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                       04.08.2017

 

 zverejnený na internetovej adrese obce dňa:                       

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):                             21.08.2017

 

Doručené pripomienky (počet):  0

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                                  22.08.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:                     22.08.2017

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku dňa:                                30.08.2017

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa:                                     31.08.2017

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Trávnik dňa:                                         18.09.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                               14.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Trávnik na základe ustanovenia § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto:

                                                 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.: 2/2017

 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy

 

 

 

§ 1

 

Správa príležitostného trhu

 

Správcom príležitostných trhov je Obec Trávnik so sídlom: 946 19 Trávnik č. 50.

 

 

§ 2

 

Určenie priestranstva príležitostných trhov

 

1. Priestranstvo pre príležitostný trh:

a)      Obecné dni – Trávnické hry : športové, futbalové ihrisko na parc. č. 111

b)     Martinský festival – dvor spoločenského domu na parc. č. 108, veľká sála budovy obecného úradu

2. Účelom príležitostných trhov je snaha o zachovanie tradícií ako aj možnosť prezentácie podnikateľských subjektov a ľudových výrobcov pre široký okruh spotrebiteľov.

 

 

§ 3

 

Označenie príležitostného trhu

 

1.  Trávnické hry -  označenie: (arabským číslom označený aktuálny ročník) Trávnické hry

2.  Martinský festival – označenie: (arabským číslom označený aktuálny ročník) Martinský festival

 

 

§ 4

 

Obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

 

1. Príležitostné trhy sa konajú raz do roka:

a)      Trávnické hry  v mesiaci júl s dĺžkou trvania 1 deň  

b)     Martinský festival v mesiaci november s dĺžkou trvania 1 deň

 

§ 5

 

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

1.      Trávnické hry– organizovaný v mesiaci júl

Trhové dni:  sobota

Prevádzkový čas predajné stánky: 

sobota:            08,00 hod.  – 21.00 hod.

Prevádzkový čas predajné stánky s občerstvením: 

sobota:            08,00 hod.  - 04,00 hod. dňa nasledujúceho

Predajný čas predajné stánky: 

sobota:            08,00 hod.  - 21,00 hod.

Predajný čas predajné stánky s občerstvením:   sobota:              08,00 hod.  - 04,00 hod.  dňa nasledujúceho           

 

2.      Martinský festival – organizované v mesiac november 

Trhové dni: 

Prevádzkový čas: 

sobota

 sobota:

08,00 hod.  – 15,00 hod.

 

Predajný čas: 

 

sobota:

09,00 hod.  – 14,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch

 

 

1.                  Na verejnom priestranstve určenom na príležitostný trh je povolené predávať a poskytovať služby:

 

1.1 Produkty rastlinného pôvodu:

 

a)   ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov predaja,

b)  pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

c)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

d)  predaj húb na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu1),

e)   malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným predpisom 2)3)

-                                                           zrno obilnín

-                                                           zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, 

-                                                           suché strukoviny

-                                                           olejniny

-                                                           konzumné zemiaky

-                                                           hlúbovú zeleninu, kapustu

-                                                           plodovú zeleninu

-                                                           koreňovú zeleninu

-                                                           cibuľovú zeleninu

-                                                           listovú  zeleninu

-                                                           jadrové ovocie

-                                                           kôstkové ovocie

-                                                           bobuľové ovocie

-                                                           škrupinové ovocie -   byliny

f)    lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku

 

 

1.2. Produkty  živočíšneho pôvodu:

a)  prvotné produkty živočíšneho pôvodu:

-         včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Komárne (ďalej len RVPS), v súlade s osobitným predpisom2) 

-         malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2) 

-         malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) a RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

-         malé množstvo mäsa z hydina a z králikov od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na

RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

b)  mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

c)   mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach  schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

d)  vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných predpisov,

e)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

f)   živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom 4)

 

 

 

1.3.  jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste (napr. pečené mäso, zemiaky, zemiakový špíz, pukance, varená kukurica a pod.)

 

 

1.4.  ostatný tovar

a)      vlastné použité textilné, odevné, športové a iné spotrebné výrobky v primeranom množstve občanmi medzi sebou,

b)     drobné umelecké a drobné remeselné výrobky,

c)      zberateľské predmety (napr. známky, odznaky a pod.),

d)     hračky,

e)      knihy,

f)       audio a video nosiče ,

g)      sklo, porcelán a keramika,

h)     kvety,

i)        textilné a odevné výrobky, obuv

j)       drobný tovar, ozdoby a dekorácie

k)     papierenské výrobky, kancelárske potreby

l)        kozmetika a drogériový tovar,

m)   výrobky z dreva a kovov.

n)     domáce potreby

o)      ozdobné vence, sviece a kahance

p)     nábytok, ostatné interiérové resp. exteriérové vybavenie

q)     vianočné stromčeky, ozdobné kry, ovocné stromčeky

r)

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.