www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN obce Trávnik č. 3/2017-Trhový poriadok na verejnom priestranstve v Trávniku
09.05.2017 -

 

      OBEC TRÁVNIK

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

 

OBCE TRÁVNIK

 

č.   3/2017

 

Trhový poriadok pre trhovisko na verejnom priestranstve v Trávniku

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                       04.08.2017

 

 zverejnený na internetovej adrese obce dňa:                       

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):                             21.08.2017

 

Doručené pripomienky (počet):  0

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                                  22.08.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:                     22.08.2017

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku dňa:                                30.08.2017

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa:                                     31.08.2017

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Trávnik dňa:                                       18.09.2017

VZN nadobúda účinnosť dňom:                                                                              14.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Obec Trávnik na základe ustanovenia § 3 ods. 8 a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v y d á v a  podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto všeobecne záväzné nariadenie:

                                                

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017

Trhový poriadok pre trhovisko na verejnom priestranstve v Trávniku

 

 

§ 1

Správa trhoviska

 

 Správcom trhoviska je Obec Trávnik.

 

 

§ 2

Určenie priestranstva trhoviska

 

1.  Priestranstvo  trhoviska je na verejnom priestranstve pred centrálnymi obchodmi na parcele registra „C“ č. 185 k.ú. Trávnik.

 

 

 

§ 3

Označenie trhoviska

 

1. Trhovisko sa označuje „Trhovisko pred centrálnymi obchodmi“ s predajom výrobkov a poskytovania služieb.

 

 

§ 4

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhovisku

 

1.  Na trhovisku pred centrálnymi obchodmi je povolené predávať a poskytovať služby:

 

1.1 Produkty rastlinného pôvodu:

 

a)   ovocie a zelenina, musí vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov predaja,

b)  pekárenské a cukrárske výrobky od oprávnených výrobcov, pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

c)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy,

d)  predaj húb na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu1),

e)   malé množstvá prvotných produktov rastlinného pôvodu v súlade s osobitným predpisom 2)3)

-         zrno obilnín

-         zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov láskavca, 

-         suché strukoviny

-         olejniny

-         konzumné zemiaky

-         hlúbovú zeleninu, kapustu

-         plodovú zeleninu

-         koreňovú zeleninu

-         cibuľovú zeleninu

-         listovú  zeleninu

-         jadrové ovocie

-         kôstkové ovocie

-         bobuľové ovocie

-         škrupinové ovocie

-         byliny

f)    lesné plody, po predložení potvrdenia o súhlase k ich odberu od príslušného vlastníka alebo správcu pozemku

 

1.2. Produkty živočíšneho pôvodu:

 

a)  prvotné produkty živočíšneho pôvodu:

-         včelie produkty od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Komárne (ďalej len RVPS), v súlade s osobitným predpisom2) 

-         malé množstvá vajec od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2) 

-         malé množstvá rýb od prvovýrobcov zaregistrovaných4) a RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

-         malé množstvo mäsa z hydina a z králikov od prvovýrobcov zaregistrovaných4) na

RVPS v Komárne, v súlade s osobitným predpisom2)

b)  mäso a mäsové výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva.

c)   mlieko a mliečne výrobky zo schválených potravinárskych prevádzok, alebo registrovaných maloobchodných predajní pre produkty živočíšneho pôvodu, v zariadeniach  schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

d)  vajcia, triedené a označené, ktoré pochádzajú zo schválených potravinárskych prevádzok a pri ich predaji sú zabezpečené hygienické požiadavky podľa platných predpisov,

e)   iné originálne balené potravinárske výrobky od oprávnených výrobcov pri zabezpečení hygienických podmienok podľa platnej legislatívy v zariadeniach schválených na tento účel príslušnými orgánmi verejného zdravotníctva,

f)   živé zvieratá v súlade s osobitným predpisom 4)

 

1.3. ostatný tovar

 

a)      kvetiny, sadenice a semená, ozdobné kry, ovocné stromčeky, liečivé rastliny,

b)     vianočné stromčeky, ozdobné vence, sviece a kahance,

c)      remeselné a umelecké výrobky,

d)     ozdoby a dekorácie,

1.4. Na trhovisku možno poskytovať služby,  okrem služieb uvedených v  § 8 zákona č. 178/1998 Z. z.:

     1. čistenie peria.

 

 

§ 5

Povolenie na predaj výrobkov

 

1.                  Obec Trávnik vydáva povolenie na základe žiadosti o vydanie povolenia, ktorej súčasťou sú doklady stanovené osobitným predpisom5).

2.                  Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch sa podáva  Obci Trávnik, na adresu Trávnik č. 50, 946 19 Trávnik poštou alebo e-mailovou poštou: obec.travnik@stonline.sk a osobne do podateľne  Obecný úrad Trávnik, 946 19 Trávnik č. 50.

 

 

 

§ 6

Podmienky predaja na trhovisku

 

1. Podmienky predaja na trhovisku :

-          povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb vystavený obcou Trávnik

-          zaplatená daň za užívanie verejného priestranstva podľa platného VZN obce Trávnik o miestnej dani  za užívanie verejného  priestranstva na území obce Trávnik

 

 

2. Na trhových miestach môžu na základe povolenia od obce Trávnik predávať výrobky a poskytovať služby osoby, ktoré preukážu splnenie podmienok podľa § 10 a §11 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení a predložia:

-          kópiu oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov (fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov) a originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie,

-          čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

-          čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve, ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,

-          doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje,

-          fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY  DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo fotokópiu potvrdenia daňového úradu pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu,

-          ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín, preukáže, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku. 

 

3. Predajné miesto uvedené v povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb môže využívať len osoba, na meno ktorej je povolenie vydané,  prenos tohto práva na ďalšiu osobu nie je možný.

 

 

§ 7

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

Trhové dni : pondelok, utorok, streda a  piatok, okrem štátnych sviatkov.

Prevádzkový čas:   05,00 hod. -  13,00 hod.

Predajný čas:          08,00 hod. -  15,00 hod.

   

 

 

§ 8

Spôsob predaja na trhovisku

 

1.         Na trhovisku sa predáva:

-     z vlastného trhového stola

-          z vlastného prenosného predajného zariadenia (príves, osobné motorové vozidlo a úžitkové 

vozidlo do 3,5 t) 

2.                  Pri používaní vlastného trhového stola a vlastného prenosného predajného zariadenia (príves, osobné motorové vozidlo a úžitkové vozidlo do 3,5 t) je predávajúci povinný odstaviť ho primeraných spôsobom, aby  nerušil a neobmedzoval ostatných predávajúcich a účastníkov trhoviska.

 

 

 

 

§ 9

 Spôsob určenia nájomného a platieb určených pri predaji na trhovisku

 

1. Pri predaji na trhovisku predávajúci v každom prípade zaplatí daň za užívanie verejného priestranstva  nasledovne:

 a.)Daň za užívanie verejného priestranstva - podľa platného VZN obce Trávnik o dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Trávnik.

 

-  za prechodné umiestnenie predajného zariadenia    0,35 €/m2/deň            

        

 

§ 10

Povinnosti predávajúcich na trhovisku

 

1.  Povinnosti predávajúcich stanovuje  osobitný predpis6)

 

 

§ 11

 Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

 

1.                  Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovanie služieb v čistote, vzniknutý odpad odkladať na určené miesto do osobitných nádob a po skončení prevádzky zanechať predajné miesto čisté a upratané.

2.                  Po predajnom čase nie je možné na trhovom mieste skladovať akékoľvek obaly (vrecia, prepravky, debny, sudy, koše a pod.).

 

                                                          

§ 12

 Sankcie

                                                               

   1. Za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno uložiť sankciu podľa platných právnych predpisov7).

 

 

 

§ 13 Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.  Ďalšie otázky neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa riadia ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných  právnych predpisov. 2. Návrh VZN v rámci pripomienkového konania bol vyvesený  na úradnej tabuli obce Trávnik  dňa 4.8.2017.

3. Obecné zastupiteľstvo v Trávniku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 30.8.2017, po jeho schválení bolo vyhlásené a vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik, uverejnené na internetovej stránke obce www.obectravnik.sk dňa 31.8.2017 a  nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Trávnik.     

 

 

 

V Trávniku dňa 31.8.2017

 

 

Karol Farkas

Starosta obce

_________________________________

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.