www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - ,,Obecný úrad Trávnik-zníženie energetickej náročnosti budovy,,
13.11.2017 -

                 


                               Obec Trávnik

                           Trávnik 50, 946 18 Trávnik, IČO: 00306681

                                           VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 podl'a ust. § 117zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom      obstarávaní a o zmene a  doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)

,,Obecný úrad Trávnik – zníženie energetickej náročnosti budovy“

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávatel' v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávatel'a: Obec Trávnik

Sídlo: Trávnik 50, 946 18 Trávnik

Štatutárny zástupca: Karol Farkas starosta obce

IČO: 00306681

DIČ: 2021014820

Tel.: 035 / 77 95 110,282

E-mail: obec.travnik@stonline.sk

Internetová stránka: www.obectravnik.sk

2.      Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:                                        EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno Ing. Alexandra Surovecová – surovecova@epicpartner.sk, 0915 334 416

3.      Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Trávnik.

4.      Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

Verejný obstarávatel' v Zmluve o dielo určil osobitné podmienky plnenia zmluvy!

Osobitné podmienky plnenia zmluvy sa týkajú najmä sociálnych hl'adísk na základe Metodického pokynu Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

5.      Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Podrobná technická špecifikácia zákazky, t.j. projektová dokumentácia a výkaz výmer sa nachádzajú v Súťažn'ch podkladoch, ktoré si treba vyžiadať od kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. Po dohode Vám ich zašleme elektronicky emailom, alebo poštou na CD nosiči.

6.      Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet zákazky bude financovaný z EPFRV cez Pôdohospodársku platobnú agentúru v rámci výzvy 22/PRV /2017, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania , zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvatel'stvo


vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Realizácia zákazky je podmienená získaním týchto zdrojov a schválením verejného obstarávania. V prípade, že verejný obstarávatel' tieto finančné zdroje nezíska alebo verejné obstarávanie nebude shcválené, zmluva nenadobudne účinnosť a verejný obstarávatel' bude oprávnený od zmluvy odstúpiť, o čom bude úspešného uchádzača písomne informovať.

7.      Miesto dodania predmetu zákazky:                    Obec Trávnik

8.      Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:              Trvanie v mesiacoch: 2

9.      Sút'ažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:                                                      Súťažné podklady sú na vyžiadanie od kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. tejto výzvy.

10.  Lehota na predloženie ponuky:                  23.11.2017 do 9:00 hod.

11.  Miesto predloženia / doručenia ponuky:

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno

12.  Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku.

Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu.               Na obálke musí byť jednoznačne označený:

·        názov uchádzača

·        názov verejného obstarávatel'a

·        názov zákazky

·        oznaženie „SÚŤAŽ-neotvárať“.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na cel' predmet zákazky.Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podl'a bodu 15. tejto výzvy!                     Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.

14. Podmienky účasti a povinné náležitosti cenovej ponuky:

a) Doklad o oprávnení uskutočňovat' stavebné práce (originál alebo úradne overená fotokópia):                                                                                                                                      U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.

b) Čestné vyhlásenie uchádzača - vyplnený a potvrdený formulár, v ktorom uchádzač vyhlasuje, že spĺňa podmienky účasti podl'a § 32 ZVO.


c)  Návrh na plnenie kritérií – vyplnený a potvrdený formulár s uvedením identifikačných údajov uchádzača a návrhu na plnenie kritérií, t.j. ponúknutej ceny zákazky.

d)  Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!                               Príloha č. 1 - Rozpočet = Nacenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii potvrdený oprávnenou osobou a 1 x elektronicky na CD nosiči vo formáte MS EXCEL!

15.  Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávatel' v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou ako aj v súlade so Súťažnými podkladmi.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!

O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.

16.  Lehota viazanosti ponúk:

12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom.

17.  Register partnerov verejného sektora:

V prípade naplnenia ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) a zároveň platnosti § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude verejný obstarávatel' vyžadovať od víťazného uchádzača pred podpisom zmluvy preukázanie, že uchádzač je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

V Komárne dňa 13. 11. 2017

S úctou,

Ing. Alexandra Surovecová v.r.                          manažér VO

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.