www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o prevádzke webového sídla
27.02.2018 -

                                                                                                                            Ev. číslo: SOP-08-2-2018-SK

 

Zmluva o prevádzke webového sídla

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

medzi zmluvnými stranami

 

Galileo Corporation s.r.o.

so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO: 47192941

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 37937/T

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173/1100

DIČ: 2023788745

za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24. 3. 2016

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

 

A

Obec Trávnik

so sídlom Trávnik 50, 946 19 Trávnik

IČO: 00306681

zastúpená: Karol Farkas, starosta

kontaktná e-mailová adresa: obec.travnik@stonline.sk
 (ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

Obsah

 

uzatvárajú túto zmluvu

I. Predmet plnenia

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.obectravnik.sk (ďalej len „sídlo“) na svojom serveri, ďalej poskytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou súvisiace a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zabezpečenie prevádzky a ďalších služieb stanovenú odmenu.

 

II. Špecifikácia služieb

 

Zhotoviteľ a objednávateľ dojednávajú nasledujúci rozsah poskytovaných služieb:

·      nevýhradná licencia na používanie redakčného systému zhotoviteľa v rozsahu potrebnom na správnu prevádzku sídla, vr. akýchkoľvek budúcich zmien,

·      pravidelný upgrade redakčného systému, minimálne 2x za kalendárny rok, upgrade môže mať vplyv na jednotlivé moduly stránok a ich funkcionalitu, avšak pri zachovaní pôvodného účelu,

·      technická podpora prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo vzdialenej správy (vzdialenou správou sa rozumie ovládanie počítača objednávateľa zamestnancom zhotoviteľa cez internet, prostredníctvom špecializovaného softvéru, so súhlasom objednávateľa, objednávateľ má po celú dobu prebiehajúceho spojenia možnosť sledovať všetku činnosť pripojeného zamestnanca),

·      zaistenie kompatibility redakčného systému a sídla v internetových prehliadačoch vo verziách aktuálne podporovaných ich výrobcom,

·      priestor webhostingový pre objednávateľa na určených serveroch zhotoviteľa v rozsahu
10 GB (dátová kvóta),

·      neobmedzený prenos dát (traffic),

·      vedenie max. 10 e-mailových schránok, antispamová ochrana,

·      denné zálohovanie dát, záloha je k dispozícii po dobu 30 dní,

·      správa a údržba domény www.obectravnik.sk

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

3.1   Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri poskytovaní dohodnutých služieb všetku potrebnú súčinnosť.

3.2   Objednávateľ sa zaväzuje používať sídlo spôsobom, ktorý je v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.

3.3   Objednávateľ je povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi zistené chyby v plnení predmetu tejto zmluvy na e-mail: podpora@igalileo.sk.

3.4   Zhotoviteľ je po oznámení chýb v plnení tejto zmluvy povinný tieto chyby bez zbytočného odkladu odstrániť.

3.5   Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy prevádzky sídla spôsobené okolnosťami, ktoré nastanú nezávisle od vôle a mimo sféry vplyvu zhotoviteľa.

3.6   Zhotoviteľ aj objednávateľ zodpovedá za chyby obsahu sídla, ktoré sám na stránky vložil a zaväzuje sa používať iba také prvky, ktoré nebudú porušovať ničie práva.

3.7   V prípade, že budú prostredníctvom sídla porušované právne predpisy, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

 

IV. Cena a jej splatnosť

 

4.1   Cena za ročnú prevádzku sídla podľa tejto zmluvy činí 250,- Eur + DPH (k uvedenej čiastke sa pripočíta DPH, podľa platných právnych predpisov).

4.2   Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. 4.1 tejto zmluvy vždy vopred na nasledujúcich 12 mesiacov, na základe faktúry so splatnosťou 14. dní odo dňa jej vystavenia. Faktúru je zhotoviteľ prvýkrát oprávnený vystaviť najskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy. Faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi elektronicky na kontaktnú emailovú adresu.

 

 

V. Záverečné ustanovenia

 

5.1   Táto zmluva je dojednaná na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom, kedy budú stránky spustené v ostrej prevádzke na objednávateľom určenej doméne, najskôr však dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5.2   Obe strany môžu túto zmluvu vypovedať bez udania dôvodov, výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená druhej strane.

5.3   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.4   Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať po dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku.

5.5   Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

V Čiernej Vode dňa 12.2.2018                                            V  Trávniku  dňa 27.02.2018

 

 

 

 

 

………………….………………………….                                        ………………………………

Galileo Corporation s.r.o.                                                                  Obec Trávnik         


(zhotoviteľ)                                                                           (objednávateľ)

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.