www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o vytvorení webového sídla
27.02.2018 -

 Ev. číslo: SOD-08-2-2018-SK

 

Zmluva o vytvorení webového sídla

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

 

 

Galileo Corporation s.r.o.

so sídlom: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO: 47192941

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 37937/T

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928896173/1100

DIČ: 2023788745

za ktorú koná Eva Klímová, na základe plnej moci zo dňa 24. 3. 2016

Obsah

(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

 

a


Obec Trávnik

so sídlom Trávnik 50, 946 19 Trávnik

IČO: 00306681

zastúpená: Karol Farkas, starosta

kontaktná e-mailová adresa: obec.travnik@stonline.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

 

 

uzatvárajú túto zmluvu

 

 

1.    Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo – webové sídlo s prezentáciou www.obectravnik.sk (ďalej len „sídlo“) a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie redakčného systému zhotoviteľom objednávateľovi.

 

2.    Špecifikácia stránok

2.1.     Sídlo funguje na základe redakčného systému zhotoviteľa. Redakčný systém je softvér, ktorý je určený na spravovanie sídla objednávateľom, a to bez nároku na špecifické softvérové vybavenie.

2.2.     Zdrojový kód redakčného systému zhotoviteľa podlieha ochrane podľa príslušných ustanovení autorského zákona a predstavuje obchodné tajomstvo zhotoviteľa. Zhotoviteľ neposkytuje zdrojový kód ani inú súčinnosť objednávateľovi, za účelom sprevádzkovania sídla na inom serveri ako serveri zhotoviteľa.

2.3.     Návrh grafického spracovania sídla (grafické prvky a štruktúra) pripraví zhotoviteľ na základe pokynov objednávateľa. V cene dohodnutej touto zmluvou je zahrnutý jeden grafický návrh sídla pre zhotoviteľa a jeho bežné úpravy. Ak požiadavky objednávateľa presiahnu bežný rámec úprav, je zhotoviteľ povinný na toto objednávateľa upozorniť a predložiť mu na schválenie cenovú kalkuláciu.

2.4.     Redakčný systém sídla bude vo verzii Profesional obsahovať nasledovné funkcionality:

 


 

Základné moduly:

 

Názov:

Opis:

Štruktúra sídla (Editor menu)

Modul umožňujúci dynamickú tvorbu štruktúry webu.

Úradná tabuľa

Modul umožňujúci vyvesovať na úradnej tabuli obsah podľa platnej legislatívy, spôsobom umožňujúcim vzdialený prístup.

Zmluvy, faktúry, objednávky

 

Moduly zobrazujúci prehľadnou formou informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupu k informáciam

Dátum poslednej aktualizácie

Modul zobrazujúci automaticky dátum poslednej aktualizácie stránok.

Fotogaléria

Modul umožňujúci jednotne aj hromadne vkladať, pomenovávať a organizovať fotografie. Umožňuje nastaviť spôsob zaraďovania a zobrazovania jednotlivých galérií individuálne.

Kalendár akcií

Modul zobrazujúci prehľadnou formou a pomocou filtrov prehľad kultúrnych alebo športových podujatí usporiadaných chronologicky.

Mapa stránok

Modul umožní zobraziť kompletnú štruktúru v podobe dynamickej mapy (stromu) všetkých položiek menu.

Textový editor

Základný modul umožňujúci písanie a formátovanie textov, vkladanie obrázkov, súborov.

Kontaktný formulár

Modul umožňujúci zaslanie otázky správcovi stránok bez nutnosti použitia vlastného e-mailového účtu.

Predpoveď počasia

Modul zobrazuje aktuálny stav počasia a lokálnu predpoveď na 3 dni dopredu pomocou grafického symbolu a krátkeho textového opisu.

Štatistiky

Modul umožňujúci zobrazovať štatistiky prístupov jednotlivých návštevníkov v grafickej podobe. Medzi sledovanými parametrami sú napríklad denná, mesačná aj ročná návštevnosť unikátnych aj opakujúcich návštevníkov, najčastejšie navštevované sekcie webu, priemerná dĺžka návštevy, prístupy fulltextových robotov, prichádzajúca URL, frekvencia hľadaných fráz, početnosť internetových prehliadačov.

Správy

Modul zobrazujúci informácie formou výpisu so sprievodnou fotografiou, anotáciou a hlavnou informáciou.

Ankety

Modul umožňujúci administráciu anketových otázok a plánovanie ich zobrazenia.

Dátum a čas

Modul umožňuje do stránky vložiť aktuálny dátum a čas.

Fulltextové vyhľadávanie

Modul umožňujúci fulltextové vyhľadávanie v obsahu www stránok (obsah zadávaný do editora WYSIWYG, nie prílohy, DOC, PDF).

Stromová štruktúra

Modul umožňuje čiastočný výpis štruktúry všetkých podmenu danej položky menu.

Link URL

Modul umožňujúci vloženie priameho odkazu na www adresu do menu stránok.

RSS output

Modul umožňujúci export záhlavia správ a noviniek na ľubovolné servery, či RSS čítačky. Modul podporuje formáty 0.91 FEED, 1.0 FEED, 2.0 FEED a 1.0 ATOM.

Súborový depozitár

Modul umožňujúcí prehľadným spôsobom vytvárať úložisko súborov s rôznymi typmi radenia. Je vhodný napr. pre sťahovanie formulářov, či rôznych dokumentov.

Verejné obstarávanie

Modul umožňujúci podľa platnej legislatívy zverejňovať informácie o verejnom obstarávaní.

Záložky

Modul vytvárajúci rázcestník podpoložiek menu za pomoci záložiek.

Multistránka

Modul umožňujúcí zostaviť stránku z rôznych častí (textový editor, správy, novinky, akcie...) a ľubovoľne usporiadať rozloženie jednotlivých častí na stránke. Vhodné predovšetkým pre titulnú stranu webu.

Jazyková mutácia (Eng., Hun.)

Lokalizácia www stránok, vrátane všetkých podporných a navigačných prvkov do příslušného jazyka a pridanie zodpovedajúcej vlajky pre danú jazykovú mutáciu. Nepôjde o preklad obsahu, ale o systém a ovládacie prvky.

 

 

 

 

 

Doplnkové moduly:

 

Názov:

Opis:

Vstupné školenie pomocou vzdialenej správy

Školenia poverených pracovníkov prostredníctvom vzdialenej správy.

Prevod textového obsahu

Prevod aktuálneho obsahu z pôvodných stránok.

Preregistrácia domény

Preregistrácia domény www.obectravnik.sk

 

3.    Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.     Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne, s potrebnou starostlivosťou a najneskôr v lehote dohodnutej v čl. 4 tejto zmluvy.

3.2.     Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nutnú súčinnosť potrebnú na zhotovenie sídla podľa tejto zmluvy, najmä je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi bezodkladne všetky podklady, ktoré majú byť použité pri zhotovení grafického návrhu sídla (napr. grafický materiál, fotografie, logá) a súhlasí s ich použitím Zhotoviteľom.

3.3.     Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody zo zhotoviteľa na objednávateľa nastáva okamihom odovzdania a prevzatia diela.

3.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať sídlo podľa aktuálne platných právnych predpisov SR, najmä zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov, platného výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, zákona 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za validitu kódu dodávaného sídla.

 

 

4.    Lehota plnenia, odovzdanie diela

 

4.1.     Lehota na spracovanie grafického návrhu sídla je 6 týždňov odo dňa, kedy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi k tomuto všetky pokyny a podklady. V prípade zásadných úprav grafického návrhu sa lehota na jeho dokončenie primerane predlžuje.

4.2.     Lehota na dokončenie testovacej verzie sídla a jej sprístupnenie na dočasnej adrese činí 6 týždňov od schválenia grafického návrhu objednávateľom.

4.3.     Sídlo je v okamihu ich vytvorenia umiestnené na dočasnej adrese na serveri zhotoviteľa.

4.4.     Zhotoviteľ bezodkladne potom pošle objednávateľovi na kontaktný e-mail adresu a prístupové údaje do testovacej verzie sídla. Pomocou nich objednávateľ vstupuje do redakčného systému, testuje funkčnosť sídla, školí sa v práci s redakčným systémom a môže uplatňovať svoje výhrady k plneniu predmetu zmluvy.

Späť na aktuality

Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.