www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
Histria
Samosprva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinn zverejovanie
  o Faktry
  o Objednvky
  o Zmluvy
  - Zpisnice
  - Pozvnka na zasadnutie OZ
  - Veobecne zvzn nariadenia obce
  o Verejn vyhlky
Fotogalria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Upracme si Podunajsko!
26.08.2013 -

INFO O PROJEKTE

Projekt s názvom „Upracme si Podunajsko! / Takarítsuk ki Dunamentét!“ realizuje hlavný partner Zdruenie obcí Dolného itného ostrova (SR) a cezhraniný partner Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége (MR) v spolupráci s alšími zapojenými partnermi: Zdruenie obcí Most Priatestva – Hídver Társulás (SR), obec Veké Kosihy (SR), obec Klíska Nemá (SR), obec Kravany nad Dunajom (SR), Ács (MR), Göny (MR), Neszmély (MR) v rámci Programu cezhraninej spolupráce Maarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF, kód projektu HUSK/1101/2.2.1/0059. Obdobie realizácie je 01.október 2012 a 30. september 2013.

Spoloným cieom partnerov je prispie k ochrane prírodných hodnôt a vytvori koordinovanejšie aktivity ochrany prírody v Podunajsku, zvýši povedomie obyvateov aj návštevníkov o prírodných hodnotách oblasti a zlepši infraštruktúru chránených cezhraniných oblastí.

Partneri k spomínanému cieu prispejú prostredníctvom:

  • Aktivita „Odstraovania skládok menšieho rozsahu v zneistených prihraniných oblastiach“ sa stretla s vekým úspechom u dobrovoníkov, ktorými sú obyvatelia zainteresovaných 37 HU a SK obcí, školy, zástupcovia samosprávy a rôznych inštitúcií, i organizácií, zdruení a spolkov. Mnohé obce u nadviazali na tieto aktivity, resp. plánujú podobné akcie pravidelne organizova, pretoe sú obrovským prínosom a skúsenosou hlavne pre mladú generáciu obyvateov. Prispievajú k enviromentálnemu vnímaniu okolia, súdrnosti komunity a tvorbe zdravých medziudských vzahov.

  • V obciach Zlatná na Ostrove, Okoliná na ostrove, íov, Tô, Kliská Nema, Kravany nad Dunajom, Ács a Réde sa vybuduje náuný chodník resp. osadia informané tabule. Zárove sa pripraví publikácia o náuných chodníkoch.

  • V obciach sa po uprataní osadia prvky drobnej architektúry, t.j. laviky, smetné koše, striešky a informané tabule, ktoré budú slúi návštevníkom obcí a obyvatestvu a bude kvalitným základom pre podporu kultúry a turizmu v regióne.

  • V obciach Kravany nad Dunajom a Veké Kosihy sa budujú vyhliadkové vee.

  • V obci Kliská Nemá sa umiestni na Dunaji pontón.

  • V obciach Zlatnej na Ostrove, Tô, Chotín, Bú, Göny, Ács a Kravany nad Dunajom budú umiestnené sociálne zariadenia pre potreby turistov (toalety, sprchy).

Viac informácií môete získa na emailovej adrese precistejsiepodunajsko@gmail.com.

 
Upracme si Podunajsko!      
Sp na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.