www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Kúpna Zmluva - Obec Trávnik- Attila Takács
20.04.2018 -

  

                                                             K ú p n a    z m l u v a

 

                                                    uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

 

 

 

 

 

 Zmluvné strany :

 

 

    

                           Názov:                                              Obec Trávnik

                           Sídlo :                                               Trávnik č. 50

                                                                                     946 19 Trávnik

                            IČO :                                               00306681

                            DIČ:                                                2021014820

                            Bankové spojenie:                         OTP Banka Slovensko,a.s. Veľký Meder   

                                                                                    SK82 5200 0000 0000 1656 0651                     

                            Štatutárny zástupca :                    Karol Farkas starosta obce

                            

                            ( ďalej ako „ predávajúci“ )

 

                              a

 

                            Meno, priezvisko a rodné meno:  Attila Takács, rod. Takács

                            Dátum narodenia a rodné číslo:                    r.č.

                            Trvalý pobyt :                                946 20 Klížska Nemá č.32

                            Štátne občianstvo:                         Slovenská republika

                           

 

                             ( ďalej ako „kupujúci“)

                           

                           

        

 

                                                                    

 

  Predmetom kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.

      

 

 

                                                              Čl. I.

 

 Predávajúca obec Trávnik  je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 1/1 a to :

 CKN parcely č. 823/60 vo výmere 482 m2 vedenej ako zastavané plochy a nádvoria,

 CKN parcely č. 823/16 vo výmere 318 m2 vedenej ako záhrady.

 

 Nehnuteľnosti sú katastrálnym odborom Okresného úradu v Komárne vedené   na LV č. 332 pre obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik. Pozemky sú na katastrálnej mape vedené  ako parcely registra „C“.

 

 

 

 

                                                                  Čl. II.

 

 

  Predávajúci obec Trávnik predáva a kupujúci Attila Takács rod. Takács  kupuje nehnuteľnosti   uvedené v článku I. tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva  so všetkými právami a povinnosťami.

 

 

                                                         

                                                                   Čl. III.

 

 

  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 7,50 EUR/ m2, spolu 6000.-€ slovom šesťtisíc EUR, ktorú kupujúci uhradil na účet predávajúceho pri podpise tejto zmluvy.

  Kúpna cena bola dohodnutá v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Trávniku

  zo dňa 12.4.2018 číslo II-2018 bod č.3.

 

 

 

                                                                   Čl. IV.

 

 

 

Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie sú mu známe také vady a poško-

denia predmetu kúpy, na ktoré by nebol kupujúceho upozornil.

Predávajúci ručí za vlastníctvo, nespornosť a bezbremennosť nehnuteľností a zároveň pre-

hlasuje, že na nehnuteľnostiach  neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená, záložné, ani inépráva tretích osôb.

 

 

 

                                                     

                                                                   Čl. V.

 

 

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámili so stavom nehnuteľností

najmä z osobnej prehliadky, stav je mu dobre známy, nakoľko nehnuteľnosti dlhodobo užíva a nehnuteľnosti v tomto stave kupuje.

 

 

 

                                                                     Čl. VI.

 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvná voľnosť

 nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

 Zmluva obsahuje prejav ich skutočnej a slobodnej vôle, nebola uzavretá v tiesni, ani za nevý-

 hodných podmienok.

 Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s ňou ju

 vlastnoručne podpisujú.

 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa

 ustanovení § 5a odst. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a

 súhlasia s použitím ich osobných údajov pre účely tejto zmluvy.

 

 

 

                                                                   Čl. VII.

 

 

 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním a právne

 účinky nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného Rozhodnutia

 Katastrálneho odboru Okresného úradu v Komárne o Návrhu na vklad.

 

 

 

 V Trávniku  17.4.2018

 

 

 

   Predávajúci :         ......................                                                                        Kupujúci :    ...........................   

                                   Karol Farkas                                                                                              Attila Takács

                              starosta obce Trávnik                                                                                     rod. Takács  

 

 

                                                                                                                                                    

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.