www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Verejná vyhláška
02.05.2018 -

 OBEC   TRÁVNIK

Hlavná 50, 946 19  Trávnik

Č.j.: R2018/000368/SP96 - 6                                                                V Trávniku, dňa 30. apríla  2018                        

 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Oznámenie o zahájení územného konania 

a nariadenie  ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej „navrhovateľ“), zastúpená  STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01  Levice,  IČO: 36 539 741, podala dňa 15.novembra 2017 na Obec Trávnik návrh  na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby     

„F2 BTS_16F_KN_TRA_Trávnik, Stožiar ST“, na pozemkoch s parc.č. 628/2, 620/2, 609/1, 586/1, 586/2, 577/19  v katastrálnom území Trávnik.

  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Trávnik, ako  príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona o z n a m u j e  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom a  účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,   na deň 

29. mája 2018   o 9,30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Trávniku.  

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, inak podľa  § 36 ods.3 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Do podkladov návrhu je možné nahliadnuť pred dňom ústneho jednania v sídle spoločného stavebného úradu – na Mestskom úrade v Kolárove a  pri ústnom pojednávaní.

V  prípade,  že  sa  niektorý z účastníkov  konania  nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Vlastník - užívateľ pozemkov  a stavieb,  ktoré sú predmetom územného  konania,  je povinný strpieť ohliadku  na mieste  podľa  § 36  stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa § 38 zákona č.71/1967 Zb. a k tomu účelu ich sprístupniť.

Táto vyhláška ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení stavby ostatným účastníkom konania bude zverejnená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a §36 ods. 4 stavebného zákona  po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej adrese  obce Trávnik, spolu so situačným výkresom a oznámená spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia oznámenia. 

 

 

   

                 Karol  F a r k a s          Starosta obce

 

Vyvesené dňa:   02.05.2018                   Zvesené dňa:  .....................................

 

Odtlačok pečiatky

Podpis oprávnenej osoby  

Toto oznámenie sa doručí:

1.     Navrhovateľ: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská   27, 827 99  Bratislava   doručuje sa  splnomocnencovi:  STAVING Levice s.r.o. , Dostojevského 10, 934 01  Levice

 

Verejnou vyhláškou účastníkom konania: – úradná tabuľa, internetová stránka  

2.     Obec Trávnik, č.50, 946 19  Trávnik   – vlastník parc.č. 609/1

3.     Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra – vlastník parc.č. 620/2, 586/1, 586/2

4.     Wood Johanna, Cobhay Cottage Milverton, TA4 1NN Tauton, United Kingdom – vlastník parc.č. 577/19

5.     SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava  - vlastník parc.č. 628/2

6.     Ostatným účastníkom konania  - vlastníkom  susediacich pozemkov a stavieb 

 

Dotknutým orgánom:

7.     Ministerstvo dopravy, výstavby a RR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. obl.hygienika, Nám.Slobody 6, 810 05  Bratislava

8.     Okresný úrad Komárno, Nám.gen. Klapku 7, 945 01  Komárno - odbor starostlivosti o ŽP

9.     Okresný úrad Komárno, Senný trh 4,  945 01  Komárno - odbor cestnej dopravy a PK  

10.  Okresný úrad Komárno, Senný trh 4,  945 01  Komárno - pozemkový a lesný odbor

11.  Slovenský pozemkový fond, RO, Podzámska 9434/34A , 946 01 Nové Zámky 

12.  Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Hradné námestie č.8

13.  Regionálna správa a údržba ciest, a.s.   Nitra,  Stredisko Komárno, Okružná 2368, 94501 Komárno

14.  Slovak Telecom, a.s., Bajkalská   27, 827 99  Bratislava  

15.  Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00   Bratislava  

16.  ZsVS a.s. Nitra, OZ, Thalyho 2, 945 01  Komárno

17.  SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava  

 

18.  Stavebný úrad - spis a/a 

 

 

 

 
Verejná vyhláška      
Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.