www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce
23.03.2018 -

  

 

 

Obec Trávnik

 

Obecný úrad v Trávniku, 946 19 Trávnik  50

_____________________________________________________________

Obec Trávnik

zverejňuje zámer predaja nehnutelného majetku obce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Trávnik z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľností, a to:

 

Pozemok parcela registra C KN č. 823/60 zastavané plochy a nádvoria o výmere 482 m² a parcela registra C KN č. 823/16 záhrady o výmere 318 m², ktoré sú vo vlastníctve Obce Trávnik, vedené na LV č. 332.

 

Vlastníkom pozemkov je Obec Trávnik v podiele 1/1.

 

Budúcim nadobúdateľom predmetných nehnuteľností má byť:

Attila Takács trvale bytom 946 20 Klížska Nemá č. 32

 

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Trávnik uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu cudzieho majetku. Nadobúdateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti a plánuje výstavbu novostavby rodinného domu väčšej rozlohy, ktorá by bola osadená na oboch susedných pozemkoch.

 

 

 

V Trávniku dňa 23.3.2018

 

 

 

                                                                                   Karol Farkas v.r.

                                                                                    Starosta obce

                                                                             Okrúhla pečiatka obce

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.3.2018

Zvesené dňa 13.4.2018

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.