www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2017
11.06.2018 -

 

                       ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

 

ZA ROK 2017

 

 

 

 

 

Predkladá:  Karol Farkas, starosta obce

 

Vypracovala:  Mgr. Silvia Sándorová, účtovníčka obce

 

 

Zverejnené dňa: 11.06.2018

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

 

 Obsah:

 

1.     Rozpočet obce na rok 2017

 

2.     Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

3.     Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

4.     Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

5.     Stav finančných prostriedkov obce

 

6.     Tvorba a použitie prostriedkov sociálneho fondu

 

7.     Finančné vysporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu

 

8.     Bilancia aktív a pasív

 

9.     Prehľad o stave a vývoji dlhu obce

 

10.                        Návrh uznesenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

 

 

 

 

1.     Rozpočet obce na rok 2017

 

 

 

    Obec v roku 2017 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10  odsek 7) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 12.12. 2016 uznesením

č. VI-2016

Rozpočet bol v priebehu roka 2017 upravený uznesením OZ

č. VIII-2017 zo dňa 14.12.2017

 

 

 

 

Schválený rozpočet

v EUR

Upravený rozpočet

v EUR

Príjmy celkom

331 000

597 037,32

Výdavky celkom

331 000

585 312,98

 

 

z toho:

 

 

Bežné príjmy

331 000

403 801,87

Bežné výdavky

298 700

372 348,90

 

Kapitálové príjmy

0

                      0

Kapitálové výdavky

0

                      0

 

 

Príjmové finančné operácie

0

193 235,45

Výdavkové finančné operácie

32 300

212 964,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

 

Príjmy spolu:

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť bez použitia rezervného fondu

Plnenie k schválenému rozpočtu

Plnenie k upravenému rozpočtu

331 000

597 037,32

552 898,79

166,98%

92,61%

 

 

Bežné príjmy spolu:

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

Plnenie k schválenému rozpočtu

Plnenie k upravenému rozpočtu

331 000

403 801,87

359 663,34

108,66 %

89,07 %

 

 

Bežné príjmy - daňové:

 

a)      Výnos z podielu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

Z predpokladanej čiastky vo výške 200 000 € z podielu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané prostriedku vo výške 165 062,15  €, čo predstavuje plnenie 82,53 %.

 

b)    Daň z nehnuteľností

Z naplánovaných 67 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 67 468,05  €, čo predstavuje plnenie na 99,80 %. Príjmy z dane z pozemkov boli vo výške 60 522,47 € z dane zo stavieb vo výške 6 94558 €.  

 

c)    Daň za psa

Z naplánovaných 600 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 653,62  €, čo je plnenie na 108,94 %.

 

d)    Daň za užívanie verejného priestranstva

Na dani za užívanie verejného priestranstva bol pôvodne naplánovaný príjem vo výške 100 EUR. Skutočný príjem k 31.12.2017 predstavuje 85 € , čo je plnenie 85 %.

 

e)    Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 12 700 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 11 618,26 €, čo je plnenie na 91,48 %.

 

 

Bežné príjmy - nedaňové:

 

a)    Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z naplánovaných 31 800 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 32 370,68 €, čo predstavuje plnenie na 101,79 %. Príjmy z prenajatých pozemkov boli vo výške 1310,63 €, príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov boli vo výške  31 060,05. €.

 

b)    Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky:

Z rozpočtovaných 8000 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 2641,5  €, čo je plnenie na  33%.

 

c)      Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb:

Z rozpočtovaných 10 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 10 802,34 €, čo je plnenie na 106,95 %. Príjmy boli z predaja služieb vo výške 10 427,34 €, z príspevku rodičov na prevádzkových nákladov materskej školy vo výške 375 €.

 

d)    Príjmy z účtov finančného hospodárenia

Z rozpočtovaných 100 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 32,37 €, čo je plnenie na   32,37 %, jedná sa o úrokov z účtov v bankách.

 

e) príjmy z dobropisov

Príjmy z dobropisov a refundácie neboli plánované. V skutočnosti bol príjem k 31.12.2017 vo výške 3289,16 € z vyúčtovania energie.

 

f)    Transfery v rámci verejnej správy

Obec v roku 2017 dostala bežné transfery v celkovej sume 63 739,71 €, ktoré boli použité na stanovený účel a boli vyčerpané v celej výške, okrem dotácie na rozšírenie kamerového systému, ktorá bude prenesená a čerpaná v roku 2018.

 

Prehľad transferov:

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.