www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Verejná vyhláška - Comagro s.r.o.
18.06.2018 -

                                                             OBEC   TRÁVNIK

Hlavná 50, 946 19  Trávnik

Č.j.: R2018/000367/SP104 - 4                                                                                                V Trávniku, dňa 14.júna  2018                       

 

 

 

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

O  z  n  á  m  e  n  i  e

o začatí   stavebného  konania  o zmene stavby pred dokončením   

 

 

 

Dňa 11.apríla 2018 podal stavebník:  COMAGRO s.r.o., Čalovecká cesta 735, 946 12  Zlatná          na Ostrove,  IČO: 46 830 081 (ďalej „stavebník“) v konaní zastúpený Ing. Vojtechom Szajkóm, Nová 63/58, 946 39  Patince,  na Obec Trávnik žiadosť  o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením  „Prevádzka na spracovanie paleo potravín“ na pozemku registra C-KN:   parc. č. 148, 151, 150/1, 150/2  a na parc.č. 155/1,  katastrálne územie: Trávnik.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, ktoré je ostatným účastníkom konania oznamované a doručované verejnou vyhláškou.

Stavebné povolenie na  „Prevádzka na spracovanie paleo potravín“ vydala Obec Trávnik – stavebný úrad, 69/2016/SP90 - 4 dňa 25.mája 2016.

Obec Trávnik, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“),  §61 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie   stavebného konania o zmene stavby pred dokončením, zlúčené s územným konaním  a  pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska  a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 odst. 2  stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, inak podľa § 60 ods.5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na  stavebnom úrade. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

                                                                                                    

 

 

 

Karol  F a r k a s , v.r.

                                                                                                                                                  Starosta obce                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Okrúhla pečiatka obce

 

                                                                                                                                                                                                                                      

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trávnik. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

Oznámenie sa doručí:

Dotknutým orgánom – doručenkou:

1.     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39

2.     Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16

3.     Okresný úrad Komárno, M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno - odbor starostlivosti o ŽP, pozemkový a lesný odbor

4.     Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Hradné námestie č.8

5.     KOMVaK – VaK mesta Komárna, a.s., E.B.Lukáča 25, 945 01  Komárno

6.     Západoslovenská distribučná a.s., P.O.Box 292, 810 00  Bratislava 1

7.     SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

8.     Slovak Telecom, a.s., Bajkalská   27, 827 99  Bratislava 

9.     Obec Trávnik, Hlavná 50, 946 19  Trávnik - vl.parc.č. 185, cestný správny orgán, orgán ochrany ovzdušia

10.  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava – doručuje sa:

RO Svätoplukova 1, 940 01  Nové Zámky  

Účastníkom konania – doručenkou:

11.  Anton Vida, Komáromi Kacza 11/9, 945 01  Komárno

12.  ABS projekt s.r.o., Nová 63/58, 946 39  Patince – projektant

13.  COMAGRO s.r.o., Čalovecká cesta 735, 946 12  Zlatná na Ostrove – doručuje sa splnomocnencovi:

       Ing. Vojtech Szajkó, Nová 63/58, 946 39  Patince

-        Verejnou vyhláškou

14.  Ostatní účastníci konania  (vlastníci pozemkov, susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva)

-   Vlastníci parcely č. 149,   140/2, 140/3,  140/101, 141, 145, 152, 154/2, 159, 160, 161, 155/2, 158, v k.ú. Trávnik

 

15.  a/a

 

 

Vyvesené:

 

Zvesené:

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.