www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ-19.6.2018
19.06.2018 -

                                                                                  OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

                                           tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                          e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

26. júna 2018, v utorok o 19.30 hod.

                                                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

 

 

 

1.       Otvorenie

 

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

3.      Prejednanie a schválenie záverečného účtu obce Trávnik za rok 2017

 

4.      Prejednanie zámeru o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce (žiadosť Kristiána Vidu)

 

5.      Prejednanie zámeru o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce (žiadosť Szabolcsa Bozsakiho)

 

6.      Prejednanie programu XXI. Trávnických hier

 

7.      Iné

 

8.     Záver

 

 

 

 

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakuje,

S úctou                                                         

                                                         

 

                                                                                                                        Karol Farkas v.r.

                                                                                                         starosta obce

                                                                                                okrúhla pečiatka obce

 

 

V Trávniku dňa 19. júna 2018

 

Vyvesené dňa: 19.6.2018   Zvesené:

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.