www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce - Dan Slovakia Agrar a.s.
26.02.2018 -

  

Obec Trávnik

zverejňuje zámer zámeny nehnutelného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Trávnik, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností, a to:

 

-          medzi Obcou Trávnik a spoločnosťou Dan-Slovakia Agrar a.s., Veľký Meder  na pozemok vo vlastníctve obce Trávnik, vedená na LV 332, reg. „E“ parc. č. 677 orná pôda o výmere 42293 m2 k.ú. Trávnik v podiele 1/1, hodnota ktorého je 5181,41 €,

 

-           za pozemky reg. „C“ parc. č. 304/2 zast. plocha o výmere 960 m2, parc. č. 304/1 zastavaná plocha o výmere 8024 m2, , p.č. 305 zastavaná plocha o výmere 8098 m2 , p.č. 301 zastavaná plocha o výmere 1403 m2 a za stavbu – Tabaková sušiareň – bez súpisného čísla postavená na parcele reg. „C“ č. 304/2 vedené na LV 427 vlastníkom ktorých je Dan-Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, Veľký Meder, IČO 36240729 v podiele 1/1, hodnota ktorých je 5181,41 €.

 

 

 

Dôvodom zámeny je, že Obec plánuje realizáciu Zberného dvora na vlastných priľahlých pozemkoch a na účely zberného dvora potrebuje využiť aj zámenou získané pozemky. Na zámenu ponúknutý majetok obce, pozemok, druh pozemku orná pôda obec nevyužíva.

 

 

 

V Trávniku dňa 26.2.2018

 

 

 

                                                                                    Karol Farkas

                                                                                    Starosta obce

                                                                             

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.2.2018

Zvesené dňa 13.3.2018

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.