www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji
03.10.2018 -

  Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

  Obec Trávnik, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.) upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

 

Správny orgán, odbor

Obec Trávnik

Číslo spisu

R2018/00914

Dátum podania

01.10.2018

Žiadateľ, adresa

Anton Vida, K.Kacza 1970/11, 945 01 Komárno

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:

Obvod kmeňa 130 cm na parc. č. 155/1- orech vlašský      1 kus

 

Popis konania v zmysle platnej  legislatívy

Správne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení.

Dotknuté územie a katastrálne územie

V zastavanom území obce – parc. číslo 155/1 k.ú. Trávnik

Dôvod podania

Na predmetný pozemok bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu prevádzkovej budovy. Strom sa nachádza blízko plánovanej stavby, zasahuje do lokality realizácie stavebných prác.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods.

3 zákona

7 dní od zverejnenia

 

 

Dátum zverejnenia: 3.10.2018

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.