www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraji
18.10.2018 -

  Informácia o správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

  Obec Trávnik, ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.) upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa

 

Správny orgán, odbor

Obec Trávnik

Číslo spisu

OCÚTRÁ-S2018/00161

Dátum podania

17.10.2018

Žiadateľ, adresa

Eva Vargová JUDr., Račianska 1519/63, 831 02 Bratislava

Predmet konania

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny:

Obvod kmeňa 235 cm na parc. č. 399/82- orech kráľovský      1 kus

 

Popis konania v zmysle platnej  legislatívy

Správne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení.

Dotknuté územie a katastrálne územie

V zastavanom území obce – parc. číslo 399/82 k.ú. Trávnik

Dôvod podania

Drevina bezprostredne ohrozuje dom a okolie, môže spôsobiť značnú škodu na majetku, je chorá, vysychá, je bez zdravej úrody.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods.

3 zákona

7 dní od zverejnenia

 

 

Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.