www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ -18.09.2018
20.09.2018 -

                                                                                    Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 18.9.2018

 

 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa
  3. Prejednanie uzatvorenia Zmluvy o kontokorentnom úvere s OTP Bankou Slovensko, a.s.
  4. Prejednanie prijatia úveru na prefinancovanie výdavkov projektu „Obecný úrad – zníženie energetickej náročnosti budovy“
  5. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností na základe zámeru predaja pre žiadateľa Szabolcsa Bozsakiho
  6. Záver

 

 

 

 

  1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Po privítaní prítomných ich oboznámil s predloženým programom rokovania. Poslanci hlasovaním zo siedmych prítomných poslancov jednohlasne schválili predložený program rokovania.

 

 

  1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Gustáv Nagy a Attila Rajkó. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Borková Zita.

 

3.      Pán starosta informoval prítomných, že platnosť zmluvy o kontokorentnom úvere poskytnutá OTP Bankou Slovensko, a.s. končí dňom 22.9.2018. Pán starosta navrhuje, aby bola zmluva o úvere obnovená, t.j. bola uzatvorená Zmluva o kontokorentnom úvere v sume 22.000 Eur s OTP Bankou Slovensko, a.s., úroková sadzba úveru je 1,75%. Poslanci k návrhu nemali otázky a pripomienky a preto sa pristúpilo k hlasovaniu na návrh predložený starostom. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov sedem poslancov hlasovalo za prijatie kontokorentného úveru, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

4.      Pán starosta informoval poslancov, že v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na žiadosť obce bol Pôdohospodárskou platobnou agentúrou schválený nenávratný finančný príspevok obci na projekt „Obecný úrad Trávnik – Zníženie energetickej náročnosti budovy“ vo výške 97 956,26 Eur. Projekt zahŕňa izoláciu strechy budovy obecného úradu a rekonštrukciu vykurovania budovy tepelným čerpadlom. Forma financovania projektu je refinancovaním, teda obec hradí náklady projektu, ktoré po kontrole realizácie prác PPA obci preplatí. Financovanie výdavkov projektu musí obec realizovať z úveru, ktorý mieni prijať u Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Doba splatnosti úveru by bola 2 roky. Splácanie by bolo mesačnými splátkami, úplné splatenie po obdržaní nenávratného príspevku od PPA. Pán starosta navrhuje schválenie uzatvorenia Zmluvy o úvere so SZRB. Nakoľko otázky a pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov sedem poslancov hlasovalo za prijatie úveru, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

5.      Obecné zastupiteľstvo dňa 26.6.2018 uznesením číslo III-2018 v bode č. 5 schválilo zámer predaja majetku obce Trávnik nasledovne:  

Nehnuteľností vedených na  Okresnom úrade, katastrálnom odbore, pre okres Komárno, obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik, zapísaných na LV č. 332 a to:

parcela reg. „C“ č. 181, zastavaná plocha o výmere 547 m²

parcela reg. „C“ č. 180/1, záhrada o výmere 21 m²

stavba obytného domu so súp. číslom 130 na parc. č. 181

vo vlastníckom podiely 1/1

žiadateľovi: Szabolcs Bozsaki, trvale bytom Trávnik č. 125 s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúci. Pán starosta navrhuje schváliť uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy a stanovenie kúpnej ceny nehnuteľného majetku. Navrhuje schváliť predajnú cenu pozemkov za 2,71 Eur za 1 m2. Predajnú cenu stavby so súp. č. 130 na parc. č. 181 navrhuje odpredať za 500 Eur. Pristúpilo sa k hlasovaniu, ktoré prebehlo nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov sedem poslancov hlasovalo za schválenie predaja majetku obce v zmysle schváleného zámeru predaja, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

6.      Záverom pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Karol Farkas

                                                                               Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 19.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 18.9.2018 číslo V-2018

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

Bod č. 1:

Schvaľuje

Uzatvorenie Zmluvy o kontokorentnom úvere v sume 22.000,- Eur medzi Obcou Trávnik so sídlom 946 19 Trávnik č. 50, IČO: 00306681 v zastúpení starostom Karolom Farkasom a OTP Bankou Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Regionálne korporátne centrum JUHv zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Všeobecných úverových podmienok OTP Banky Slovensko, a.s.

 

 

 

Bod č. 2:

Schvaľuje

Prijatie úveru a uzatvorenie Zmluvy o úvere Medzi Obcou Trávnik a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v sume 97.956,26 Eur na financovanie projektu „Obecný úrad Trávnik – zníženie energetickej náročnosti budovy“

 

 

 

Bod č. 3:

Schvaľuje

trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod majetku obce Trávnik nasledovne:  

Nehnuteľnosti vedené na  Okresnom úrade, katastrálnom odbore, pre okres Komárno, obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik, zapísaných na LV č. 332 a to:

o    parcela reg. „C“ č. 181, zastavaná plocha o výmere 547 m²

o    parcela reg. „C“ č. 180/1, záhrada o výmere 21 m²

o    stavba obytného domu so súp. číslom 130 na parc. č. 181

vo vlastníckom podiely 1/1

žiadateľovi: Szabolcs Bozsaki, trvale bytom Trávnik č. 125 s tým, že šetky náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúci.

 

 

Dôvodom predaja je, že žiadateľ a jeho rodina, ako susedia týchto pozemkov, dlhodobo užívajú a riadne sa starajú o odpredaj požiadané pozemky.

Predajná cena pozemkov sa stanovuje v sume 2,71 Eur za 1 m². Predajná cena stavby so súp. č. 130 sa stanovuje v sume 500 Eur.

 

 

 

 

 

 

                                                                    Karol Farkas

                                                                   Starosta obce

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 19.9.2018

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.