www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuža
  o Vožby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄženie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ konané dňa 30.11.2018
28.11.2018 -

 OBEC  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

     tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                                                              e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

30. novembra 2018, v piatok o 19.00 hod.

                                                      v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

1.       Otvorenie

 

2.      Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

3.      Informácia o výsledku volieb starostu a volieb poslancov obecného zastupitežstva

 

4.      Zloženie sžubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a odovzdanie osvedčenia o zvolení za starostu obce

 

5.      Zloženie sžubu poslancov novozvoleného obecného zastupitežstva, odovzdanie osvedčení o zvolení za poslanca obecného zastupitežstva

 

6.      Vystúpenie novozvoleného starostu

 

7.      Schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia

 

8.     Vymenovanie zástupcu starostu obce a poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupitežstva

 

9.      Vymenovanie sobášiacich a určenie sobášnych dní

 

10.  Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

11.   Určenie platu starostu obce

 

12.  Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupitežstva

 

13.  Záver

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou                                                         

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

V Trávniku dňa 28.11.2018

 

Vyvesené dňa: 28.11.2018  Zvesené:

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat alakuló ülésére, melyet

                     2018. november 30.-án, pénteken, 19.00 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

 

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      Tájékoztató a helyi önkormányzati választások eredményéről

 

4.      Az újonnan megválasztott polgármester eskütétele

 

5.      Az újonann megválasztott képviselő testület tagjainak eskütétele

 

6.      Az újonann megválasztott polgármester beszéde

 

7.      Az alakuló ülés programjának jóváhagyása

 

8.     A polgármester helyettes kinevezése és képviselő megbízott választása, aki jogosult lesz összehívni és lefolytatni a képviselő testületi ülést

 

9.      Esketők és eskető napok kijelőlése

 

10.  Közérdekvédelmi bizottság megválasztása

 

11.   A polgármester bérének megállapítása

 

12.  A képviselők jutalmazásának jóváhagyása

 

13.  Zárszó

 

 

 

    Megjelenését előre is köszönöm!

      Tisztelettel,

 

                                                                                                             Farkas Károly                                                                              

                                                                                                              Polgármester

 Füss, 2018.11.30.                    

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.