www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 14.12.2018
11.12.2018 -

 OBEC  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

     tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                                                              e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

 

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

14. decembra 2018, v piatok o 19.00 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

 

 

1.       Otvorenie

 

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

3.      Prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019

 

4.      Oboznámenie sa s audítorskou správou za účtovný rok 2017

 

5.      Prejednanie návrhu VZN o dani z nehnuteľností na rok 2019

 

6.      Prejednanie návrhu VZN, ktorým sa mení VZN obce č. 8/2008 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

7.      Prejednanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva

 

8.     Prejednanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 11/2008 a 3/2007 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska

 

9.      Prejednanie návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Trávnik

 

10.  Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s. so sídlom Galvaniho 7/B, Bratislava, IČO: 35 858 010

 

 

 

 

 

11.   Prejednanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena – Stavba KO Trávnik VN355, preizolovanie VNV.

 

12.  Prejednanie žiadosti Evy Mišákovej o jednorázovú finančnú výpomoc

 

13.  Iné

 

14.  Záver

 

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakuje,

S úctou                                                         

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 11.12.2018

 

Vyvesené dňa: 11.12.2018       Zvesené:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

                     2018. december 14.-én, pénteken, 19.00 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

 

 

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      A 2019. évi költségvetés javaslat megtárgyalása

 

4.      A 2017. évi könyvvizsgálat eredményének ismertetése

 

5.      Ingatlanadó 2019 – általános érvényű községi rendelet javaslatának megtárgyalása

 

6.      Szemételszállítási illeték 2019 - általános érvényű községi rendelet javaslatának megtárgyalása

 

7.      Közterület használati adó 2019 - általános érvényű községi rendelet javaslatának megtárgyalása

 

8.     Temetkezés 2019 - általános érvényű községi rendelet javaslatának megtárgyalása

 

9.      A község által nyújtott szolgáltatások illetéke - általános érvényű községi rendelet javaslatának megtárgyalása

 

10.   Szerződés javaslat megtárgyalása – hulladékgazdálkodás – Envi-Pack, a.s.

 

11.   Szerződés javaslat teherjog létesítésről – KO Trávnik VN355

 

 

 

 

 

12.  Misák Éva egyszeri pénzbeli juttatás kérelmének megtárgyalása

 

13.  Ebyéb

 

14.  Zárszó

 

 

 

 

    Megjelenését előre is köszönöm!

      Tisztelettel,

 

 

 

 

                                                                                                             Farkas Károly                                                                              

                                                                                                              Polgármester

 

 

 

 

 

 

 Füss, 2018.12.11.                    

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.