www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Všeobecne záväzne nariadenie obce Trávnik č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na r. 2019
10.01.2019 -

                              

OBEC TRÁVNIK

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE TRÁVNIK

č. 2/2018

   o dani z nehnuteľnosti

                                                     na kalendárny rok 2019

 

 

 

          

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 12.12.2018

Doručené pripomienky(počet) : 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku

Dňa: 14.12.2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa: 17.12.2018

VZN nadobúda platnosť dňom: 1.1.2019

 

 

 

 

 

Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  TRÁVNIK

 

č.  2/2018  z 14.12.2018

 

O DANI  Z NEHNUTEĽNOSTI

na kalendárny rok 2019

 

 

        Obec Trávnik v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 ods. 2 a 4,  § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  u s t a n o v u j e

 

 

§ 1

Základné ustanovenia

 

  1. Obecné zastupiteľstvo v Trávniku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na     § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  z a v á d z a  s  účinnosťou od 1. januára 2019        d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 

  1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Trávnik v zdaňovacom období roku 2019.

 

 

 

DAŇ  Z POZEMKOV

 

 

§2

Hodnoty pozemkov

 

Základ dane upravuje § 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Správca dane ustanovuje na území obce Trávnik hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

a)      0,47 Eur/m2 - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

 

 

 

 

 

§ 3

Sadzba dane

 

 

  1. Správca dane v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. určuje pre  pozemky na území obce Trávnik  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté  porasty     0,66 %

 

b/ záhrady                                                                                                     0,50 %

 

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                            0,50 %

 

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                                                                0,65 %

 

e/ stavebné pozemky                                                                                     0,50 %

 

 

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

 

 

  1. Správca dane určuje pre všetky stavby na území obce Trávnik, ktoré sú predmetom dane zo stavieb ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 vo výške:  

 

a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú

   funkciu pre hlavnú stavbu                                                                         0,120 eura

                                                                                                                    

 

b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre

    vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej

    pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú

    administratívu                                                                                          0,100 eura

                                                                                                                    

 

c/ chaty a stavby na individuálnu rekreáciu                                                 0,100 eura

                                                                                                                     

 

d/ samostatne stojace garáže                                                                         0,150 eura

 

 

e/ stavby hromadných garáží                                                                        0,150 eura                                                                 

 

 

f/ stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou                                   0,150 eura

                                                                                                                      

 

g/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

   stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie

   vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                                 1,000 eura

                                                                                                                      

 

h/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie

   a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou

   činnosťou                                                                                                  0,600 eura

                                                                                                                      

 

i/ za ostatné stavby                                                                                       0,150 eura

                                                                                                                     

 

 

 

  1. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,09 eura   za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

 

DAŇ  Z BYTOV

§ 5

Sadzba dane

 

 

 

  1. Ročná sadzba dane z bytov na území obce Trávnik je  0,050 eura  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

 

  1. Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory na území obce Trávnik je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúcej sa v bytovom dome:

 

a) za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť  0,05 €

b) za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 0,05 €

 

 

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

 

  1. Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

 

a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,

b/ močiare, rašeliniská, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,

c/ časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,

d/pozemky v chránených areáloch, prírodných rezerváciách, prírodných pamiatok a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,

e/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

f /pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

g/ pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. Stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole.

 

 

  1. Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:

 

a/ stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam, zdravotníckym zariadeniam a knižniciam,

 

 

  1. Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov nasledovne:

 

a/ 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie  a na byty vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie na základe jeho žiadosti:

 

 

b/ 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie.

 

1.      Týmto občanom sa zníženie poskytne počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom roku v ktorom dosiahli vek 70 rokov.

2.      Ak predmet dane podľa predchádzajúcich bodov je v spoluvlastníctve viacerých osôb, zníženie dane sa poskytne iba z výšky spoluvlastníckeho podielu daňovníka s nárokom na zníženie.

3.      Celková výška poskytnutého zníženia dane pri súbehu dôvodov podľa ods. 1 bodu a, b tohto VZN nemôže presahovať 50% celkovej daňovej povinnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

 

 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne 3 eur  nebude vyrubovať.

 

 

 

 

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

 

1.      Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti platné na rok 2018                     č. 5/2017 zo dňa 14.12.2017.

 

2.      Obecné zastupiteľstvo obce Trávnik sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 uznieslo dňa 14.12.2018 uznesením                        číslo II-2018.

 

 

 

§ 9

Účinnosť

 

 

1.      Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

 

 

 

 

 

                                                                            Karol Farkas

                                                                             starosta obce

                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                            

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.