www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN Obce Trávnik č. 4/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008 o dani za užívanie verejného p
10.01.2019 -

                              

OBEC TRÁVNIK

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

        OBCE TRÁVNIK

č. 4/2018

 

      ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce

č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 12.12.2018

Doručené pripomienky(počet) : 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku

Dňa: 14.12.2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa: 17.12.2018

VZN nadobúda platnosť dňom: 1.1.2019

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  TRÁVNIK

 

č.  4/2018  z 14.12.2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 6/2008

o dani za užívanie verejného priestranstva

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trávniku dňa 14.12.2018 uznesením číslo II-2018 podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje                  

 

 

Článok I.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trávnik č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva a o podmienkach určovania a vyberania dane za užívanie verejného priestranstva na území obce Trávnik  zo dňa 11.12.2008 sa mení nasledovne:

 

 

 

1.      § 7 ods. 2 Sadzby dane  sa mení:

 

Sadzby dane:

 

a/ za prechodné umiestnenie predajného zariadenia

     lokalita obce................................................................ 1,00 eur/ m2/deň   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                                                     Karol Farkas

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.