www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN Obce Trávnik č.5 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10.01.2019 -

                              

OBEC TRÁVNIK

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

        OBCE TRÁVNIK

č. 5/2018

 

      ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce

č. 11/2008, ktorým sa menil a dopĺňal VZN obce Trávnik č. 1/2007 a VZN obce Trávnik č. 3/2007 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 12.12.2018

Doručené pripomienky(počet) : 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku

Dňa: 14.12.2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa: 17.12.2018

VZN nadobúda platnosť dňom: 1.1.2019

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  TRÁVNIK

 

č.  5/2018  z 14.12.2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 11/2008, ktorým sa menil a dopĺňal VZN obce Trávnik č. 1/2007 a VZN obce Trávnik č. 3/2007 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trávniku dňa 14.12.2018 uznesením číslo II-2018 podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve ustanovuje                 

 

 

Článok I.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trávnik č. 11/2008, ktorým sa menil a dopĺňal VZN obce Trávnik č. 1/2007 zo dňa 19.4.2007 a VZN obce Trávnik č. 3/2007 zo dňa 3.12.2007 o pohrebníctve a o prevádzkovom poriadku pohrebiska sa mení nasledovne:

 

 

 

1.      Článok X: Cenník služieb  sa mení:

 

1.      Poplatok za použitie Domu smútku je vo výške 25 Eur

 

 

 

 

 

 

             

 

 

                                                                                                     Karol Farkas

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.