www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN obce Trávnik č.7/2018 o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky,údržby a opráv nájomn
10.01.2019 -

  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnik

č. 7/2018

o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Trávnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Trávnik:                       28.11.2018

                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):        12.12.2018

 

Doručené pripomienky (počet) :                                                                        0

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku:                     14.12.2018

 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik:                                 17.12.2018

 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Trávnik:                                    07.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom    01.01.2019


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trávnik

č.  7/2018

o zásadách tvorby a hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Trávnik

 

            Obecné zastupiteľstvo v Trávniku v súlade s § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:.

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (ďalej len „fond opráv“).

§ 2

Účel fondu opráv

 

(1)  Fond opráv sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve obce Trávnik.

(2)  Účelom fondu je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a opráv a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností.

 

§ 3

Tvorba fondu opráv

 

(1)  Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov.

(2)  Podľa osobitného zákona[1]1) vlastník tvorí fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 1  % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

(3)  Obec Trávnik ako vlastník určuje fond opráv vo výške 1 % nákladov na obstaranie nájomných bytov v bytovom dome vo vlastníctve obce.

(4)  Náklady na obstaranie nájomných bytov a výpočet výška tvorby fondu opráv je uvedený v Prílohe č.1 tohto VZN.

(5)  Výšku tvorby fondu opráv v ďalšom období určuje Obecné zastupiteľstvo v Trávniku (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“).

 

§ 4

Použitie fondu opráv

 

(1)  Fond opráv možno použiť na prevádzku, údržbu a opravy bytových domov a nájomných bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj na ich rekonštrukciu a na veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto činnosťou. Používa sa tiež na bankové poplatky za vedenie účtu, na ktorom je fond uložený.

 

(2)  Podkladom k použitiu prostriedkov fondu je :

a)    výdavkový doklad, zmluva alebo faktúra schválené starostom obce, ak ide o použitie finančnej čiastky do 1.000,- € (vrátane),

b)    uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení použitia fondu, ak ide o finančnú čiastku vyššiu ako   1 000,- €.

(3)  K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to:

a)    prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu,

b)    bleskozvodov,

c)    elektrickej inštalácie a elektrických zariadení ,

d)    komínov,

e)    oprava a výmena meračov.

(4)  Pri odstraňovaní havárii a nevyhnutných chýb a škôd v prípade ak vo fonde nie je dostatok prostriedkov, sa tieto hradia z rozpočtových prostriedkov obce Trávnik.

(5)  O tvorbe a použití fondu bude obecnému zastupiteľstvu podaná raz ročne  správa, najneskôr však do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

 

§ 5

Drobné opravy v byte

 

(1)  Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním podľa osobitných predpisov[2]2)  si hradí nájomca.

(2)  Ak nie je dohodnuté inak, uhrádzajú nájomcovia bytov so spoločným príslušenstvom náklady na drobné opravy a obvyklé udržiavacie náklady spojené s užívaním spoločného príslušenstva pomerne podľa počtu osôb, ktoré v byte bývajú.

 

§ 6

Hospodárenie s fondom opráv

 

(1)  Pre účelné hospodárenie sa fond opráv vedie na bankovom účte a analyticky sa eviduje podľa jednotlivých bytových domov.

 

(2)  Opravy a údržba z fondu sa môžu vykonávať len do výšky finančných prostriedkov na príslušnom fonde.

 

§ 7

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

(1)  Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trávniku  dňa 14.12.2018.

 

(2)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

 

 

 

 

     Karol Farkas

     starosta obce


 

Príloha č.1

Náklady na obstaranie nájomných bytov a výpočet výška tvorby fondu opráv

 

 

Nájomné byty

(adresa)

Náklady na obstaranie

(celkové m2)

Náklady na obstaranie na 1 m2

Fond opráv na 1 m2 (1 %)

Ročne

 

 

 

Trávnik 410

572 561 € (880)

650,64€

6,51 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trávnik 411

 

365 254 € (504,80)

723,56 €

7,24 €

 

                 

 [1] §18 ods. 2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

[2] § 5 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.