www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

VZN Obce Trávnik č. 6/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008 o úhradách za služby poskytov
10.01.2019 -

                              

OBEC TRÁVNIK

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

        OBCE TRÁVNIK

č. 6/2018

 

      ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce

č. 10/2008 o úhradách za služby poskytované obcou Trávnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.11.2018

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 12.12.2018

Doručené pripomienky(počet) : 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku

Dňa: 14.12.2018

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trávnik dňa: 17.12.2018

VZN nadobúda platnosť dňom: 1.1.2019

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE  TRÁVNIK

 

č.  6/2018  z 14.12.2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 10/2008

o úhradách za služby poskytované obcou Trávnik

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Trávniku dňa 14.12.2018 uznesením číslo II-2018 podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , s poukazom na ustanovenia zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách  v znení neskorších predpisov a ustanovení Občianskeho zákonníka ustanovuje                  

 

 

Článok I.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trávnik č. 10/2008 o úhradách za služby poskytované obcou  Trávnik  zo dňa 11.12.2008 sa mení nasledovne:

 

1.       § 3 ods. 2 Dohoda o cene  sa mení:

 

 Návrh ceny vychádza zo sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Trávnik, ktorý tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Tento sadzobník úhrad – cien je návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka a zverejňuje sa na úradnej tabuli.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                     Karol Farkas

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  č. 1 k VZN č. 6 /2018 o úhradách za služby poskytované obcou Trávnik schválená uznesením obecného zastupiteľstva číslo II-2018 z 14.12.2018

 

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ

 

OBCOU  T r á v n i k

 

 

1) Vyhotovovanie fotokópií :

 

a) formát A4 jednostranne                                                                                             0,10 €       

b) formát A4 obojstranne                                                                                               0,15 €       

 

2) Vyhlásenie v obecnom rozhlase (cena je uvedená za 1 vyhlásenie):

 

a) podnikateľská ponuka spojená s predajom pre občanov                                           5,00 €

b) ponuky, reklamy, oznamy okrem verejnoprospešných                                             2,00 €  

 

 

3) Prenájom sály kultúrneho domu:

 

- na tanečné zábavy a iné akcie usporiadané  miestnymi fyzickými

  a právnickými osobami –                                                                                           33,00 €       

- na tanečné zábavy a iné akcie usporiadané cudzími fyzickými a právnickými

  osobami –                                                                                                                  100,00 €      

- na usporiadanie svadobných hostín

  - pre obyvateľov obce Trávnik –                                                                                20,00 €       

  - pre cudzích –                                                                                                           50,00 €       

- za prednášky

   - za 1 hodinu                                                                                                               7,00 €    

   - za každú ďalšiu aj začatú hodinu                                                                             4,00 € 

   - za jarmok                                                                                                              100,00 €

   - usporiadanie rodinných osláv, narodenín pre obyvateľov obce Trávnik               30,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.