www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Oznámenie o zverejnení zámeru - Prestavba časti ošipárne na bitúnok na porážanie hydiny
27.03.2019 -

 Oznámenie o zverejnení zámeru v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Obec Trávnik  týmto oznamuje, že dňom 27.03.2019 zverejňuje v súlade s ust. § 23 ods. 3 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer doručený Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno  pre navrhovateľa:

INŠTALKOMP s.r.o., Ul. K. Kacza 1970/11, 945 01 Komárno, IČO: 50281682 zámer navrhovanej činnosti                                              „Prestavba časti ošipárne na bitúnok    na porážanie hydiny“.

Zámer je zverejnený na stránke : http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Do zámeru možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Trávniku do 15.4.2019.

Verejnosť  môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia  SR v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prestavba-casti-osiparne-na-bitunok-pre-porazanie-hydiny

alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods.3 zákona o posudzovaní na adresu: Okresný úrad Komárno, odboru  starostlivosti o životné prostredie, Námestie generála Klapku 7, 945 01 Komárno.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

                                                                                                 

                        

                                    

                                                                                                                    Karol Farkas

                                                                                                                      starosta 

 

 

Zverejnené: 27.03.2019 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.