www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

Zníženie energetickej nároÄÂŤnosti budovy Materskej Å¡koly

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 10.04.2019
05.04.2019 -

                                                                               OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

                                     tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,                                   email: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

10. apríla 2019, v stredu o 19.00 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

1.       Otvorenie

 

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

3.      Návrh VZN o úhradách na stravovanie v školskej jedálni

 

4.      Odvolanie doterajšieho a vymenovanie nového preventivára obce

 

5.      Zmena rozpočtu obce: zapracovanie do rozpočtu prijatý preklenovací úver na opravu budovy OÚ a jeho splátky

 

6.      Prijatie úveru od SZRB na financovanie vlastných nákladov projektov:

-         Rekonštrukcia vodovodu v uliciach Školská a Búrlivá

-         Rekonštrukcia budovy materskej školy

 

7.      Trávnické hry v roku 2019

 

8.     Rokovanie o prípadnej dohode v spore s Lamix s.r.o.

 

9.      Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

 

            10.  Deň zeme – brigáda: zber odpadov v chotári obce

 

10.  Rôzne

 

11.   Záver

 

 

 

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakuje,

S úctou                                                         

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

V Trávniku dňa 5.4.2019

 

Vyvesené dňa: 5.4.2019  Zvesené:

 

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

                     2019. április 10.-én, szerdán, 19.00 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

 

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      Általános érvényű községi rendelet- változás az iskolakonyha étkeztetésnél

 

4.      A község eddigi prevenciósának visszahívása és az új kinevezése

 

5.      Költségvetés módosító javaslat: a felvett áthidaló hitel a községi hivatal rekonstrukciójára és a törlesztő részletek bedolgozása a költségvetésbe

 

6.      Az önrész költségeinek térítésére javaslott hitelfelvétel:

-         Vízvezeték rekonstrukció az Iskola és a Viharos utcákban

-         Az óvoda épület rekonstrukciója

 

7.      Az ez évi falunap megbeszélése

     

            8.   Tárgyalás az esetleges megegyezési lehetőségről a Lamix társasággal

 

            9.    Kerti szerves hulladék begyűjtése

 

          10.   Föld napja – brigád szervezés: szemétgyűjtés a határban

 

          11.    Egyéb

 

8.     Zárszó

 

 

 

    Megjelenését előre is köszönöm!

      Tisztelettel,

 

                                                                                                             Farkas Károly                                                                              

                                                                                                              Polgármester

 Füss, 2019.4.5.                   

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.