www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Úverová zmluva č. 306460-2019
15.07.2019 -

 

ÚVEROVÁ ZMLUVA

                                                       č. 306560-2019

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

zástupcovia oprávnení konať na základe poverenia zo dňa 10.07.2019:

PhDr. Štefan Havran, zamestnanec banky a

Renata Mézesová, zamestnanec banky

IČO: 00 682 420

IČ DPH: SK2020804478

CID banky ako príjemcu inkasa  - SK95BAN70000000012

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3010/B

(ďalej len „Záručná banka“ alebo „SZRB, a. s.“)

 

a

 

názov obce:             Obec Trávnik 

sídlo:                         Trávnik 50, 946 19 Trávnik

IČO:                         00 306 681

DIČ:                          2021014820

oprávnený konať:    Karol Farkas, starosta obce

bankové spojenie:   

-     číslo bežného účtu na vyplatenie nenávratného finančného príspevku (dotačný účet), vedeného v Záručnej banke: SK48 3000 0000 0000 0030 6894           

-     číslo bežného účtu:     SK82 5200 0000 0000 1656 0651

(ďalej len „klient“ alebo „obec“)

 

uzatvárajú

 

v zmysle § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto úverovú zmluvu:

 

Článok I.

 Predmet zmluvy

 

1.1.   Na základe žiadosti klienta zo dňa 10.05.2019 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 97.956,26 Eur (slovom: deväťdesiat sedemtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov), pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom, na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve.

 

Článok II.

Účel úveru

 

2.1.   Záručná banka poskytuje klientovi úver podľa tejto úverovej zmluvy na dohodnutý účel,  a to na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektu klienta s názvom: „OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY“ (ďalej
aj „projekt“ alebo „stavba“ alebo „dielo“), ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220050 zo dňa 05.10.2018 (ďalej aj „Zmluva o NFP“) podporovaný nenávratným finančným príspevkom (ďalej aj „NFP“) z fondov Európskej únie v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie č. 7:  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, ktorého riadiacim orgánom je Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30 794 323 (ďalej aj „riadiaci orgán“ alebo „PPA“). V prípade nedodržania tejto podmienky účelového použitia poskytnutých peňažných prostriedkov je Záručná banka oprávnená postupovať podľa bodu 8.1. tejto úverovej zmluvy.

 

Článok III.

 Podmienky čerpania úveru

 

3.1.    Podmienkou čerpania úveru alebo jeho časti je, aby klient najneskôr do 31.07.2019 splnil nasledovné povinnosti:

 

a)        uzatvoriť so Záručnou bankou nasledovné zmluvy:

-      Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 306560-2019,

-      Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 306560-2019,

-       Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet),

 

b)        predložiť Záručnej banke nasledovné doklady:

-      Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretú medzi klientom a riadiacim orgánom (originál alebo overenú fotokópiu). V prípade, že v Zmluve o NFP nebude uvedený dotačný účet vedený v Záručnej banke, klient predloží list adresovaný PPA (žiadosť o zmenu účtu na vyplatenie NFP na dotačný účet vedený v Záručnej banke), s dokladom preukazujúcim zaslanie žiadosti na PPA (podací lístok alebo doklad o doručení);

-      rozpočet projektu,

-      vlastnú blankozmenku bez protestu vystavenú klientom, pre účely úschovy v Záručnej banke,

-     Mandát pre SEPA inkaso (SEPA Direct Debit Mandate) podpísaný klientom, ktorý predstavuje udelenie súhlasu klienta so SEPA inkasom finančných prostriedkov z účtu klienta č. SK82 5200 0000 0000 1656 0651 a dokument vystavený príslušnou bankou alebo prostredníctvom internet bankingu preukazujúci zadanie inkasa na tento účet klienta, v ktorom je uvedený limit  inkasa minimálne v sume 120 % istiny úveru na úhradu splátok istiny, úrokov, úrokov z omeškania ako aj ostatných pohľadávok Záručnej banky vyplývajúcich z tejto úverovej zmluvy, začiatok platnosti, bez časového obmedzenia, Záručná banka ako príjemca a identifikátor príjemcu (CID),

-     písomné vyhlásenie klienta o zverejnení tejto úverovej zmluvy, ako aj všetkých ostatných zmlúv slúžiacich na zabezpečenie úveru, na ktoré sa povinnosť zverejnenia vzťahuje s uvedením údajov o zverejnení (ak bola zverejnená na webovom sídle klienta alebo v Obchodnom vestníku) alebo písomné vyhlásenie Centrálneho registra zmlúv vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky (vybrať miesto zverejnenia v zmysle zákona) o zverejnení tejto úverovej zmluvy, a to podľa podmienok zverejňovania uvedených v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,

-      výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce o schválení prijatia úveru
vo výške 97.956,26 Eur zo Záručnej banky a jeho zabezpečenia blankozmenkou obce a zmluvou o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu,

-      stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania,

-      rozpočet obce na rok 2019, v ktorom bude zapracovaný požadovaný úver,

-      výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce o schválení úpravy rozpočtu na rok 2019 so zapracovaným úverom,

-     zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby, akceptovateľnú pre Záručnú banku, pričom termín ukončenia / odovzdania diela a splatnosti vystavenej faktúry bude skorší ako termín ukončenia projektu podľa Zmluvy o NFP (t. j. 05.10.2022),

-     záznam z prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO na výber zhotoviteľa,

 

c)      uhradiť poplatok za spracovanie úverového obchodu podľa bodu 6.8. tejto úverovej zmluvy.

 

Článok IV.

 Čerpanie úveru

 

4.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že čerpanie úveru sa uskutoční po splnení všetkých podmienok uvedených v bode 2.1. a 3.1. tejto úverovej zmluvy poukázaním peňažných prostriedkov na základe jednoznačnej požiadavky klienta podpísanej jeho štatutárnym orgánom, resp. ním splnomocnenými osobami. Písomná požiadavka klienta na čerpanie úveru, resp. jeho časti, musí obsahovať tieto podstatné náležitosti: identifikáciu klienta v rozsahu údajov o klientovi uvedených v preambule tejto úverovej zmluvy, citáciu úverovej zmluvy, na základe ktorej klient žiada o čerpanie úveru, sumu požadovaného čerpania a termín čerpania úveru (na jeden termín suma spolu), vymenovanie daňových dokladov – faktúr – zodpovedajúcich rozpočtu projektu, ktoré klient predkladá na dokladovanie zmluvne dohodnutého účelu úveru a zároveň ktoré preukazujú na aké účty majú byť peňažné prostriedky z úverového účtu prevedené; identifikáciu a podpisy osôb oprávnených podpisovať požiadavky na čerpanie úveru Bez vymenovaných podstatných náležitosti požiadavky klienta na čerpanie úveru je Záručná banka oprávnená čerpanie úveru, resp. jeho časti, odmietnuť.

Formulár písomnej požiadavky klienta na čerpanie úveru „Žiadosť o čerpanie úveru“ tvorí prílohu k tejto úverovej zmluve a je k dispozícii aj na stránkach webového sídla Záručnej banky.

 

Čerpanie úveru sa bude realizovať jednorazovo v sume 97.956,26 Eur (slovom: deväťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov), s DPH, na účet dodávateľa, na základe predložených faktúr (daňových dokladov).

 

4.2.    V prípade nedodržania jednotlivých čerpaní čo do výšky a dohodnutých termínov, nárok na ich vyčerpanie zaniká, pokiaľ sa Záručná banka nedohodne s klientom na základe jeho podnetu oznámeného písomne  minimálne 15 dní pred dohodnutým termínom toho – ktorého čerpania úveru vo forme  dodatku k tejto úverovej zmluve inak.

 

Nárok na čerpanie úveru končí dňa 31.07.2019.

 

Vo väzbe na rezerváciu zdrojov banky výška prvého čerpania úveru nesmie byť nižšia ako je výška zaplateného poplatku za spracovanie úverového obchodu – viď bod 6.8. tejto úverovej zmluvy.

 

Klient sa zaväzuje písomne oznámiť Záručnej banke plánované čerpanie úveru alebo jeho časti, a to do 7 pracovných dní pred plánovaným čerpaním, najneskôr však do 7 pracovných dní pred dňom uvedeným ako posledný deň uplatnenia nároku klienta na čerpanie, ktorý je uvedený v tomto bode.

 

4.3.    Peňažné prostriedky poskytuje Záručná banka tak, že vykoná platbu v prospech účtu dodávateľa podľa jednoznačnej a úplnej požiadavky klienta na základe predložených daňových dokladov – faktúr.

 

Článok V.

Splácanie úveru

 

5.1.    Klient sa zaväzuje splácať úver v celkovej výške 97.956,26 Eur (slovom: deväťdesiat sedemtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov) z účtu č. SK48 3000 0000 0000 0030 6894 vedeného v Záručnej banke, resp. zo svojich peňažných prostriedkov na bežnom účte č. SK82 5200 0000 0000 1656 0651 priamo na úverový účet č. SK45 3000 0000 0000 0030 6560 vedený v Záručnej banke, a to prednostne formou povinných a mimoriadnych splátok z prostriedkov NFP, a to ihneď po ich poukázaní na bežný účet klienta. Konečná splatnosť úveru je do 31.05.2022 vo výške 97.956,26 Eur. Ak výška NFP nebude postačovať na splatenie úveru, klient sa zaväzuje uhradiť tento rozdiel z vlastných zdrojov.

 

Klient sa zaväzuje vykonať mimoriadnu splátku istiny úveru ihneď po obdržaní NFP na dotačný účet vedený v Záručnej banke, bez poplatku za mimoriadnu splátku.

 

Záručná banka nebude klientovi účtovať poplatok za realizáciu splátky úveru z NFP alebo z vlastných zdrojov klienta. V prípade realizácie splátky úveru z cudzích zdrojov

bude Záručná banka klientovi účtovať poplatok vo výške 4 % z objemu predčasne splateného úveru / splátky.

 

5.2.    V prípade, že splatnosť istiny úveru a jeho príslušenstva pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja, je splátka splatná v posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna alebo pred dňom pracovného pokoja.

 

5.3.    Úver sa bude splácať z došlých platieb v poradí vždy od najstaršej splatnej pohľadávky: 1. všetky poplatky a ostatné príslušenstvo pohľadávky, 2. úroky z omeškania, 3. úroky, 4. istina po lehote splatnosti a 5.splatná istina. V tej súvislosti klient výslovne súhlasí s tým, že Záručná banka je oprávnená akúkoľvek platbu klienta na plnenie peňažného záväzku z tejto úverovej zmluvy započítať najprv na dlžné splatné príslušenstvo záväzku od najstaršej pohľadávky a až potom na dlžnú splatnú istinu od najstaršej pohľadávky, a to aj vtedy, ak klient pri platení určí inak, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

5.4.    Zmluvné strany sa dohodli, že dňom úhrady splátky istiny sa rozumie deň pripísania peňažných  prostriedkov na účet Záručnej banky.

 

V prípade, ak je úhrada zo strany klienta zrealizovaná z iných zdrojov ako NFP pred termínom splátky uvedenej v bode 5.1. tejto úverovej zmluvy, dňom úhrady splátky je deň zmluvne dohodnutej splátky podľa bodu 5.1. tejto úverovej zmluvy. Takáto úhrada sa považuje za predčasnú splátku, pokiaľ sa Záručná banka s klientom nedohodne inak.

 

5.5.    Klient súhlasí, aby Záručná banka vykonala z vlastného podnetu splátku istiny úveru a aj splátku úrokov a úrokov z omeškania a poplatkov a ostatného príslušenstva pohľadávky, v termínoch podľa tejto úverovej zmluvy na ťarchu bežného účtu klienta uvedeného v bode 5.1. tejto úverovej zmluvy inkasným spôsobom.

 

 

5.6.    Klient sa zaväzuje zabezpečiť na svojom bežnom účte uvedenom v bode 5.1. tejto úverovej zmluvy, z ktorého bude splácať úver, dostatok peňažných prostriedkov na úhradu splatných záväzkov v dohodnutej výške, najneskôr do 5 dní predchádzajúcich dňu splatnosti.

 

5.7.    Klient sa zaväzuje, že počas trvania záväzkov z tejto úverovej zmluvy nezruší svoj bežný účet uvedený v bode 5.1. tejto úverovej zmluvy a ani právo inkasa splátok istiny, úrokov a úrokov z omeškania ako aj ostatných pohľadávok Záručnej banky z tejto úverovej zmluvy.

 

5.8.    Záručná banka je oprávnená na žiadosť klienta (predloženú najneskôr 15 dní pred termínom splátky) v odôvodnených prípadoch povoliť prolongáciu splátky istiny úveru (nie úroku), pričom je oprávnená účtovať poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Záručnej banky.

 

5.9.    Pokiaľ klient nevyčerpal úver do výšky uvedenej v bode 1.1. tejto úverovej zmluvy v termíne uvedenom v bode 4.1. tejto úverovej zmluvy a nárok na čerpanie úveru zanikol podľa bodu 4.2. tejto úverovej zmluvy, klient je povinný splatiť úver v splátkach uvedených v bode 5.1. tak, že posledná splátka sa zníži o nevyčerpanú čiastku. Pokiaľ nevyčerpaná časť úveru je vyššia ako posledná splátka stanovená v bode 5.1. posledná splátka sa zruší a bezprostredne predchádzajúca splátka sa zníži o nevyčerpanú časť úveru prevyšujúcu čiastku poslednej splátky podľa bodu 5.1. Obdobným spôsobom sa postupuje, ak nevyčerpaná čiastka je vyššia ako zrušená posledná splátka, a to vždy zrušením splátky najneskôr splatnej smerom ku skôr splatnej splátke podľa bodu 5.1. Ak má klient povinnosť splatiť úver jednorazovou splátkou, zníži sa táto splátka o nevyčerpanú časť úveru.

 

5.10.  Klient súhlasí s tým, že Záručná banka nie je povinná mu vrátiť preplatok peňažných prostriedkov do výšky 1,- Eur a táto peňažná suma pri ukončení úverového obchodu sa nepovažuje za dlh Záručnej banky voči klientovi. 

 

5.11.  Klient sa zaväzuje, že prostriedky NFP, ktoré mu budú poukázané v zmysle Zmluvy o NFP, použije bez odkladu a výhradne na vyrovnanie svojich záväzkov voči Záručnej banke vyplývajúcich z tejto úverovej zmluvy alebo z odstúpenia od nej, pokiaľ sa so Záručnou bankou nedohodne inak, na čo je klient povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Záručnej banky.

 

5.12.  V prípade, ak bol klientom uhradený akýkoľvek splatný záväzok voči Záručnej banke vyplývajúci z tejto zmluvy a Záručnej banke vznikne povinnosť klientom uhradené finančné prostriedky z akéhokoľvek dôvodu vydať po ich prijatí, v rozsahu splnenia povinnosti Záručnej banky vydať tieto finančné prostriedky sa obnovuje a trvá záväzok klienta na úhradu za rovnakých podmienok, aké sa vzťahovali na tento záväzok klienta, a to dňom odpísania finančných prostriedkov.

 

5.13.  Klient vyhlasuje, že súhlasí, aby si Záručná banka kedykoľvek započítala svoju splatnú pohľadávku alebo jej časť, ktorú má voči klientovi na základe Úverovej zmluvy a dokumentov s ňou súvisiacich proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má klient voči Záručnej banke vrátane pohľadávky z akéhokoľvek účtu vedeného Záručnou bankou, bez ohľadu na to, či je táto pohľadávka klienta voči Záručnej banke v čase započítania splatná alebo nie.

 

 

 

 

Článok VI.

Úroky a poplatky

 

6.1.    Klient sa zaväzuje platiť  Záručnej banke z poskytnutých peňažných prostriedkov úroky podľa variabilnej úrokovej sadzby vo výške sadzby EURIBOR fixovanej pre
6 - mesačné depozitá s odchýlkou vo výške + 1,60 % p. a. (slovom: jedna celá šesťdesiat stotín percenta per annum). Informatívna výsledná úroková sadzba ku dňu 08.07.2019, viazaná na EURIBOR vo výške -0,338 % p. a. (slovom: mínus nula celá tristotridsaťosem tisícin percenta per annum), je spolu s odchýlkou vo výške 1,60 %
p. a. (slovom: jedna celá šesťdesiat stotín percenta per annum). Keďže príslušná sadzba EURIBOR je záporné číslo, pre účely zmluvy sa použije sadzba EURIBOR vo výške 0 (slovom nula) % p. a.

 

Variabilná úroková sadzba sa mení v pravidelných intervaloch dohodnutých v úverovej zmluve vzhľadom na zmenu EURIBOR-u. Pre určenie výšky úroku je rozhodujúci fixing EURIBOR vyhlásený dva pracovné dni

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.