www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Dohoda o vyplńovacom práve k blankozmenke č. 306560-2019
15.07.2019 -

 

DOHODA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE

č. 306560-2019

 

uzavretá medzi

 

veriteľom:     

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

zástupcovia oprávnení konať na základe poverenia zo dňa 10.07.2019:

PhDr. Štefan Havran, zamestnanec banky a

Renata Mézesová, zamestnanec banky

IČO: 00 682 420

IČ DPH: SK 2020804478

CID: SK95BAN70000000012

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3010/B

(ďalej len „veriteľ“)

 

a

 

dlžníkom:     

názov obce:             Obec Trávnik 

sídlo:                         Trávnik 50, 946 19 Trávnik

IČO:                         00 306 681

DIČ:                          2021014820

oprávnený konať:    Karol Farkas, starosta obce

(ďalej len „dlžník“)

 

uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov túto

 

dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke:

 

 

Článok I.

 

1.1.    V zmysle tejto dohody dlžník  v y h l a s u j e,   ž e   o d o v z d a l   veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú v Komárne "na rad" Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, podpísanú oprávnenými osobami, splatnú
v (platobné miesto) Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti a veriteľ vyhlasuje, že blankozmenku prevzal do svojej úschovy.

 

Článok II.

 

2.1.    Vyššie uvedená blankozmenka sa vystavuje na zabezpečenie pohľadávok veriteľa voči dlžníkovi (vrátane príslušenstva) vyplývajúcich z Úverovej zmluvy č. 306560-2019 uzavretej medzi veriteľom a dlžníkom dňa ................. v znení jej prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Úverová zmluva“), na základe ktorej veriteľ poskytol dlžníkovi úver vo výške 97.956,26 Eur (slovom: deväťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov), na dohodnutý účel uvedený v Úverovej zmluve.

 

 

 

Článok III.

 

3.1.    Dlžník zároveň s odovzdaním blankozmenky udeľuje veriteľovi vyplňovacie právo k blankozmenke uvedené v článku IV. tejto dohody a zaväzuje sa uhradiť zmenku vyplnenú v rozsahu udeleného vyplňovacieho práva k blankozmenke podľa článku IV. tejto dohody.

 

Článok IV.

 

4.1.    Obsahom vyplňovacieho práva k blankozmenke je dohoda medzi veriteľom
a dlžníkom o tom, že dlžník súhlasí s tým, že v prípade, ak dlžník nesplní riadne a včas niektorý zo svojich záväzkov, alebo čo i len ich časť, vyplývajúcich mu z Úverovej zmluvy uvedenej v článku II. tejto dohody, je veriteľ oprávnený doplniť blankozmenku
o dátum jej splatnosti a o zmenkovú sumu zodpovedajúcu výške záväzkov dlžníka voči veriteľovi, t. j. tak, aby uspokojila celú pohľadávku veriteľa, vzniknutú na základe citovanej Úverovej zmluvy ku dňu, ktorý uvedie na blankozmenke ako deň splatnosti, čím sa blankozmenka stane platnou zmenkou. Takúto zmenku je veriteľ oprávnený použiť na uspokojenie svojich pohľadávok voči dlžníkovi. Dlžník súhlasí s uvedeným postupom aj v prípade, keď veriteľovi vznikne právo žiadať vrátenie poskytnutého úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti.

 

 

Článok V.

 

5.1.    Veriteľ je povinný starať sa o blankozmenku s najlepšou vierou a odbornou starostlivosťou.

 

Článok VI.

 

6.1.     V prípade riadneho zániku záväzkov dlžníka vyplývajúcich z Úverovej zmluvy  uvedenej  v článku II. tejto dohody, veriteľ písomne vyzve dlžníka, aby si nedoplnenú
a nepoužitú blankozmenku do 30 kalendárnych dní od termínu vyzvania veriteľom vyzdvihol. Ak nebude do 30 kalendárnych dní od dátumu vyzvania veriteľom blankozmenka vyzdvihnutá, je veriteľ povinný blankozmenku znehodnotiť.

 

 

Článok VII.

 

7.1.     Táto dohoda a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajú
v súvislosti s ňou, sa riadia právom Slovenskej republiky
.

 

 

Článok VIII.

 

8.1.     Zmeny a doplnky dohody môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody veriteľa a dlžníka.

 

8.2.     Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu veriteľom a dlžníkom. Dlžník je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona a nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody v platnom znení aj s jej prílohami a súčasťami (ak sa v zmysle zákona zverejňujú), a to v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky alebo na webovom sídle dlžníka alebo v Obchodnom vestníku, a to podľa podmienok zverejňovania uvedených v zákone, avšak ak dlžník nezverejní túto dohodu v lehote troch mesiacov odo dňa podpisu tejto dohody platí, že k uzatvoreniu tejto dohody nedošlo.

 

8.3.     Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre veriteľa a jeden rovnopis pre dlžníka. 

 

8.4.     Veriteľ a dlžník vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

 

V Komárne, dňa ...........................                               V Komárne, dňa ...........................

 

Za Slovenskú záručnú                                              Za Obec Trávnik:

a rozvojovú banku, a. s.:                                                

 

 

 

 

...............................................                                      ...........................................

PhDr. Štefan Havran                                                   Karol Farkas

zamestnanec banky oprávnený                                        starosta obce

konať na základe poverenia                                                                            

 

 

 

 

 

...............................................

Renata Mézesová

zamestnanec banky oprávnený

konať na základe poverenia

 

 

 

 

 

Totožnosť a podpis zástupcu dlžníka overil: ................................... , dňa ........................

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.