www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 306590-2019
15.07.2019 -

 

 

 

 

 ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA

K  POHĽADÁVKE Z ÚČTU    

  č. 306560-2019

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

zástupcovia oprávnení konať na základe poverenia zo dňa 10.07.2019:

PhDr. Štefan Havran, zamestnanec banky a

Renata Mézesová, zamestnanec banky

IČO: 00 682 420

IČ DPH: SK2020804478

CID banky ako príjemcu inkasa  - SK95BAN70000000012

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3010/B

(ďalej len „záložný veriteľ“)

a

                                                                                                       

názov obce:             Obec Trávnik 

sídlo:                         Trávnik 50, 946 19 Trávnik

IČO:                         00 306 681

DIČ:                          2021014820

oprávnený konať:    Karol Farkas, starosta obce

bankové spojenie:   

-     číslo bežného účtu na vyplatenie nenávratného finančného príspevku (dotačný účet), vedeného v Záručnej banke: SK48 3000 0000 0000 0030 6894           

-     číslo bežného účtu:     SK82 5200 0000 0000 1656 0651

(ďalej len „záložca“)

 

uzatvárajú

 

podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávke:

 

Článok I.

Predmet zmluvy

 

1.1.     Predmetom tejto zmluvy je zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke  záložcu, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy, na zabezpečenie súčasných a budúcich pohľadávok záložného veriteľa uvedených v článku II. tejto zmluvy.

 

1.2.     Záložca je výhradným veriteľom súčasnej a budúcej pohľadávky z účtu číslo
SK48 3000 0000 0000 0030 6894
(ďalej len „účet“), ktorého je majiteľom a ktorý je vedený u záložného veriteľa a poddlžníka v jednej osobe v zmysle Zmluvy o bežnom účte uzavretej dňa .................... v znení prípadných neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“). Predmetom záložného práva podľa tejto zmluvy je akákoľvek súčasná a budúca pohľadávka záložcu vyplývajúca zo Zmluvy o bežnom účte (ďalej len „založená pohľadávka“). Záložné právo sa vzťahuje aj na úroky a ostatné príslušenstvo založenej pohľadávky.

 

V prospech tohto účtu poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra, IČO: 30 794 
323 nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220050 zo dňa 05.10.2018, na realizáciu projektu záložcu s názvom: „OBECNÝ ÚRAD TRÁVNIK - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY“ (ďalej len „projekt“), do výšky 97.956,26 Eur.

1.3.     Záložca dáva touto zmluvou do zálohu svoju pohľadávku voči poddlžníkovi, ktorá je špecifikovaná v bode 1.2. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa uvedenej v článku II. tejto zmluvy a zriaďuje týmto záložné právo v prospech  záložného veriteľa. Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma.

 

1.4.     Záložca vyhlasuje, že na založenej pohľadávke neviaznu záložné práva iných záložných veriteľov a nevzťahujú sa na ňu ani iné práva tretích osôb.

 

Článok II.

Zabezpečovaná pohľadávka

 

2.1.    Záložný veriteľ a  záložca ako dlžník sa dohodli, že záložné právo zriadené touto zmluvou zabezpečuje všetky pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi z Úverovej zmluvy č. 306560-2019 zo dňa ................... v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Úverová zmluva“), ktorou záložný veriteľ poskytol záložcovi úver v sume 97.956,26 Eur (slovom: deväťdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatšesť eur a dvadsaťšesť centov), pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. Úverovej zmluvy, na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektu záložcu a záložca sa zaviazal, že záložnému veriteľovi vráti úver, zaplatí úroky a iné príslušenstvo a splní ďalšie záväzky podľa podmienok uvedených v Úverovej zmluve.

 

2.2.     Za zabezpečované pohľadávky považujú zmluvné strany všetky pohľadávky záložného veriteľa

a)    uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy, a/alebo

b)    ktoré vzniknú po prípadnej zmene Úverovej zmluvy uvedenej v tomto článku tejto zmluvy dodatkom, a/alebo

c)    ktoré vzniknú záložnému veriteľovi v prípade nahradenia akéhokoľvek zabezpečovaného záväzku uvedeného v tomto článku tejto zmluvy novým záväzkom, a/alebo

d)    ktoré vzniknú záložnému veriteľovi po prípadnom odstúpení od Úverovej zmluvy uvedenej v tomto článku tejto zmluvy, a to na vrátenie dlžnej sumy istiny, úrokov a iného príslušenstva, a/alebo

e)    na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške istiny poskytnutého úveru v prípade neplatnosti ktorejkoľvek Úverovej zmluvy uvedenej v tomto článku tejto zmluvy ako aj na vydanie úžitkov z predmetu bezdôvodného obohatenia vo výške úrokov a úrokov z omeškania v zmysle podmienok príslušnej Úverovej zmluvy a/alebo

f)        na úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti so záložným právom v zmysle tejto zmluvy a/alebo

g)    sankcie a zmluvné pokuty z tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek Úverovej zmluvy uvedenej v tomto článku tejto zmluvy.

 

(ďalej  spoločne alebo aj jednotlivo "zabezpečovaná pohľadávka").

 

2.3.     Zmluvné strany sa dohodli, že záložné právo zriadené na základe tejto zmluvy zabezpečuje  zabezpečované pohľadávky existujúce v čase podpisu tejto zmluvy alebo ktoré ešte len vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky, a to aj v prípade zmeny Úverovej zmluvy, najmä pri zvýšení istiny úveru, predĺžení splatnosti zabezpečovanej pohľadávky alebo novácii záväzku, pričom pre určenie existencie a aktuálnej výšky zabezpečovanej pohľadávky sú rozhodujúce účtovné záznamy záložného veriteľa a výpisy z nich, pokiaľ sa nepreukáže iná skutočnosť.

 

2.4.     Najvyššia hodnota istiny každej zo zabezpečovaných pohľadávok predstavuje sumu
117.547,51 Eur (slovom: jednostosedemnásťtisícpäťstoštyridsaťsedem eur a päťdesiat jeden centov), pričom určením sumy najvyššej hodnoty istiny nie je dotknuté právo na zabezpečenie a uspokojenie iných častí zabezpečovanej pohľadávky, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.

2.5.     Záložca týmto vyhlasuje, že záložné právo podľa tejto zmluvy zriaďuje na zabezpečenie zabezpečovanej pohľadávky uvedenej v tomto článku tejto zmluvy.

 

Článok III.

Práva a povinnosti záložcu

 

3.1.    Záložca sa zaväzuje uhradiť záložnému veriteľovi všetky účelne vynaložené náklady spojené s výkonom záložného práva začatého na základe tejto zmluvy, a to do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu.

 

3.2.    V prípade, ak sa zníži hodnota založenej pohľadávky alebo ak sa založená pohľadávka stane nevymáhateľnou, záložca sa zaväzuje na základe výzvy záložného veriteľa a v lehote uvedenej vo výzve podľa jeho pokynov doplniť zabezpečenie zabezpečovanej pohľadávky uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy. Ak záložca nedoplní zabezpečenie podľa predchádzajúcej vety, má záložný veriteľ právo požadovať od záložcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,0 % zo zabezpečovanej pohľadávky.

 

3.3.    Záložca sa zaväzuje nepreviesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu záložného veriteľa záloh na iného nadobúdateľa, ani iným spôsobom nakladať so zálohom.

 

3.4.    Záložca sa zaväzuje, že počas trvania záložného práva na základe tejto zmluvy nebude disponovať so založenou pohľadávkou (postúpenie a pod.), ani ju nezaťaží záložným právom v prospech tretej osoby, ani nezmení, resp. nezruší uvedený účet.

 

3.5.    V prípade, že záložca poruší svoju zmluvnú povinnosť ustanovenú v bode 3.4. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť záložnému veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 %
zo zabezpečovanej pohľadávky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo záložného veriteľa na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta.

 

3.6.    V prípade, ak sa vyhlásenie záložcu uvedené v bode 1.4. tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé, považuje sa to za porušenie zmluvných povinností záložcu a záložca je
v takom prípade povinný zaplatiť záložnému veriteľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 3.5. tejto zmluvy.

 

3.7.    Do  vzniku  záložného  práva v prospech  záložného veriteľa podľa  tejto zmluvy nie je záložný veriteľ ako poddlžník povinný na základe príkazu na úhradu záložcu realizovať bezhotovostné platby z účtu v prospech iných osôb odlišných od záložného veriteľa.

 

Článok IV.

Záložné právo k účtu

 

4.1.    Záložca je oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami na účte, ktorý je predmetom záložného práva, len v súlade s touto zmluvou, Úverovou zmluvou uvedenou v článku II. tejto zmluvy, Zmluvou o bežnom účte uvedenou v bode 1.2. tejto zmluvy alebo inými súvisiacimi zmluvami.

 

4.2.    Záložný veriteľ je oprávnený bez zbytočného odkladu započítať pohľadávku záložcu ako výhradného veriteľa založenej pohľadávky z  účtu špecifikovanej v bode 1.2. tejto zmluvy oproti svojej splatnej zabezpečovanej pohľadávke, a to v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú. Záložný veriteľ ako poddlžník je oprávnený previesť peňažné prostriedky z  účtu až do výšky zabezpečovanej pohľadávky v prospech účtu záložného veriteľa. Pohľadávka záložcu z  účtu sa pre tento účel považuje za splatnú dňom prevodu peňažných prostriedkov z  účtu na účet záložného veriteľa a v rozsahu realizovaného prevodu.  

 

Článok V.

Zánik záložného práva k  účtu

 

5.1.    Záložné právo k založenej pohľadávke zaniká  zánikom zabezpečovanej pohľadávky v dôsledku jej uhradenia dlžníkom alebo záložcom alebo započítaním vzájomných pohľadávok  záložného veriteľa a záložcu v súlade s bodom 4.2. tejto zmluvy, prípadne dohodou zmluvných strán, resp. vzdaním sa záložného práva zo strany záložného veriteľa.  

 

5.2.    Po zániku záložného práva sa záložný veriteľ zaväzuje bez zbytočného odkladu predložiť záložcovi doklad o zániku záložného práva podľa tejto zmluvy.

 

5.3.    Poddlžník ako záložný veriteľ nie je povinný na základe príkazu na úhradu záložcu realizovať bezhotovostné platby z účtu v prospech iných osôb odlišných od záložného veriteľa, ak dôjde k porušeniu povinností dlžníka alebo záložcu z tejto zmluvy alebo zmlúv uvedených v článku II. tejto zmluvy.

 

Článok VI.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na celú dobu trvania zabezpečovanej pohľadávky aj
  s príslušenstvom a nákladov spojených s výkonom záložného práva.

         Záložný veriteľ písomne potvrdí záložcovi zánik záložného práva do 30 dní.

 

6.2.   Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy  a touto zmluvou bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

6.3.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomného dodatku uzatvoreného na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán.

 

6.4.    Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana  
dostane dva rovnopisy.

 

6.5.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán. Záložca je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle tohto zákona a nadobúda účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v platnom znení aj s jej prílohami a súčasťami (ak sa v zmysle zákona zverejňujú), a to v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky alebo na webovom sídle záložcu alebo v Obchodnom vestníku a to podľa podmienok zverejňovania uvedených v zákone, avšak ak záložca nezverejní túto zmluvu v lehote troch mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

 

Záložca je povinný predložiť záložnému veriteľovi písomné vyhlásenie o zverejnení tejto zmluvy s uvedením údajov o zverejnení (ak bola zverejnená na webovom sídle záložcu alebo v Obchodnom vestníku) alebo  písomné vyhlásenie Centrálneho registra zmlúv vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky o zverejnení tejto zmluvy (vybrať miesto zverejnenia v zmysle zákona), a to podľa podmienok zverejňovania uvedených v zákone.

 

6.6.  Táto zmluva a akékoľvek mimozmluvné záväzky, ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajú v súvislosti s ňou, sa riadia právom Slovenskej republiky. Sporné otázky, ktoré vzniknú zo zmluvy, budú riešiť zmluvné strany prednostne rokovaním štatutárnych orgánov, resp. nimi splnomocnených zástupcov. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu uvedeným spôsobom, môže sa zmluvná strana domáhať riešenia sporu súdnou cestou.

 

6.7.  Ak by niektoré z ustanovení tejto zmluvy boli súdom alebo na základe inej skutočnosti vyhlásené za neplatné resp. neaplikovateľné, resp. sa stali neplatnými alebo neaplikovateľnými, nebude tým dotknutá ani obmedzená platnosť, účinnosť   a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom sa zmluvné strany zaväzujú, že neplatné resp. neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy bude nahradené iným právne relevantným ustanovením, resp. mimozmluvnou dohodou sledujúcou účel neplatného resp. neaplikovateľného ustanovenia.

 

6.8.  Záložca podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že v celom rozsahu čo do dôvodu a výšky uznáva svoj záväzok voči záložnému veriteľovi vyplývajúci z tejto zmluvy a tomu zodpovedajúce práva záložného veriteľa voči záložcovi vyplývajúce z tejto zmluvy.

 

6.9.    Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

 

V Komárne, dňa ...........................                               V Komárne, dňa ...........................

 

Za Slovenskú záručnú                                              Za Obec Trávnik:

a rozvojovú banku, a. s.:                                            

 

 

 

 

 

 

...............................................                                      ...........................................

PhDr. Štefan Havran                                                   Karol Farkas

zamestnanec banky oprávnený                                        starosta obce

konať na základe poverenia                                                                            

 

 

 

 

 

...............................................

Renata Mézesová

zamestnanec banky oprávnený

konať na základe poverenia

 

           

 

 

 

 

Totožnosť a podpis zástupcu záložcu overil: ......................... , dňa .................

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.