www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva - 10.04.2019
16.04.2019 -

 Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 10.4.2019

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

1.       Otvorenie

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.      Návrh VZN o úhradách na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ

4.      Odvolanie doterajšieho a vymenovanie nového preventivára obce

5.      Zmena rozpočtu obce: zapracovanie do rozpočtu prijatý preklenovací úver na opravu budovy OÚ a jeho splátky

6.      Prijatie úveru od SZRB na financovanie vlastných nákladov projektov:

-         Rekonštrukcia vodovodu v uliciach Školská a Búrlivá

-         Rekonštrukcia budovy materskej školy

7.      Trávnické hry v roku 2019

8.     Rokovanie o prípadnej dohode v spore so spoločnosťou LAMIX s.r.o.

9.      Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

10.  Deň Zeme – brigáda, zber odpadov v chotári obce

11.   Rôzne

12.  Záver

 

1.       Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Doplňujúci bod k predloženému programu nebol podaný. Poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne schválili návrh programu rokovania, ktoré prebehlo nasledovne.

 

2.      Za overovateľov zápisnice starosta obce určil pána poslanca Eugena Gaála a pána poslanca Ladislava Szabóa. Za zapisovateľa určil Zitu Borkovú.

 

3.      Starosta obce predložil na prerokovanie návrh zmeny VZN č. 1/2018 z 16.8.2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 o výške príspevkov v školských zariadeniach zriadených obcou.  Od 1.1.2019 štát na žiadosť zriaďovateľa  poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR), v našom prípade pre deti v predškolskom veku v materskej škole, resp. v zariadení školského stravovania.. Výška dotácie je 1,20 Eur na jedno dieťa/deň. V dosiaľ platnom VZN 1/2018 je určená výška príspevku v zariadení školského stravovania takto: desiata 0,30 €/ks, obed 0,72 €/ks a olovrant 0,25 €/ks, t.j. celkom 1,27 € je cena stravy. Obec prispievala ku strave dieťaťa sumou 0,30 €/deň a rodič hradil stravu vo výške 0,97 €/deň.  V prípade detí navštevujúcich MŠ, ktorí nedovŕšili predškolský vek, zostáva výška stravy a príspevku od obce nemenená. Pre deti v predškolskom veku, ktorým štát poskytuje na žiadosť dotáciu na stravovanie dieťaťa vo výške 1,20 €/deň a cena stravy v zariadení školského stravovania činí 1,27 €/deň, starosta navrhuje, aby rozdiel vo výške 0,07 €/deň bol poskytnutý dieťaťu vo forme príspevku od obce. Na základe žiadosti obce bola prostredníctvom ÚPSVaR obci poskytnutá záloha dotácie na 1. polovicu školského roka na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Pripomienky a ďalšie návrhy zo strany poslancov neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

4.      Starosta obce z dôvodu nespokojnosti so službami pána Szabó Vendelína v oblasti BOZP pán starosta navrhuje vypovedanie zmluvy a uzatvorenie zmluvy s pánom Štefanom Rákóczi. Cena služieb zostáva nezmenená a je 188 Eur na každý štvrťrok. Hlasovalo sa na návrh starostu ukončenia zmluvy s pánom Szabó Vendelínom nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

5.      Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce z dôvodu prijatia preklenovacieho úveru a splátok úveru na rekonštrukciu budovy obecného úradu. Rekonštrukčné práce zahŕňali izoláciu strechy budovy a rekonštrukciu kotolne, výmenu plynových kotlov. Na tento projekt bola priznaná obci dotácia od PPA v celkovej výške nákladov projektu s rozpočtom 97 956,26 Eur, teda bez vlastných nákladov. Zhotoviteľom prác je Arrow Business Consulting, s.r.o., Staničná 11/8, Komárno, IČO: 36850772. Zhotoviteľ rekonštrukčné práce podľa projektu ukončil v januári 2019. V zmysle zmluvy o dotácii s PPA náklady stavebných prác uhradí objednávateľ – obec po ukončení prác priamo zhotoviteľovi. Následne v priebehu predpokladaných cca 6 mesiacov bude obci cena rekonštrukčných prác prefinancovaná poskytovateľom dotácie, t.j. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Z dôvodu, že sa jedná o vysokú sumu nákladov, ktoré bežný rozpočet nezahŕňa, obec bude musieť požiadať o poskytnutie úveru vo výške nákladov projektu, ktorý je 97 956,26 Eur. Prijatý úver sa zapracuje do rozpočtových príjmov aj výdavkov obce a taktiež aj splátky tohto úveru, ktoré budú splatné až do refinancovania skutočných nákladov projektu. Prijatie tohto úveru a uzatvorenie Zmluvy o úvere medzi Obcou Trávnik a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou vo výške 97956,26 Eur bolo schválené na zasadnutí OZ dňa 18.9.2018 v bode 2,  uznesením č. V-2018. Na terajšom zasadnutí sa hlasovalo na predložený návrh zmeny rozpočtu obce na rok 2019, ktoré prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania – schvaľuje sa úprava rozpočtu obce na rok 2019.

 

 

6.      V tomto bode starosta obce predložil návrh na prijatie úveru od SZRB na financovanie vlastných nákladov projektov:

 

             A/ Na rekonštrukciu projektu „Rekonštrukcia vodovodu Trávnik – ul. Školská   a  ul. Viharos 1“ bola priznaná dotácia od

Environfondu vo výške 178 tisíc  Eur. V rámci projektu má obec spolufinancovať projekt vo výške 5%   celkových oprávnených nákladov

stavby. Na domové prípojky sa dotácia  nevzťahuje. Vlastné náklady stavby predstavujú 30 tisíc Eur. Tieto náklady  by boli tiež

financované z úveru, prijatého od SZRB. Mesačné splátky úveru  by činili 330 Eur, čo nezaťažuje rozpočet obce. Keďže pripomienky zo

stran  poslancov neboli pristúpilo sa k hlasovaniu: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto

a nikto sa nezdržal hlasovania –

    schvaľuje prijatie úveru vo výške 30 tisíc Eur od Slovenskej záručnej a   rozvojovej banky.

 

B/ V rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičný priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov bola v zmysle uznesenia OZ zo dňa 27.3.2017 bod 4, číslo uznesenia II-2017 podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom:“ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“. Projekt zahŕňa výmenu okien, vonkajšie zateplenie, výmena strešnej krytiny, izolácia podlahy a pivnice, rekonštrukcia elektroinštalácie, obnova kúrenia – výmena kotlov. V rámci projektu má obec spolufinancovať projekt vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov, t.j. 10 324,28 Eur. Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 206 485,67 Eur. Zmluva o poskytnutí príspevku na tento projekt bola uzatvorená so Slovenskou inovačnou a rozvojovou bankou. Keďže pri overovaní SIEA postupu pri verejnom obstarávaní boli zistené nedostatky, bolo pôvodné verejné obstarávanie zrušené a bolo zahájené nové verejné obstarávanie. Znamená to aj, že výška pôvodnej dotácie na projekt bude nižšia. A tým sa zvýšia vlastné náklady projektu. Počíta sa s vlastnými nákladmi vo výške 20 tisíc Eur, ktoré bude musieť obec zabezpečiť formou prijatia úveru a to od SZRB. Splátky úveru nepreťažia rozpočet obce. Pretože termín zahájenia prác sa bude meniť oproti pôvodnej zmluve medzi Obcou a SIEA, musí sa uzatvoriť dodatok k pôvodnej zmluve. Tento dodatok k dnešnému dňu nebol obci predložený na podpis. Pripomienky k tomuto bodu neboli, a tak sa pristúpilo k hlasovaniu na otázku prijatia úveru, ktoré prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania – schvaľuje prijatie úveru od SZRB vo výške 20 tisíc Eur na financovanie vlastných nákladov projektu :“ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“.

 

7.      Pán starosta podal návrh, aby Trávnické hry tradične zorganizované začiatkom mesiaca júl, boli preložené na neskôr, približne koncom augusta – ako oslava konca leta. Poslanci po prejednaní návrhu starostu navrhli dátum uskutočnenia na 24. august alebo 31. august. Zároveň pán starosta navrhol, aby Majáles v znamení Turíc bol zorganizovaný v mesiaci jún a bol rozšírený o možnosť využitia nafukovacej kĺzačky s miestom konania na športovom ihrisku. Po jednaní sa  rozhodlo, že Majáles sa uskutoční na hlavnom námestí pred centrálnymi obchodmi, ako to bolo doteraz a to 8. júna so začiatkom o 15.00 hodine. Uloženie vencov pri pamätných miestach, ktoré bolo doteraz v rámci Trávnických hier bude uskutočnené 8. mája 2019.

 

 

8.     Prejednanie možnosti dohody so spoločnosťou Lamix s.r.o. 

Pán starosta informoval poslancov, že v súvislosti so  súdnym sporom spoločnosti Lamix s.r.o. so sídlom v Trávniku (ako odporca)vo veci vypratania pozemku parc. č. 131/14 vo vlastníctve obce sa právny zástupca spoločnosti obrátil na obec s návrhom mimosúdneho jednania, predmetom ktorého by bol opätovne záujem odkúpenia časti tohto pozemku odporcom. V súdnom spore navrhovateľ – obec, nevie dokázať, že hnuteľnosti uložené na pozemku obce sú v spojitosti s odporcom. Predstaviteľ spoločnosti Lamix s.r.o. tvrdí, že veci zanechala firma MONTEX s.r.o., ktorá už nesúvisí s jeho osobou. Pán starosta sa už stretol so zástupcom spoločnosti Lamix s.r.o. pánom Ľudovítom Véghom. Na stretnutí sa hovorilo o možnosti odpredaja predmetného pozemku, aj o možnosti zámeny pozemkov. Pán starosta je toho názoru, že nakoľko umiestnenie zberného dvora je plánované inde, obec nepotrebuje využiť tento pozemok. V prípade odpredaja by zostal obci 6 metrov široký vjazd. Predajnú cenu by navrhla obec. V prípade zámeny pozemkov, pán Végh ponúkol na zámenu lesný pozemok v intraviláne obce väčšej výmery než pozemok obce. Dôležité je, aby oba prípady boli výhodné pre obec. Pán starosta navrhuje, aby sa umožnilo stretnutie s pánom Véghom a prejednali sa možnosti dohody medzi oboma stranami. Pristúpilo sa k hlasovaniu: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania – schvaľuje sa jednanie so zástupcom spoločnosti Lamix s.r.o. o možnosti dohody mimo súdu.

 

 

9.      Pán starosta informoval poslancov, že úroveň vytriedenia odpadov v obci Trávnik za rok 2018 bola 7,95%. Má to za následok vysoké poplatky za uloženie odpadov pre obec. Snahou obce je dosiahnuť vyššie než 40 percento vytriedenia odpadu. Možnosťou a riešením by mohla byť ponuka od spoločnosti DREVOPROJEKT Komárno, sro., ktorý vyrába bioplyn. Firma vykonáva bezplatný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ako rastlinné zvyšky, trávu, zeleň, okrem konárov stromov. Riešením dosiahnuť väčšie vytriedenie odpadu pre obec by mohol byť zber a nahromaždenie týchto biologicky rozložiteľných odpadov pre túto firmu, ktorá by týždenne odpad z obce odvážala. Pravdepodobne túto možnosť využijú aj okolité obce. Pán starosta navrhol, aby na nasledujúcom zasadnutí bol prerokovaný návrh zmluvy o odvoze biologicky rozložiteľného odpadu firmou DREVOPROJEKT Komárno, sro. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne schválilo prerokovanie zmluvy.

 

 

10.  Pán starosta informoval prítomných, že v rámci Dňa Zeme plánuje zorganizovanie brigády v chotári obce ako aj v intraviláne obce a to v sobotu 11.-ho mája 2019 od 8-mej hodiny.

 

 

11.   Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o:

 

A) Od 1.5.2019 obec prijme do pracovného pomeru dvoch uchádzačov o zamestnanie na 9 mesiacov. 80% ich mzdových nákladov hradí Úrad práce a sociálnych vecí, 20 % hradí obec. Jedná sa o Jána Salmu a Tibora László, ktorí budú udržiavať verejnú zeleň.

 

B) Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – prístavba skladovacieho priestoru k budove. Je možnosť podania žiadosti o dotáciu vo výške do 30 tisíc Eur. Vlastné náklady oprávnených nákladov činia 10%.  Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu a realizáciu prístavby k budove požiarnej zbrojnice: šesť poslancov hlasovalo za, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

C) Pán starosta informoval poslancov, že obec podala žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu budovy Domu smútku a zaobstaranie nového chladiaceho zariadenia. Vyhodnotenie projektov žiadateľov o dotáciu sa očakáva v priebehu júna 2019.

Ďalej informoval prítomných, že obec podala žiadosť o dotáciu na vytvorenie detských ihrísk, jedná sa o vytvorenie ihriska pri MŠ a rekonštrukciu detského ihriska pri ulici Barakovej.

 

 

12.  Ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli. Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Karol Farkas

                                                                Starosta obcce 

 

 

V Trávniku dňa 16.4.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 10.4.2019 číslo I-2019

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje VZN obce č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 1/2018 z 16.8.2018 o výške príspevkov v školských zariadeniach zriadených obcou Trávnik.

 

 

Bod č. 4: schvaľuje menovať za technika BOZP a požiarnej ochrany pána Štefana Rákócziho

 

 

Bod č. 5: schvaľuje úpravu rozpočtu obce

 

 

Bod č. 6: schvaľuje

A/prijatie úveru vo výške 30 tisíc Eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na financovanie projektu „Rekonštrukcia vodovodu Trávnik – Ul. Školská a Ul. Viharos 1“

 

B/ prijatie úveru vo výške 20 tisíc Eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na financovanie projektu „:“ Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy“

 

 

Bod č. 8: schvaľuje  jednanie so splnomocneným zástupcom spoločnosti Lamix s.r.o. o možnosti mimosúdnej dohody vo veci vypratania pozemku parc. č. 131/14 vo vlastníctve obce a možnosť odpredaja alebo zámeny tohto pozemku spoločnosti Lamix s.r.o.

 

 

 

Bod č. 9: schvaľuje predloženie a prejednanie návrhu Zmluvy o zbere biologicky rozložiteľného odpadu so spoločnosťou DREVOPROJEKT Komárno, sro.,

 

 

 

 

Bod č. 11: schvaľuje

Bod B) podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu a realizáciu prístavby k budove požiarnej zbrojnice

 

 

 

       

 

 

 

                                                                   Karol Farkas

                                                                   Starosta obce

 

 

 

V Trávniku dňa 16.4.2019

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.