www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
18.09.2019 -

  

 .Regionálne korporátne centrum  JUH  

                                                   Dodatok č. 1

k Zmluve o úvere 

 

 

Obec                   Trávnik

IČO                                    00 306 681

Sídlo                            Hlavná č. 50, 946 19 Trávnik

Zastúpená                   Karol Farkas, starosta obce                                      

rodné číslo:                 750419/6601                                          

trvale bytom:                946 19 Trávnik 24                                          

doklad totožnosti:        bčiansky preukaz ER835661                                                                                               štátna príslušnosť:       Slovenská republika

číslo bežného účtu vedeného v Banke v euro: SK82 5200 0000 0000 1656 0651 

(ďalej len „Klient“)

 a 

 

Obchodné meno  

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

Sídlo                

 

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

IČO                 

 

31 318 916

Obchodný register 

 

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B 

za ktorú koná 

 

Ing. Beáta Eichingerová, vzťahový manažér pre firemných

klientov 

 

ďalej len „Banka“

 

Ing. Zsolt Garai, vzťahový manažér pre firemných klientov

 

 

Článok I. – Úvodné ustanovenia

1.             Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k : Zmluve o kontokorentnom úvere  pre samosprávy číslo 3005/18/037 zo dňa 21.09.2018.

2.             Slová napísané s veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný v Zmluve o úvere alebo v Podmienkach.

 

Článok II. - Predmet dodatku

1.             Týmto dodatkom sa mení čl. VI. bod 2 Zmluvy o úvere nasledovne: Konečná splatnosť Úveru je 17.09.2020.

2.             Týmto dodatkom sa mení čl. II. Zmluvy o úvere nasledovne:

Úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 1,50 % p.a. Preceňovacie obdobie je 3 mesiace.

3.             Klient je povinný najneskôr  do dvoch pracovných dní od uzavretia tohto Dodatku:

a)      predložiť vyhlásenie osoby, ktorá poskytla zabezpečenie pohľadávok Banky o tom, že súhlasí s týmto dodatkom k Zmluve o úvere a že ňou poskytnuté zabezpečenie trvá aj naďalej,

b)      predložiť písomné potvrdenie o zverejnení Dodatku č.1 k Zmluve o úvere podľa §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) pričom od uzavretia Dodatku č.1 k Zmluve o  úvere do jeho zverejnenia nesmie uplynúť viac ako 3 mesiace. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Banka je oprávnená postupovať podľa Čl. VI. bod 2. Podmienok aj v prípade, ak Klient v stanovenej lehote nesplní povinnosti podľa tohto Dodatku.

5. Týmto dodatkom sa nahrádza čl. IX. Zmluvy - Rozhodcovská doložka tak, že znenie tohto článku vrátane jeho nadpisu je nasledovné:

 

Článok IX.- Riešenie sporov

1.             Klient vyhlasuje, že bol Bankou poučený o dôsledkoch uzavretia rozhodcovskej zmluvy. 

2.             Klient vyhlasuje, že prijíma Bankou predložený neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy podľa § 3 až 5 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov o tom, že spory zmluvných strán z ich obchodov budú rozhodované v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej „RS SOPK“) so sídlom Gorkého 9, 816 03 Bratislava.

3.             Banka a Klient sa týmto dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, najmä z dôvodu neplnenia povinností, náhrady škody, bezdôvodného obohatenia, ohľadom platnosti vyššie uvedených právnych úkonov a ich výkladu, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na RS SOPK. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobia rozhodnutiu  RS SOPK a jeho rozhodnutie bude pre nich záväzné.

4.             Zmluvná strana sa napriek uzavretej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva podaním žaloby na všeobecný súd a druhá zmluvná strana ani jej právny nástupca sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu podľa osobitného predpisu, ibaže vo veci už skôr začalo rozhodcovské konanie.

5.             Spory z tejto Zmluvy možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

 

Článok III. - Záverečné ustanovenia

1.             Klient vyhlasuje, že pred podpisom tohto dodatku sa oboznámil so Všeobecnými úverovými podmienkami OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov (účinné odo dňa 15.04.2019), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, súhlasí s nimi a je v plnom rozsahu zaviazaný právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Podmienok a zároveň Klient    osoba oprávnená konať za Klienta podpisom tohto dodatku potvrdzuje, že bol oboznámený/ bola oboznámená s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na  pobočke Banky a sú verejne dostupné na webovej stránke www.otpbanka.sk v časti Právne informácie.

2.             Klient a Banka sa dohodli, že za služby a úkony Banky, poskytnuté resp. vykonané Bankou podľa Zmluvy a jej dodatkov alebo v súvislosti so Zmluvou vrátane dodatkov platí Klient Banke poplatky v zmysle aktuálneho Cenníka Banky pre podnikateľov a iné právnické subjekty (v texte tiež len „Cenník Banky“), ak v  Zmluve nie je uvedené inak. Klient vyhlasuje, že sa s Cenníkom Banky oboznámil a súhlasí s ním. Klient a Banka sa zároveň dohodli, že v prípade zmeny Cenníka Banky alebo jeho nahradenia novým cenníkom bude  Klient platiť Banke poplatky za služby a úkony Banky, poskytnuté

resp. vykonané Bankou podľa Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou podľa zmeneného resp. podľa nového cenníka, a to od okamihu jeho zverejnenia v prevádzkových priestoroch Banky a na webovom sídle Banky. 

3.             Klient sa zaväzuje uhradiť Banke poplatok za spracovanie tohto Dodatku vo výške 154,- €, poplatok je splatný v deň uzavretia tohto Dodatku.

4.             Dodatok obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán a nahrádza akékoľvek prípadné predchádzajúce ústne a písomné dohovory týkajúce sa predmetu dodatku.

5.             V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tohto dodatku je alebo sa stane neplatné, alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, táto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť neovplyvní ostatné ustanovenia tohto dodatku.  

6.             Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami. Klient je povinný bez zbytočného odkladu po uzavretí tohto dodatku zabezpečiť zverejnenie tohto dodatku podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dodatok nadobúda účinnosť tretím pracovným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Klient je povinný bez zbytočného odkladu predložiť Banke písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku vyhotovené podľa § 5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  

7.             Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 2 pre Klienta a 2 pre Banku. 

8.             Zmluvné strany tento dodatok prečítali, vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že dodatok podpisujú slobodne, vážne, bez nátlaku a nie sú im známe okolnosti, ktoré by ho robili neplatným. Na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených za ne konať.

 

V Komárne dňa 18.09.2019                                       V Komárne dňa 18.09.2019

 

Banka:                                                                        Klient:

OTP Banka Slovensko, a.s.                                     Obec Trávnik                                     

 

 

......................................................................          ...................................................................

Ing. Beáta Eichingerová                                             Karol Farkas, starosta obce vzťahový manažér pre firemných klientov

 

 

 

.................................................................                   

Ing. Zsolt Garai                       

vzťahový manažér pre firemných klientov

             

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument. Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.

V Komárne, dňa 18.09.2019  

Meno a priezvisko povereného zamestnanca banky: Ing. Zsolt Garai

Podpis       .....................................................

                    pečiatka banky 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁSENIE OSOBY, KTORÁ POSKYTLA ZABEZPEČENIE

 

Obec                                       Trávnik

IČO                                         00 306 681

Sídlo                            Hlavná č. 50, 946 19 Trávnik Zastúpená                               Karol Farkas, starosta obce                                                rodné číslo: 750419/6601                                            trvale bytom: 946 19 Trávnik 24                                           doklad totožnosti: Občiansky preukaz ER835661                                              štátna príslušnosť: Slovenská republika

 

 

ako osoba, ktorá poskytla zabezpečenie pohľadávok OTP Banky Slovensko, a.s. (ďalej len „OTP Banka“) zo Zmluve o kontokorentnom úvere pre samosprávy č. 3005/18/037 zo dňa

21.09.2018 (ďalej len „Zmluva o úvere“) vyhlasuje, že 

1.      sa oboznámila s obsahom Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o úvere,

2.      súhlasí so zmenou v obsahu záväzkov zo Zmluvy o úvere a/alebo nahradením doterajších záväzkov novými záväzkami podľa Dodatku č. 1  a

3.      zabezpečenie pohľadávok OTP Banky zo Zmenky a Zmluvy o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3005/18/037-BZ-01 zo dňa 21.09.2018  trvá naďalej a zabezpečuje pohľadávku OTP Banky s príslušenstvom zo Zmluvy o úvere aj po zmene v obsahu záväzkov a/alebo pohľadávku OTP Banky s príslušenstvom vzniknutú nahradením doterajších záväzkov novými záväzkami podľa Dodatku č. 1.

 

V Komárne dňa 18.09.2019                                       V Komárne dňa 18.09.2019

 

 

OTP Banka Slovensko, a.s.                                     Obec Trávnik                                     

 

 

......................................................................          ...................................................................

Ing. Beáta Eichingerová                                             Karol Farkas, starosta obce vzťahový manažér pre firemných klientov

 

 

 

.................................................................                   

Ing. Zsolt Garai                       

vzťahový manažér pre firemných klientov

             

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že protistrana predo mnou vlastnoručne podpísala tento dokument. Identifikácia protistrany bola vykonaná podľa dokladu totožnosti uvedeného v úvode tohto dokumentu.

V Komárne, dňa 18.09.2019  

Meno a priezvisko povereného zamestnanca banky: Ing. Zsolt Garai

Podpis       .....................................................

                    pečiatka banky  

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.