www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov
18.09.2019 -

                                                   Všeobecné úverové podmienky 

OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov

 

 

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1.             Všeobecné úverové podmienky OTP Banka Slovensko, a. s. pre neretailových klientov, sú vypracované v zmysle § 273 Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.

2.             Ustanovenia Zmluvy o úvere a Podmienok stanovujú práva a povinnosti Banky a Klienta. 

3.             Odchylné dojednania v Zmluve o úvere majú prednosť pred znením Podmienok.

4.             Slová napísané s veľkým začiatočným písmenom majú význam definovaný v Zmluve o úvere alebo v Podmienkach. 5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných definíciách:

               Anuitné splácanie              spôsob splácania Úveru rovnomerným spôsobom, realizovaný

pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami počas celej splatnosti Úveru

Anuitná splátka  zahŕňa v sebe splátku Úveru a úroku; výška anuitnej splátky je počas obdobia fixácie úrokovej sadzby konštantná

Bežný účet účet uvedený pri označení Klienta v Zmluve Daň daň, preddavok na daň, alebo akákoľvek iná peňažná daňová povinnosť, ktorá sa vzťahuje na platbu realizovanú podľa Zmluvy

Elektronická 

              komunikácia                     komunikácia v zmysle čl. XI. Podmienok

            Exekučný poriadok          zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej

činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Finančné kovenanty    ekonomické ukazovatele uvedené v Zmluve, ktoré je Klient povinný dodržiavať

Finančné výkazy        Súvaha a Výkaz ziskov a strát, ak Klient účtuje v sústave podvojného účtovníctva a Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ak Klient účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva

Medzibanková referenčná úroková sadzba alebo

Referenčná sadzba sadzba stanovená referenčnými bankami na medzibankovom trhu depozít na základe kotácií aktuálnych úrokových sadzieb, platná pre príslušné časové obdobie a pre príslušnú menu. 

                                                                      V Banke je Medzibanková referenčná úroková sadzba

používaná ako základ pre variabilnú úrokovú sadzbu Úveru v danej mene, napr:

                                                              EURIBOR - Referenčná sadzba pre menu EUR, za ktorú sú

v rámci eurozóny ponúkané medzibankové depozitá pre rôzne časové obdobia, max. 12 mesiacov.

                                                           LIBOR - Referenčná sadzba stanovená pre rôzne meny, napr.

EUR, USD a pre rôzne časové obdobia, max. 12 mesiacov.

                                                             BUBOR - Referenčná sadzba stanovená pre menu HUF, pre

rôzne časové obdobia, max. 12 mesiacov.

 

 

 

PRIBOR - Referenčná sadzba stanovená pre menu CZK, pre rôzne časové obdobia, max. 12 mesiacov.

 

ICE Swap Rate (v minulosti ISDAFIX) - základný benchmark pre úrokové swapy. Sadzba je fixovaná vždy v konkrétny čas v rámci dňa pre rôzne meny a pre splatnosti od 1 roka do 30 rokov. Banka ju používa ako základ pre variabilnú úrokovú sadzbu Úveru v mene EUR pre Preceňovacie obdobie, napr. 3 alebo 5 rokov alebo viac rokov.

 

V prípade, ak by Medzibanková referenčná úroková sadzba pre príslušné časové / Preceňovacie obdobie mala zápornú hodnotu, použije sa pre toto Preceňovacie obdobie hodnota Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby vo výške 0,00 % p.a.

 

Pre príslušné Preceňovacie obdobie bude ako základ pre variabilnú úrokovú sadzbu použitá Referenčná sadzba v zmysle Zmluvy, zverejnená v informačnej sieti REUTERS, alebo v iných informačných médiách, fixovaná dva pracovné dni pred prvým dňom príslušného Preceňovacieho obdobia. Ak v tento deň nebude stanovená Medzibanková referenčná úroková sadzba, použije Banka ako základ pre variabilnú úrokovú sadzbu Referenčnú sadzbu vo výške, v akej bola stanovená naposledy, avšak najviac 10 dní pred prvým dňom nového Preceňovacieho obdobia. 

 

V prípade ak bude niektorý typ Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby zrušený, bude Banka za základ pre variabilnú úrokovú sadzbu považovať ten typ sadzby, ktorou bude zrušený typ Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby nahradený. 

Ak nie je možné stanoviť Medzibankovú referenčnú úrokovú sadzbu podľa vyššie uvedeného, tak ako Medzibanková referenčná úroková sadzba budú použité náklady Banky na financovanie Úveru vyjadrené ako percentuálna ročná sadzba.  

Mimoriadna splátka

splátka Úveru vykonaná vo vyššej výške ako je plánovaná splátka. Mimoriadna splátka bude použitá na splatenie splátky Úveru s najdlhšou splatnosťou. Mimoriadnou splátkou môže byť splatený aj celý nesplatený Úver. V prípade, že v čase vykonania Mimoriadnej splátky je Klient v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Banke, je Banka oprávnená prednostne použiť peňažné prostriedky určené na vykonanie Mimoriadnej splátky na splatenie peňažného záväzku Klienta, s ktorým je v omeškaní. Mimoriadna splátka bude realizovaná na základe Klientom podpísaného dodatku k Zmluve.

Nariadenie GDPR  

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Notárska zápisnica

notárska zápisnica spísaná v zmysle § 41 Exekučného poriadku, ktorá obsahuje výslovný a neodvolateľný súhlas

Klienta (povinnej osoby) s exekúciou a s vykonateľnosťou notárskej zápisnice podľa príslušných právnych predpisov na celý jeho súčasný aj budúci majetok pre prípad neplnenia záväzkov z príslušnej zmluvy

ObZ                                   zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Odkladacie podmienky podmienky       uvedené     v Zmluve,     ktorých     splnenie      je

 

 

podmienkou poskytnutia Úveru 

 

Podmienky

tieto Všeobecné úverové podmienky OTP Banky Slovensko, a.s. pre neretailových klientov 

 

Preceňovacie obdobie

obdobie, po uplynutí ktorého sa mení variabilná úroková sadzba v závislosti od vývoja Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby; dĺžka Preceňovacieho obdobia je uvedená v Zmluve o úvere

 

Predčasná splátka

splátka Úveru vykonaná pred jej plánovaným termínom. Predčasná splátka bude použitá na splatenie splátky Úveru s najkratšou splatnosťou. Predčasnou splátkou môže byť splatený aj celý nesplatený Úver. V prípade, že v čase vykonania Predčasnej splátky je Klient v omeškaní s plnením akéhokoľvek peňažného záväzku voči Banke, je Banka oprávnená prednostne použiť peňažné prostriedky určené na vykonanie Predčasnej splátky na splatenie peňažného záväzku Klienta, s ktorým je v omeškaní. Predčasná splátka bude realizovaná na základe Klientom podpísaného dodatku k Zmluve.

 

Prípad porušenia

prípady uvedené v čl. VI. bod 1 Podmienok

 

Rozdiel

Skupina prepojených 

rozdiel medzi výškou Úveru uvedenou v Zmluve o úvere a výškou skutočne poskytnutého Úveru

 

klientov

skupina klientov v zmysle čl. 4 ods. 1. bod 39 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č.

648/2012

 

Štandardné splácanie

spôsob splácania Úveru so stanovenou výškou a termínom splátok Úveru, pričom splátky môžu byť pravidelné alebo nepravidelné; splátka úroku je realizovaná samostatnou platbou a počíta sa z nesplatenej časti Úveru, k úverom so Štandardným splácaním sú zaradené aj kontokorentné a revolvingové úvery a iné úvery, ktoré nie sú splácané Anuitným splácaním

 

Úver  

peňažné prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté, alebo boli poskytnuté Bankou Klientovi v zmysle Zmluvy (za Úver sa považuje aj plnenie, na ktoré sa Banka zaviazala v bankových zárukách alebo akreditívoch vystavených Bankou v prospech veriteľa Klienta) alebo zostatok istiny poskytnutých peňažných prostriedkov v relevantnom čase

 

Zákon o bankách 

zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

               Zákon o slobodnom prístupe k informáciám zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o ochrane 

osobných údajov              zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon o ochrane pred

legalizáciou príjmov zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon o účtovníctve        zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

               Zmluva alebo                     

Zmluva o úvere            zmluva o úvere uzatvorená podľa § 497 a nasl. ObZ alebo akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi Klientom a Bankou, ktorou sa Banka zaväzuje dočasne poskytnúť Klientovi peňažné prostriedky v akejkoľvek forme a Klient sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky, alebo poplatky

            Zmluvné strany Klient a Banka

6.             Názvy častí, článkov a príloh Zmluvy a Podmienok sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom nemajú interpretačný význam.

7.             “EUR”, „€“ a “euro” znamená zákonnú menu Európskej menovej únie. “USD” a „americký dolár“ znamená zákonnú menu Spojených štátov amerických. „CZK“ a „česká koruna“ znamená zákonnú menu Českej republiky. „HUF“ a „maďarský forint“ znamená zákonnú menu Maďarska. „PLN“ a „poľský zlotý“ znamená zákonnú menu Poľskej republiky. Označenie mien iných štátov má význam podľa obchodných zvyklostí používaných v Slovenskej republike.

8.             Pokiaľ Zmluva alebo Podmienky odkazujú na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony alebo iné právne predpisy, na ktoré Zmluva alebo Podmienky odkazujú.

 

Článok II. - Úroková sadzba a výpočet úrokov

1.             Banka poskytuje Klientovi Úver za pevnú úrokovú sadzbu, pohyblivú úrokovú sadzbu alebo variabilnú úrokovú sadzbu.

2.             Pevná úroková sadzba je úroková sadzba pevne stanovená na celé obdobie trvania zmluvného vzťahu.

3.             Pohyblivá úroková sadzba je úroková sadzba, ktorá pozostáva zo základnej sadzby a prirážky. Základná sadzba je sadzba jednostranne určená Bankou a Banka je oprávnená ju meniť počas trvania zmluvného vzťahu podľa podmienok uvedených v Zmluve o úvere. 

4.             Variabilná úroková sadzba je úroková sadzba tvorená súčtom Medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby a prirážky (stanovenej v Zmluve o úvere). 

5.             Výška úrokov je stanovená ročnou úrokovou sadzbou, t. j. per annum (p. a.). Úroky sa počítajú metódou, založenou na skutočnom počte dní (v čitateli zlomku); dĺžka roku (v menovateli) sa započítava ako 360 dní, nasledovne: 

istina (dlžná suma)     x      úroková sadzba    x   počet dní dlhu

360  x  100 6. Banka účtuje úroky zo skutočných denných zostatkov Úveru, od prvého dňa poskytnutia Úveru až do dňa, ktorý predchádza dňu úplného splatenia Úveru. 

7.             Ustanovenia predchádzajúcich bodov sa primerane použijú aj na výpočet úrokov z omeškania a/alebo poplatkov stanovených sadzbou per annum (p.a. = ročný).

8.             Podľa ustanovení uvedených v predchádzajúcich bodov postupuje Banka pri Úvere so Štandardným splácaním a počas doby poskytovania Úveru s Anuitným splácaním.

9.             Pri výpočte úrokov z Úveru s Anuitným splácaním sa v čitateli vzorca podľa bodu 6 nepoužije skutočný počet dní dlhu, ale pri pravidelných intervaloch splátok sa použije vždy mesiac s 30 kalendárnymi dňami. 

10.         Vývoj ročnej percentuálnej sadzby obchodu je závislý od nákladov Banky na financovanie úverov, nákladov Banky na poskytovanie a správu úverov vrátane nákladov na služby spojené s poskytovaním úverov, nákladov vyplývajúcich z rizika nesplatenia úverov a od ďalších nákladov, ktoré Banke vznikajú v súvislosti s plnením všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí príslušných štátnych a regulačných orgánov. Banka informuje Klienta, že nastali okolnosti, ktoré majú vplyv na výšku ročnej percentuálnej sadzby obchodu, najneskôr v deň účinnosti zmeny ročnej percentuálnej sadzby obchodu.

11.         Variabilná úroková sadzba pre úvery so Štandardným splácaním, okrem kontokorentných úverov, bude po prvýkrát stanovená v deň prvého poskytnutia Úveru. Následne bude úroková sadzba upravovaná vždy po uplynutí Preceňovacieho obdobia v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným označením dňa prvého poskytnutia Úveru. Ak takýto deň v mesiaci, v ktorom dochádza k preceneniu nie je, variabilná úroková sadzba bude upravená k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom dochádza k preceneniu.

12.         Variabilná úroková sadzba pre kontokorentné úvery, bude po prvýkrát stanovená v deň uzatvorenia Zmluvy o úvere. Následne bude úroková sadzba upravovaná vždy po uplynutí Preceňovacieho obdobia v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným označením dňa uzatvorenia Zmluvy. Ak takýto deň v mesiaci, v ktorom dochádza k preceneniu nie je, variabilná úroková sadzba bude upravená k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom dochádza k preceneniu.

13.         Variabilná úroková sadzba pre úvery s Anuitným splácaním bude po prvýkrát stanovená v deň prvého poskytnutia Úveru. Následne bude úroková sadzba upravovaná vždy po uplynutí Preceňovacieho obdobia v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s číselným označením dohodnutého dňa splatnosti Anuitných splátok Úveru. Ak takýto deň v mesiaci, v ktorom dochádza k preceneniu nie je, variabilná úroková sadzba bude upravená k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca, v ktorom dochádza k preceneniu.

14.         Banka môže jednostranným rozhodnutím poskytnúť Klientovi zľavu z úrokovej sadzby a poplatkov. Výšku zľavy a dobu, po ktorú bude zľava uplatňovaná, stanoví Banka. Poskytnutú zľavu môže Banka kedykoľvek zrušiť. Na poskytnutie zľavy Klient nemá právny nárok, ak Zmluva o úvere nestanovuje inak. O poskytnutí zľavy a jej zrušení Banka informuje Klienta.

 

Článok III. - Zabezpečenie

1.             Podmienka zriadenia príslušného zabezpečenia Úveru sa považuje za splnenú až doručením listiny preukazujúcej vznik príslušného zabezpečenia Banke.

2.             Klient vyhlasuje, že na majetok, ktorý je predmetom zabezpečenia Úveru sa nevzťahuje právo spätnej kúpy, ani predkupné právo s dohodnutou kúpnou cenou, ani iné prednostné právo na uspokojenie iného subjektu z výťažku predaja veci. Klient vyhlasuje, že o majetok, ktorý je predmetom zabezpečenia Úveru nie sú vedené žiadne súdne spory.

3.             Klient sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Banku o všetkých zmenách, ktoré majú za následok zníženie hodnoty majetku, ktorý je predmetom zabezpečenia Úveru, najmä jeho zničenie, poškodenie alebo odcudzenie. 

4.             Ak nastala skutočnosť uvedená v predchádzajúcom bode, Klient je povinný doplniť zabezpečenie Úveru na pôvodný rozsah najneskôr do tridsiatich dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. 

5.             Klient je povinný zabezpečiť aby majetok, ktorý je predmetom zabezpečenia Úveru bol riadne poistený proti všetkým rizikám, proti ktorým by takýto majetok poistila každá osoba konajúca so starostlivosťou riadneho hospodára a to na čiastku poistného plnenia minimálne rovnajúcu sa 150 % výšky poskytovaného Úveru podľa Zmluvy o úvere alebo minimálne rovnajúcu sa všeobecnej (trhovej) hodnote tohto majetku. Klient je povinný zabezpečiť udržiavanie takéto poistenia po celú dobu trvania záväzkov Klienta voči Banke zo Zmluvy o úvere alebo z odstúpenia od Zmluvy o úvere.

6.             Klient sa zaväzuje: 

a)        uhradiť náklady súvisiace so zriadením a vznikom zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávok Banky zo Zmluvy o úvere, 

b)        uhradiť náklady Banky súvisiace s prijatím zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávok Banky zo Zmluvy o úvere, 

c)        uhradiť náklady Banky súvisiace s realizáciou a zánikom zabezpečenia poskytnutého na zabezpečenie pohľadávok Banky zo Zmluvy o úvere a

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.