www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ - 30.09.2019
30.09.2019 -

                                                                               OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

            tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

30. septembra  2019, v pondelok o 19.30 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Návrh dodatku k VZN o výške príspevku na stravovanie v školských zariadeniach zriadených obcou

 

  1. Schválenie predaja pozemkov pre Štefana Fábika

 

  1. Prejednanie zorganizovania Dňa dôchodcov

 

  1. Prejednanie zorganizovania slávnosti Mikuláša

 

  1. Rôzne

 

  1. Záver

 

 

 

 

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou                                                         

 

 

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 25.9.2019

 

Vyvesené dňa: 25.9.2019  Zvesené:

 

 

 

 

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

                     2019. szeptember 30.-án, hétfőn, 19.30 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      Óvodai étkeztetés hozzájárulás – Bövítmény javaslat megtárgyalása

 

4.      Fábik István - telekeladás megtárgyalása

 

5.      Nyugdíjasnap megbeszélése

 

6.      Mikulás  ünnepség megbeszélése

 

             7.   Egyéb

 

             8.   Zárszó

 

 

 

    Megjelenését előre is köszönöm!

      Tisztelettel,

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                             Farkas Károly                                                                              

                                                                                                              Polgármester

 

 

 

 

 

 

 Füss, 2019.9.25.                   

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.