www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuža
  o Vožby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄženie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na rmimoriadne zasadnutie OZ -10.10.2019
04.10.2019 -

                                                                                      OBEC  TRÁVNIK

OBECNÝ  ÚRAD  TRÁVNIK

946 19 TRÁVNIK č. 50

     tel./fax: 035 7795110, tel.: 035 7795282,e-mail: obec.travnik @ stonline.sk

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na mimoriadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

10. októbra  2019, vo štvrtok o 19.30 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Prejednanie zámeru na prevod vlastníctva nehnutežného majetku obce zámenou a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteža, na zámenu parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m² zastavaná plocha  vo vlastníctve obce za nehnutežnosti, parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve súčasného vlastníka LAMIX s.r.o., budúceho vlastníka Tímea Véghová a parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová

 

  1. Záver

 

 

 

 

 

Za Vašu účas vopred ďakuje,

S úctou                                                         

 

 

                                                         

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 4.10.2019

 

Vyvesené dňa: 4.10.2019  Zvesené:

 

 

 

 

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat rendkívüli ülésére, melyet

                     2019. október 10.-én, csütörtökön, 19.30 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

               

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      Telekcsere szándék megtárgyalása, a község tulajdonában lévő 131/14 számú, 2005 m2 beépített területű telek cseréje a jelenlegi LAMIX társaság és a későbbiekben Végh Tímea tulajdonában lévő 91 számú, 152 m2  beépített területre valamint a 95 számú, 2245 m2 legelőre

 

             4.   Zárszó

 

 

 

    Megjelenését előre is köszönöm!

      Tisztelettel,

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                             Farkas Károly                                                                              

                                                                                                              Polgármester

 

 

 

 

 

 

 Füss, 2019.10.4.                   

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.