www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Z á p i s n i c a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 10.10.2019
14.10.2019 -

 Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 10.10.2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

  1. Otvorenie

 

  1. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

3.      Prejednanie výpovede nájomného pomeru na prenajatie nájomného bytu č. 1 v nájomnom bytovom dome so s.č. 411 nájomníkom, Tomášom Vargom

 

  1. Prejednanie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na zámenu parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m² zastavaná plocha  vo vlastníctve obce za nehnuteľnosti, parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve súčasného vlastníka LAMIX s.r.o., budúceho vlastníka Tímea Véghová a parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová

 

  1. Záver

 

 

 

 

1.       Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. Poslanci hlasovaním z piatich prítomných poslancov hlasovaním jednohlasne schválili predložený návrh programu rokovania.

 

2.      Za overovateľov zápisnice starosta menoval pána poslanca Rajkó Attilu a pána poslanca Mgr. Hlavačka Stanislava. Za zapisovateľa starosta menoval Zitu Borkovú.

 

3.      Starosta informoval poslancov, že dňa 7.10.2019 podal nájomník bytu, Tomáš Varga žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy bytu a zánik nájomného pomeru týkajúci sa prenajatého bytu č. 1 v nájomnom dome so súp. č. 411. Skončenie nájomného pomeru žiada dňom 31.10.2019. Nájomník prenajíma byt spoločne s partnerkou, nájomné a náklady spojené s užívaním bytu doteraz riadne plnili. Partnerka nájomcu, pani Katarína Csingerová podala dňa 23.9.2019 žiadosť o pridelenie 3-izbového nájomného bytu. V súčasnej situácii by bolo najpriaznivejšie uvoľnený byt prideliť menovanej žiadateľke, keďže viac rokov predmetný byt užíva a podľa dokladov priložených k žiadosti je schopná výdavky spojené s užívaním bytu riadne plniť. Poslanci nemali ďalšie návrhy, pripomienky neboli, pristúpilo sa preto k hlasovaniu a schváleniu pridelenia nájomného bytu č. 411/1 žiadateľke Kataríne Csingerovej , ktoré prebehlo nasledovne: z piatich prítomných poslancov päť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

4.      Pán starosta predložil návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru na zámenu nehnuteľného majetku obce a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Minulý týždeň došlo k jednaniu vo veci majetkoprávneho usporiadania nehnuteľného majetku obce, parc. reg. „C“ č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavanej plochy a nádvoria o odkúpenie ktorého mala záujem spoločnosť LAMIX s.r.o. v zastúpení Ľudovítom Véghom. Na jednaní boli prítomní právny zástupca obce, právny zástupca splnomocnenca spoločnosti LAMIX s.r.o. a pani Tímei Véghovej a tiež pán Ľudovít Végh. Na tomto jednaní došlo k dohode strán v zmysle ktorého bol zostavený návrh na uznesenie k návrhu na schválenie zámeru na zámenu predmetného nehnuteľného majetku obce, ktorý znie nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo v Trávniku

 

A.    berie na vedomie

1.       návrh na majetkoprávne usporiadanie zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku, za nehnuteľnosti vedené

1.1.             na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vo vlastníctve spoločnosti LAMIX s.r.o.,  IČO 46 533 168, sídlo 946 18 Trávnik 308, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 32552/N (ďalej ako „LAMIX s.r.o.“) v podiele 1/1 k celku,

1.2.            na LV č. 398  v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová, rodné priezvisko Komjátiová, dátum narodenia 01.11.1970, rodné číslo 706101/6600, trvalý pobyt 946 19 Trávnik 291 (ďalej ako „Tímea Véghová“) v podiele 1/1 k celku,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

2.      informáciu, že spoločnosť LAMIX s.r.o. a Tímea Véghová sa dohodli na prevode vlastníctva nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, v podiele 1/1 k celku, z vlastníctva spoločnosti LAMIX s.r.o.,  do vlastníctva Tímey Véghovej,  

 

B.    berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že

nehnuteľný majetok obce Trávnik, vedený na LV č. 332 v k. ú. Trávnik  ako parcela registra „C p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, je prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,

 

 

C.        schvaľuje

zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na  zámenu

1.         nehnuteľného majetku obce Trávnik, IČO 00 306 681, sídlo 946 19 Trávnik 50, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku,

2.         za nehnuteľnosti vedené

2.1.      na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vo vlastníctve súčasného vlastníka LAMIX s.r.o., budúceho vlastníka Tímea Véghová, v podiele 1/1 k celku,

2.2.     na LV č. 398  v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová, rodné priezvisko Komjátiová, dátum narodenia 01.11.1970, rodné číslo 706101/6600, trvalý pobyt 946 19 Trávnik 291, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, v podiele 1/1 k celku,

za nasledovných podmienok:

1.         zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom majekoprávneho usporiadania zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14, užívaného spoločne spoločnosťou LAMIX s.r.o. a vlastníčkou susedných nehnuteľností Tímeou Véghovou, parcely registra „C“ p.č. 131/15, vedenej na LV  č.398 v k.ú. Trávnik, parcely registra „C“ p.č. 131/13, vedenej na LV č. 515 v k.ú. Trávnik, a stavieb na uvedených parcelách, prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku obce na Tímeu Véghovú,  za pozemky vlastníka Tímea Véghová, a súčasného vlastníka LAMIX s.r.o. a budúce vlastníka Tímea Véghová, pri obecnom cintoríne v bezprostrednom susedstve pozemkov vo vlastníctve obce, čím sa Tímea Véghová stáva vlastníkom užívanej susednej parcely pri nehnuteľnostiach v jej vlastníctve a obec sa stáva vlastníkom všetkých  pozemkov pri obecnom cintoríne,

2.         zámenná zmluva bude uzatvorená po nadobudnutí parcely registra C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, z vlastníctva LAMIX s.r.o. do vlastníctva Tímey Véghovej,

3.         cena zamieňaných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa stanovuje dohodou nasledovne:

3.1. cena parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku, vo výške  5 433,55 €,

3.2.     cena parcely registra „C“ p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vedenej na LV č. 558 v k.ú. Trávnik, a parcely registra „C“ p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 398 v k.ú. Trávnik, spolu vo výške  2 397,00 €,

so splatnosťou v deň podpísania zámennej zmluvy,

4.         časť ceny zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 397,00 €, bude započítaná dohodou zmluvných strán v zámennej zmluve, ku dňu podpísania zámennej zmluvy, rozdiel vo výške 3 036,55 € nadobúdateľ Tímea Véghová uhradí pri podpísaní zámennej zmluvy,

5.         návrh na vklad vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy podá obec Trávnik,

6.         každá zo zúčastnených strán hradí svoje náklady spojené so zámenou nehnuteľností, s tým že poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ Tímea Véghová,

7.         obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 

D.       žiada starostu obce

1.         zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia,

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia

2.         predložiť na schválenie návrhu na uzatvorenie zámennej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva po uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru a po preukázaní nadobudnutia vlastníctva v súlade s bodom 2 schválených podmienok.

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru a    preukázaní nadobudnutia vlastníctva.

 

Pripomienky zo strany poslancov neboli. Pristúpilo sa k hlasovaniu na predložený návrh  uznesenia vyššie uvedeného znenia, hlasovanie prebehlo nasledovne: z piatich prítomných poslancov päť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

 

5.      Záverom pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

                                                                      Karol Farkas

                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 14.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 10.10.2019 číslo VI-2019

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

Bod č. 3: schvaľuje pridelenie 3-izbového nájomného bytu č. 1 v nájomnom bytovom dome so súpisným číslom 411 pani Kataríne Csingerovej trvale bytom Trávnik č. 411 a uzatvorenie nájomnej zmluvy na tento byt od 1.11.2019

 

 

 

Bod č. 4:

C.   berie na vedomie

1.     návrh na majetkoprávne usporiadanie zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku, za nehnuteľnosti vedené

1.3.     na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vo vlastníctve spoločnosti LAMIX s.r.o.,  IČO 46 533 168, sídlo 946 18 Trávnik 308, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 32552/N (ďalej ako „LAMIX s.r.o.“) v podiele 1/1 k celku,

1.4.     na LV č. 398  v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová, rodné priezvisko Komjátiová, dátum narodenia 01.11.1970, rodné číslo 706101/6600, trvalý pobyt 946 19 Trávnik 291 (ďalej ako „Tímea Véghová“) v podiele 1/1 k celku,

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

2.     informáciu, že spoločnosť LAMIX s.r.o. a Tímea Véghová sa dohodli na prevode vlastníctva nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, v podiele 1/1 k celku, z vlastníctva spoločnosti LAMIX s.r.o.,  do vlastníctva Tímey Véghovej,  

 

D.   berie na vedomie informáciu a schvaľuje, že

nehnuteľný majetok obce Trávnik, vedený na LV č. 332 v k. ú. Trávnik  ako parcela registra „C p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, je prebytočný majetok obce, ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh,

 

E.   schvaľuje

zámer na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou a na uzatvorenie zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na  zámenu

1.     nehnuteľného majetku obce Trávnik, IČO 00 306 681, sídlo 946 19 Trávnik 50, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce v podiele 1/1 k celku,

2.     za nehnuteľnosti vedené

2.1.    na LV č. 554 v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vo vlastníctve súčasného vlastníka LAMIX s.r.o., budúceho vlastníka Tímea Véghová, v podiele 1/1 k celku,

2.2.    na LV č. 398  v k.ú. Trávnik, ako parcela registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vo vlastníctve vlastníka Tímea Véghová, rodné priezvisko Komjátiová, dátum narodenia 01.11.1970, rodné číslo 706101/6600, trvalý pobyt 946 19 Trávnik 291, štátna príslušnosť občianka Slovenskej republiky, v podiele 1/1 k celku,

za nasledovných podmienok:

1.    zámenná zmluva bude uzatvorená v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom majekoprávneho usporiadania zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14, užívaného spoločne spoločnosťou LAMIX s.r.o. a vlastníčkou susedných nehnuteľností Tímeou Véghovou, parcely registra „C“ p.č. 131/15, vedenej na LV  č.398 v k.ú. Trávnik, parcely registra „C“ p.č. 131/13, vedenej na LV č. 515 v k.ú. Trávnik, a stavieb na uvedených parcelách, prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku obce na Tímeu Véghovú,  za pozemky vlastníka Tímea Véghová, a súčasného vlastníka LAMIX s.r.o. a budúce vlastníka Tímea Véghová, pri obecnom cintoríne v bezprostrednom susedstve pozemkov vo vlastníctve obce, čím sa Tímea Véghová stáva vlastníkom užívanej susednej parcely pri nehnuteľnostiach v jej vlastníctve a obec sa stáva vlastníkom všetkých  pozemkov pri obecnom cintoríne,

2.    zámenná zmluva bude uzatvorená po nadobudnutí parcely registra C“, p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, z vlastníctva LAMIX s.r.o. do vlastníctva Tímey Véghovej,

3.    cena zamieňaných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa stanovuje dohodou nasledovne:

3.1. cena parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku, vo výške  5 433,55 €,

3.2. cena parcely registra „C“ p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, vedenej na LV č. 558 v k.ú. Trávnik, a parcely registra „C“ p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vedenej na LV č. 398 v k.ú. Trávnik, spolu vo výške  2 397,00 €,

so splatnosťou v deň podpísania zámennej zmluvy,

4.     časť ceny zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 397,00 €, bude započítaná dohodou zmluvných strán v zámennej zmluve, ku dňu podpísania zámennej zmluvy, rozdiel vo výške 3 036,55 € nadobúdateľ Tímea Véghová uhradí pri podpísaní zámennej zmluvy,

5.     návrh na vklad vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy podá obec Trávnik,

6.     každá zo zúčastnených strán hradí svoje náklady spojené so zámenou nehnuteľností, s tým že poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti hradí nadobúdateľ Tímea Véghová,

7.     obec zverejní svoj zámer na zámenu nehnuteľností z dôvodu hodného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 

F.    žiada starostu obce

1.    zabezpečiť zverejnenie zámeru podľa bodu C/ tohto uznesenia,

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia

2.    predložiť na schválenie návrhu na uzatvorenie zámennej zmluvy na zasadnutie obecného zastupiteľstva po uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru a po preukázaní nadobudnutia vlastníctva v súlade s bodom 2 schválených podmienok.

Termín: nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

  po uplynutí lehoty na zverejnenie zámeru a    preukázaní nadobudnutia vlastníctva

 

 

 

 

 

 

                                                                        Karol Farkas

                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality

Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.