www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 26.6.2019
28.06.2019 -

 Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 26.6.2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

1.       Otvorenie

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.      Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu v Kolárove

4.      Prejednanie žiadosti o odkúpenie podielu pozemkov Štefana Fábika

5.      Prejednanie žiadosti o odkúpenie obecného pozemku Ing. Kristiána Vidu

6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018

7.      Žiadosť o predĺženie platnosti kontokorentného účtu v OTP Banke a.s.

8.     Žiadosť o poskytnutie úveru od SZRB na vlastný podiel na projekt CVČ      II. etapa

9.      Zmena rozpočtu obce na rok 2019 – mzdy VPP

10.  Dohoda o odvoze biologicky rozložiteľného odpadu

11.   Žiadosť Evy Mišákovej o jednorazový príspevok

12.  Rôzne

13.  Záver

 

 

 

1.       Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Pán starosta navrhol, aby bod č. 8 z dôvodu neúplnosti podkladov, bol prejednaný na nasledujúcom zasadnutí OZ. Ďalší doplňujúci bod k predloženému programu nebol podaný. Poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov hlasovaním jednohlasne schválili pozmenený návrh programu rokovania, ktoré prebehlo nasledovne.

 

2.      Za overovateľov zápisnice starosta obce vymenoval pána poslanca Jozefa Kálmána a pána poslanca Ladislava Szabóa. Za zapisovateľa vymenoval Zitu Borkovú.

 

3.      Starosta obce uviedol, že poslancom bol vopred doručený návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Kolárove, ktorým sa mení financovanie a organizácia, teda výška ročnej úhrady príspevku obce Trávnik pre činnosť spoločného úradu od 1.1.2019 činí 2,13 € na 1 obyvateľa, vypočítaná z predpokladaných nákladov spojených so zriadením a prevádzkou úradu. Keďže pripomienky zo strany poslancov neboli pristúpilo sa k hlasovaniu: zo šiestich prítomných poslancov, šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania –

      schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného

      obecného úradu s mestom Kolárovo.

 

4.      Starosta obce uviedol, že poslancom bola vopred doručená žiadosť Štefana Fábika bytom Trávnik 75, podaná na tunajší úrad dňa 20.6.2019. Žiadateľ žiada o odpredaj podielu obce Trávnik z pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne obce, parc. reg. „C“ číslo 540/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1838 m2 vlastnícky podiel 1/12 a parc. reg. „E“ o výmere 881 m2, orná pôda, vlastnícky podiel 1/12, celkový vlastnícky podiel činí 226,60 m2. Žiadateľ ponúka kúpnu cenu 1 €/m2. Dôvodom odkúpenia je, že tieto parcely užíva viac ako 10 rokov, uhrádza daň z nehnuteľností a mieni vysporiadať vlastníctvo parciel aj s ostatnými spoluvlastníkmi. Pán starosta navrhuje žiadosti Štefana Fábika vyhovieť a schváliť zámer predaja predmetných pozemkov za predajnú cenu 1 € za 1 m². Nakoľko ďalšie návrhy a pripomienky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu na návrh starostu, ktoré prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov štyria poslanci hlasovali za, proti nebol nikto a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania.

 

 

5.      Starosta obce uviedol, že poslancom bola vopred doručená žiadosť Ing. Kristiána Vidu, ktorý dňa 8.5.2019 požiadal o odpredaj pozemkov v k.ú. Trávnik nachádzajúce sa na bývalom areáli Štátneho majetku š.p. Jedná sa o pozemky, parcelky registra „C“ číslo 131/17 o výmere 856 m² zastavaná plocha, číslo 131/16 o výmere 761 m² zastavaná plocha, č. 127/3 o výmere 1955 m² orná pôda, č. 127/1 o výmere 566 m² zastavaná plocha, č. 123 o výmere 2484 m² orná pôda vedené na LV 332 a parcela registra „E“ o výmere 483 m² záhrada vedená na LV č. 581 vo vlastníckom podiele 1/1. Celková výmera pozemkov je 7105 m². Žiadateľ navrhuje kúpnu cenu pozemkov 1,50 € za 1 m². Dôvodom kúpy je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v rámci hospodárskeho dvora. Otázkou je, či má obecné zastupiteľstvo v úmysle žiadané pozemky odpredať. V minulosti sa hovorilo o tom, že nakoľko sa tieto pozemky nachádzajú v blízkosti požiarnej zbrojnice, mohli by sa využiť, ako cvičný areál pre dobrovoľných hasičov. Z tohto dôvodu navrhuje predaj pozemkov premyslieť a v súčasnosti zamietnuť žiadosť pána Ing. Kristiána Vidu. Poslanci s návrhom starostu súhlasili a preto sa pristúpilo k hlasovaniu, či má obec zámer odpredať predmetné pozemky žiadateľovi. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov nikto nehlasoval za, šesť poslancov hlasovalo proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

6.      Starosta obce uviedol, že poslancom bol vopred doručený vypracovaný záverečný účet obce za rok 2018. Pán starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke pani Julianne Horváth, ktorá aj slovne oboznámila poslancov so záverečným účtom za rok 2018. Výsledok hospodárenia obce je zisk vo výške 10 119,08 €, ktorý sa skladá zo zisku hospodárenia vlastnými prostriedkami vo výške 14 256,43 € a čerpania rezervného fondu vo výške 4 137,35 €. Účtovný hospodársky výsledok obce je strata vo výške 57 004,07 €. Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 je 2 058,52 €. Pripomienky, otázky k tomuto bodu zo strany poslancov neboli. Hlavná kontrolórka podala návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce za rok 2018 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením, bez výhrad. Hospodársky výsledok vyčíslený podľa § 10 ods. 3) písm. a,b a a, b, c. Rezervný fond obec netvorí. Zároveň OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. Pristúpilo sa k hlasovaniu. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť hlasov bolo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

7.      Pán starosta informoval poslancov, že Zmluva o kontokorentnom úvere pre Obec v sume 22 000 € uzatvorená s OTP Bankou Slovensko, a.s. Bratislava dňa 21.9.2018 s konečnou splatnosťou úveru 20.9.2019 stráca platnosť v mesiaci 9/2019. Z tohto dôvodu navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť požiadavku na kontokorentný úver vo výške 22 tisíc Eur a opätovné uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere s OTP Bankou Slovensko, a.s. na obdobie jedného roka. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov, šesť hlasov za, proti nikto, nikto sa nezdržal hlasovania, jednohlasne schválilo prijatie kontokorentného úveru vo výške 22 000 € od OTP Banky Slovensko, a.s. na obdobie 09/2019 – 09/2020.

 

 

8.     Starosta obce uviedol, že poslanci obdržali návrh úpravy rozpočtu obce za rok 2019.  Jedná sa o mzdové náklady dvoch zamestnancov prijatých do pracovného pomeru v zmysle dohody č. 19/14/50J/25 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Pracovný pomer bude trvať 9 mesiacov od uzatvorenia pracovnej zmluvy, náplňom práce sú najmä udržiavacie práce, kosenie verejnej zelene a pod. ÚPSVaR  prispieva na mzdové náklady pracovníkov sumou do výšky 80% mzdových nákladov formou refundácie, celkove vo výške 10 535 €. Ďalších 20% mzdových nákladov hradí obec. Do upraveného rozpočtu obce sú zapracované príjmy vo výške 10 535 €, ako dotácia VPP – Zamestnanci a následne výdavky vo výške 10 535 €, ako tarifný plat a poistenia do zdravotných a sociálnych poisťovní.  Pretože tento bod bol vyčerpaný, bez pripomienok, pristúpilo sa k hlasovaniu. Hlasovanie prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

9.      Pán starosta vopred predložil poslancom návrh dohody o odvoze a spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu z rastlinnej výroby, ktorá by mala byť uzatvorená so spoločnosťou Drevoprojekt Komárno s.r.o., so sídlom Dunajské nábrežie 1159/5 Komárno, IČO 36 707 724. Predmetom dohody je dodanie biologicky rozložiteľného odpadu spoločnosti, ktorý zabezpečí odvez podľa potreby a likviduje BRO z rastlinnej výroby. Množstvo odovzdaného BRO bude určené vážením u obci. Naloženie BRO zabezpečí obec. Termín zahájenia odvozu by bol od 1.7.2019. Zber by sa uskutočnil zo začiatku týždenne, neskôr podľa potreby. BRO by sa zhromažďovala za budovou obecného úradu, kde by mali možnosť obyvatelia uložiť nazhromaždený BRO zo záhrad, z kosenia trávy a pod. Následne  každý pondelok by sa zabezpečil zber BRO od domácností, uložený vo vreciach. Poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov, jednohlasne schválili (za hlasovalo 6, proti nikto, nikto sa nezdržal hlasovania) uzatvorenie dohody so spoločnosťou Drevoprojekt Komárno s.r.o.

 

 

10.  Starosta obce uviedol, že poslanci boli vopred oboznámený s obsahom žiadosti Evy Mišákovej bytom Trávnik 51 o jednorazový sociálny príspevok na nákup hygienických potrieb a výživových doplnkov pre Máriu Szikonyovú  bytom Trávnik 51. Zázemie rodiny je všeobecne známe. Žiadateľka odôvodňuje svoju žiadosť slabou finančnou situáciou. Pán starosta navrhuje žiadosti vyhovieť a poskytnúť žiadateľke jednorazovo príspevok vo výške 100 €. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a preto sa pristúpilo k hlasovaniu, ktoré prebehlo nasledovne: zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

11.   Informatívny bod. Starosta obce informoval poslancov nasledovne:

·         V blízkej budúcnosti bude prebiehať oprava mikrofónov miestneho rozhlasu, resp. výmena pri ulici Panelovej, pri Hlavnej v blízkosti s.č. 35 a v ulici Školskej

·         Tiež sa pristúpi k výmene, oprave svietidiel verejného osvetlenia a to pri zadnej časti budovy obecného úradu, na ulici Pod záhradami a pri dvojdome Tag

·         Prejednal sa termín uskutočnenia Trávnických hier. Po dohovore sa vytýčil 31. august 2019 s miestom konania na športovom ihrisku.

 

 

12.  Ďalšie pripomienky, návrhy zo strany poslancov neboli. Pán starosta záverom poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Karol Farkas

                                                                             Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 28.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 26.6.2019 číslo II-2019

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje Dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu so sídlom v Kolárove, ktorým sa mení financovanie a organizácia. Výška ročnej úhrady príspevku obce Trávnik pre činnosť spoločného úradu od 1.1.2019 činí 2,13 € na 1 obyvateľa.

 

 

Bod č. 4: schvaľuje zámer predaja podielu obce Trávnik z pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trávnik, parc. reg. „C“ číslo 540/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1838 m2,  vlastnícky podiel 1/12 vedený na LV č. 99 a parc. reg. „E“ o výmere 881 m2, orná pôda, vlastnícky podiel 1/12, vedená na LV č. 606 celkový vlastnícky podiel činí 226,60 m2 a to žiadateľovi Štefánovi Fábikovi bytom Trávnik 75.  Predajná cena pozemkov sa stanovuje na 1 Euro za 1 m².

 

 

Bod č. 5: zamieta žiadosť Ing. Kristiána Vidu o odpredaj pozemkov v k.ú. Trávnik,  pozemky, parcely registra „C“ číslo 131/17 o výmere 856 m² zastavaná plocha, číslo 131/16 o výmere 761 m² zastavaná plocha, č. 127/3 o výmere 1955 m² orná pôda, č. 127/1 o výmere 566 m² zastavaná plocha, č. 123 o výmere 2484 m² orná pôda vedené na LV 332 a parcela registra „E“ o výmere 483 m² záhrada vedená na LV č. 581 vo vlastníckom podiele 1/1. Celková výmera pozemkov je 7105 m²

 

 

Bod č. 6: schvaľuje: a) záverečný účet obce za rok 2018 a vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením, bez výhrad.

                                       b)Hospodársky výsledok vyčíslený podľa § 10 ods. 3) písm. a,b a a, b, c. Rezervný fond obec netvorí.

 

                 berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu.

 

 

 

 

 Bod č. 7: schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 22 000 € od OTP

            Banky Slovensko, a.s. na obdobie 09/2019 – 09/2020 a uzatvorenie Zmluvy  o

            Kontokorentnom úvere s OTP Bankou Slovensko a.s.

 

 

 

 Bod č. 8: schvaľuje úpravu rozpočtu obce za rok 2019

 

Bod č. 9: schvaľuje uzatvorenie dohody o odvoze a spracovaní biologicky  rozložiteľného odpadu z rastlinnej výroby so spoločnosťou Drevoprojekt Komárno s.r.o., so sídlom Dunajské nábrežie 1159/5 Komárno, IČO 36 707 724. Predmetom dohody je záväzok obce na dodanie biologicky rozložiteľného odpadu.

 

 

Bod č. 10: schvaľuje poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 Eur pre Máriu Szikonyovú, bytom Trávnik 51.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Karol Farkas

                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 28.6.2019

 

                  

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.