www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku zo dňa 30.9.2019
03.10.2019 -

 Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 30.9.2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

1.       Otvorenie

2.      Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3.      Návrh dodatku k VZN o výške príspevku na stravovanie v školských zariadeniach zriadených obcou

4.      Schválenie predaja podielu pozemkov pre  Štefana Fábika

5.      Prejednanie zorganizovania Dňa dôchodcov

6.      Prejednanie zorganizovania slávnosti Mikuláša

7.      Rôzne

8.     Záver

 

 

 

1.       Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Pán starosta oboznámil prítomných s návrhom rokovania. Nakoľko pozmeňujúce, doplňujúce návrhy neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu. Poslanci hlasovaním z piatich prítomných poslancov hlasovaním jednohlasne schválili predložený návrh programu rokovania.

 

2.      Za overovateľov zápisnice starosta menoval pána poslanca Gustáva Nagya a pána poslanca Attila Rajkóa. Za zapisovateľa menoval Zitu Borkovú.

 

3.      Starosta uviedol, že poslancom bol predložený návrh VZN obce č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 1/2012, VZN obce č. 1/2018 a VZN obce č. 1/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach zriadených obcou. Jedná sa o zmenu príspevku v zariadení školského stravovania pri MŠ. V zmysle nového právneho predpisu starosta navrhuje zaradiť zariadenie školského stravovania do 1. finančného pásma. Podľa vekových kategórií cena stravy momentálne pre  deti v MŠ od 2-5 rokov je 1,27 €, k tejto cene prispievala obec na desiatu dieťaťa vo výške 0,30 €, rozdiel vo výške 0,97 € hradil rodič. Podľa nových predpisov vo finančnom pásme 1, je cena stravy 1,37 €.  Z toho desiata činí 0,34 €. Pán starosta navrhuje, aby obec prispela k cene desiatej pre dieťa vo výške 0,34 € a zostatok ceny stravy 1,03 € hradil rodič. Vo vekovej kategórii detí v predškolskom veku a detí rodičov v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín tohto času v cene stravy 1,27 €, prispel štát dotáciou na stravu vo výške 1,20 € a na zostatok ceny stravy vo výške 0,07 € prispievala obec. Pán starosta navrhuje, aby podľa nových predpisov vo finančnom pásme 1, ceny stravy 1,37 € obdobne prispela obec ku stravovaniu dieťaťa sumou 0,17 €, keďže k zostávajúcej časti ceny prispieva štát sumou 1,20 € formou dotácie na stravu.  Zároveň návrh VZN obsahuje zmeny cien obedu oproti VZN 1/2012 týkajúce sa zamestnancov obce, dôchodcov s TP v obci a cudzích stravníkov. Doterajšia cena obedu pre zamestnanca obce bola stanovená vo výške 2,30 €/obed (z toho 55% hradí zamestnávateľ, 45% zamestnanec). Pre dôchodcov, cudzích stravníkov vo výške 2,30 € za 1 obed. Z dôvodu zvyšovania cien základných surovín, je toho času táto cena nepostačujúca na prípravu obeda. Navrhuje sa preto zvýšenie ceny obeda a to tak, že zamestnancom obce by bola vo výške 3,50 €/obed (55% zamestnávateľ, 45% zamestnanec), pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci Trávnik vo výške 3 €/obed a pre cudzích stravníkov 3,50 €/obed. K takto predloženému návrhu VZN o príspevkoch na stravovanie poslanci nemali iné návrhy s jeho obsahom súhlasili. Pristúpilo sa k hlasovaniu na schválenie návrhu VZN č. 2/2019, ktoré prebehlo nasledovne: z piatich prítomných poslancov päť poslancov hlasovalo za, proti nehlasoval nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

4.      Starosta uviedol, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2019 uznesením číslo IV-2019 v bode č. 4 bol schválený  zámer predaja podielu obce Trávnik z pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trávnik, parc. reg. „C“ číslo 540/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1838 m2,  vlastnícky podiel 1/12 vedený na LV č. 99 a parc. reg. „E“ o výmere 881 m2, orná pôda, vlastnícky podiel 1/12, vedená na LV č. 606 celkový vlastnícky podiel činí 226,60 m2 a to žiadateľovi Štefanovi Fábikovi bytom Trávnik 75.  Predajná cena pozemkov bola stanovená na 1 Euro za 1 m². Starosta navrhuje schváliť odpredaj uvedených pozemkov v zámere za cenu schválenú v zámere, ako prípad hodné osobitného zreteľa. Poslanci nemali k otázke predaja žiadne pripomienky. Pristúpilo sa k hlasovaniu, ktorým sa schvaľuje predaj predmetných pozemkov žiadateľovi podľa vyššie uvedených. Hlasovanie prebehlo nasledovne: z piatich prítomných poslancov päť poslancov hlasovalo za, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

 

5.      Pán starosta navrhuje, aby Deň dôchodcov bol v tomto roku zorganizovaný v dňoch, buď 29. októbra alebo 5. novembra. Ďalej navrhuje, aby podobne, ako v uplynulých rokoch boli dôchodcovia obdarovaný formou nákupných poukazov v hodnote 2 krát 5 €, ktoré by boli zameniteľné v miestnych obchodoch, prípadne v lekárni v Číčove do 30. novembra t.r.. Stretnutie by sa malo začať o 14 hodine, zahájilo by sa kultúrnym programom (vystúpenie pozvaného poskytovateľa programu) a následne olovrantom, teplou stravou. Pán starosta tiež navrhuje, aby pozvánka pre dôchodcu obsahovala návratku, ktorou pozvaný potvrdí svoju účasť na stretnutí. Je to potrebné z dôvodu stanovenia, upresnenia počtu stravy, ktorú má obec objednať. Prítomní sa dohodli, že stretnutie sa uskutoční 29. októbra. S ostatnými návrhmi starostu jednohlasne súhlasili.

 

 

6.      Pán starosta navrhuje zorganizovať oslavu Mikuláša pre deti obce dňa 7. decembra 2019 so začiatkom o 16 hodine v miestnosti kultúrneho domu. S kultúrnym programom pre deti by účinkovala Simona Lelkes. Po odovzdaní balíčkov pre deti Mikulášom by boli prítomní pohostení pagáčikom, zákuskami, čajom, vareným vínom. Ďalej starosta navrhuje, aby sa zabránilo rôznym nedorozumeniam, prispieť balíčkom len dieťaťu, ktoré má trvalý pobyt v obci Trávnik. Ostatným deťom, ktorých mienia blízky obdarovať prostredníctvom Mikuláša balíčkom bude umožnené objednanie totožného balíčka v dostatočnom časovom predstihu na obecnom úrade. Odovzdávanie vlastne prichystaných balíčkov prostredníctvom Mikuláša nebude umožnené.

 

7.      Rôzne- informatívne body

A) Pán starosta informoval poslancov, že miestny farár Július Mózes sa nezdržuje na miestnej fare počas týždňa a preto nevie zabezpečiť vykurovanie budovy, v ktorej má obec prenajaté priestory lekárskej ambulancie. Po prekonzultovaní tohto stavu sa prítomní dohodli na zakúpení dvoch kusov výhrevných telies na elektrinu, jednu do čakárne a jednu do ambulancie a tak zabezpečiť výhrev miestností počas ordinačných hodín obvodného lekára

 

B) Pán starosta informoval poslancov, že nájomca 3-izb. nájomného bytu v nájomnom dome s.č. 410, byt č. A/6, Cyntia Szabóová  dňom 30.11.2019 vypovedala prenájom tohto bytu. Podľa evidencie žiadostí, sú aktuálne a spĺňajú podmienky zaevidovania žiadosti na 3 izbový byt piati uchádzači o byt, menovite Ádám Varga z Trávnika, Tomáš Kurčík z Bodze, Arpád Végh z Trávnika, Erik Kocsis z Dunajskej Stredy a Katarína Csingerová z Trávnika. Žiadosti budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

C) Pán starosta navrhuje, aby nelegálna skládka odpadov pri regulačnej stanici plynu bola kontrolovaná a pozorovaná kamerami, navrhuje umiestniť tabule s upozornením, že ukladanie odpadov je zakázané. Neskôr budú umiestnení na priestranstve fotopasce.

Pán starosta informoval prítomných, že nádoby na kompostovanie do domácností sú uložené na farme Balogtag, príslušný orgán ich množstvo prekontroloval, do konca by mohli byť občanom dodané spolu s informatívnym letákom a popisom, čo a ako sa do nádoby môže ukladať, len čaká sa na príslušné usmernenie od Združenia obcí doľného žitného ostrova, ktoré je majiteľom kompostární.

 

D) poslanec Ladislav Szabó sa spýtal starostu, aké informácie má ohľadne oplotenia na území bývalého areálu družstva, ktoré stavia Anton Vida z Komárna. Starosta odpovedal, že podľa jeho vedomia, Anton Vida stavia oplotenie podľa platného stavebného povolenia na prenajatých pozemkov od Kristiána Vidu zo Zlatnej na Ostrove a od Slovenského pozemkového fondu.

 

 

8.     Nakoľko ďalšie pripomienky zo strany poslancov neboli, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

                                                               Karol Farkas

                                                               Starosta obce

V Trávniku dňa 3.10.2019

 

 

U z n e s e n i e

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trávniku

zo dňa 30.9.2019 číslo V-2019

 

 

 

 

      Obecné zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadnutí podľa programu rokovania uznieslo nasledovne:

 

 

Bod č. 3: schvaľuje VZN obce Trávnik č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce č. 1/2012, VZN obce č. 1/2018 a VZN obce č. 1/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach zriadených obcou

 

 

Bod č. 4: schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prevod majetku obce Trávnik nasledovne:

Odpredaj   podielu obce Trávnik z pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Trávnik, parc. reg. „C“ číslo 540/1, druh pozemku orná pôda o výmere 1838 m2,  vlastnícky podiel 1/12 vedený na LV č. 99 a parc. reg. „E“ o výmere 881 m2, orná pôda, vlastnícky podiel 1/12, vedená na LV č. 606 celkový vlastnícky podiel obce činí 226,60 m2 a to žiadateľovi Štefanovi Fábikovi bytom Trávnik č.  75.  Predajná cena pozemkov sa stanovuje na 1 Euro za 1 m².

 

 

 

 

 

                                                                      Karol Farkas

                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

V Trávniku dňa 3.10.2019

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.