www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Oznámenie zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitn
14.10.2019 -

  

Obec Trávnik

946 19 Trávnik 50

______________________________________________________

 

 

Oznámenie

zámeru na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Trávnik uznesením Obecného zastupiteľstva v Trávniku číslo VI-2019 zo dňa 10.10.2019, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer obce na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

1.    Predmetom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa je parcela registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku.

Zámer na prevod vlastníctva zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Trávniku číslo VI-2019 zo dňa 10.10.2019, za účelom majetkoprávneho usporiadania zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14, užívaného spoločne spoločnosťou LAMIX s.r.o. a vlastníčkou susedných nehnuteľností Tímeou Véghovou, za pozemky vlastníka Tímea Véghová, a súčasného vlastníka LAMIX s.r.o. a budúce vlastníka Tímea Véghová, pri obecnom cintoríne v bezprostrednom susedstve pozemkov vo vlastníctve obce, čím sa Tímea Véghová stáva vlastníkom užívanej susednej parcely pri nehnuteľnostiach v jej vlastníctve a obec sa stáva vlastníkom všetkých  pozemkov pri obecnom cintoríne.

 

2.    Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Trávniku na adrese 946 19 Trávnik 50, alebo na telefónnom čísle  035 7795110.

 

                                                                                                                Karol Farkas

                                                                                                                starosta obce

 

V Trávniku dňa 14.10.2019


 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.