www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zámenná zmluva - Obec Trávnik-Véghová Tímea
03.02.2020 -

  

 

 

Zámenná  zmluva 

 

uzatvorená  podľa  § 611  a  nasl. Občianskeho  zákonníka,  zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 9a ods.8 písm. e) zákona NR SR

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorú uzatvorili zmluvné strany

 

 

Zmluvná strana č.1

Názov:                       Obec Trávnik

Sídlo:                          946 19 Trávnik 50

Štatutárny zástupca: Karol Farkas, starosta

IČO:                           00 306 681           

DIČ:                            2021014820   

Bankové spojenie:      OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:                  SK82 5200 0000 0000 1656 0651

 

Zmluvná strana č.2

Meno a priezvisko:   Tímea Véghová

Rodné priezvisko:      Komjátiová

Rodinný stav:             vydatá

Dátum narodenia:       

Rodné číslo:                

Trvalý pobyt:             946 19 Trávnik 291

Štátna príslušnosť:     občianka Slovenskej republiky

 

 

 

I.

Predmet zmluvy

 

1.    Predmetom zmluvy je zámena nehnuteľností vo vlastníctve zmluvných strán.

2.    Zmluvná strana č.1 vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, v podiele 1/1 k celku.

Vyhlasuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťou nakladať a na nehnuteľnosť sa neviažu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

3.    Zmluvná strana č.2 vyhlasuje, že je vlastníkom nehnuteľností

- parcely registra C“ , p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, a

- parcely registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast,

vedených na LV č. 398 v k.ú. Trávnik v podiele 1/1 k celku.

Vyhlasuje, že je oprávnený s nehnuteľnosťami nakladať a na nehnuteľnosti sa neviažu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

4.    Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zámennej zmluvy zamenia medzi sebou nehnuteľnosti:

-     zmluvná strana č.1 zamení nehnuteľnosť, parcelu registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, v podiele 1/1 k celku,

-     zmluvná strana č.2 zamení nehnuteľnosti, parcelu registra C“ , p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, a parcelu registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vedené na LV č. 398 v k.ú. Trávnik, v podiele 1/1 k celku.

5.    V dôsledku zámeny nehnuteľností podľa tejto zámennej zmluvy zmluvná strana č. 1 sa stáva vlastníkom nehnuteľností, parcely registra C“ p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, a parcely registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vedených na LV č. 398 v k.ú. Trávnik, v podiele 1/1 k celku, a zmluvná strana č. 2 sa stáva vlastníkom nehnuteľnosti, parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik v podiele 1/1 k celku.

6.    Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zámennej zmluvy nakladať,  poznajú stav zamieňaných nehnuteľností a v takomto stave ich medzi sebou zamieňajú.

 

 

II.

Cena zamenených nehnuteľností a finančná náhrada

 

1.    Cena zamieňaných nehnuteľností bola stanovená v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Trávniku č. VII-2019 zo dňa 13.12.2019, dohodou zmluvných strán nasledovne:

1.1.        cena parcely registra „C“ p.č. 131/14 o výmere 2005 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 332 v k.ú. Trávnik, vo vlastníctve obce Trávnik v podiele 1/1 k celku, vo výške  5 433,55 €,

1.2.        cena parcely registra C“ , p.č. 91 o výmere 152 m2, zastavaná plochy a nádvorie, a parcely registra „C“, p.č. 95  o výmere 2245 m2, trvalý trávny porast, vedených na LV č. 398 v k.ú. Trávnik,  vo vlastníctve zmluvnej strany č.2 v podiele 1/1 k celku, spolu vo výške  2 397,00 €,

so splatnosťou v deň podpísania zámennej zmluvy,

2.    Zmluvné strany sa týmto dohodli na započítaní časti ceny zamieňaných nehnuteľností vo výške 2 397,00 €, ku dňu podpísania zámennej zmluvy, s tým, že rozdiel vo výške 3 036,55 € nadobúdateľ Tímea Véghová uhradí pri podpísaní zámennej zmluvy.

3.    Rozdiel ceny zamieňaných nehnuteľností vo výške 3 036,55 € podľa čl.II ods.1 a 2 tejto zmluvy nadobúdateľ Tímea Véghová uhradila pri podpísaní zámennej zmluvy, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.

 

 

III.

Osobitné dojednania

 

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva zmluvná strana č.1.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností hradí zmluvná strana č.1.

 

IV.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

 

            Vlastnícke právo ku zameneným nehnuteľnostiam zmluvné strany nadobudnú rozhodnutím Okresného úradu Komárno, katastrálneho odboru, o povolení jeho vkladu.

 

V.

Záverečné ustanovenia

 

1.    Táto zámenná zmluva bola vyhotovená v štaroch rovnopisoch, z toho každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor.

2.    Zámer a spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, zmluvnej strany č.1, zámenou do vlastníctva zmluvnej strany č.2 za nehnuteľnosti z vlastníctva zmluvnej strany č.2 do vlastníctva obce, zmluvnej strany č.1, bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Trávniku, uznesením VI-2019 zo dňa 10.10.2019, a zámena z dôvodu hodného osobitného zreteľa bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Trávniku, uznesením číslo č. VII-2019 zo dňa 13.12.2019, v súlade s § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkoprávneho usporiadania zámenou nehnuteľného majetku obce, parcely registra „C“ p.č. 131/14, užívaného spoločne spoločnosťou LAMIX s.r.o. a vlastníčkou susedných nehnuteľností Tímeou Véghovou, parcely registra „C“ p.č. 131/15, vedenej na LV  č.398 v k.ú. Trávnik, parcely registra „C“ p.č. 131/13, vedenej na LV č. 515 v k.ú. Trávnik, a stavieb na týchto parcelách, prevodom vlastníctva uvedeného nehnuteľného majetku obce na Tímeu Véghovú, za pozemky v jej vlastníctve pri obecnom cintoríne, čím sa Tímea Véghová stáva vlastníkom užívanej susednej parcely pri nehnuteľnostiach v jej vlastníctve a obec sa stáva vlastníkom  pozemkov pri obecnom cintoríne.

3.    Táto zámenná zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Trávnik, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle, prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné a zmluvná voľnosť ani právo nakladať s nehnuteľnosťou nebola obmedzená, zmluva neodporuje zákonu, zákon neobchádza a ani neprieči dobrým mravom,  právny úkon bol urobený v predpísanej forme, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad  a na znak súhlasu  ju podpisujú.

 

 

V Trávniku dňa 31.01.2020

 

 

Zmluvná strana č.1

 

Obec Trávnik, zastúpená starostom obce   

Karol Farkas                                                                         .......................................

 

 

Zmluvná strana č.2

 

Tímea  Véghová                                                                    ........................................


Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.