www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva -29.04.2020
22.04.2020 -

 erb-travnik - nagyobb is

Obec Trávnik

Obecný úrad Trávnik
Trávnik 50, 946 19  Trávnik

tel.: +421 35 7795110, mail: obecnyurad.travnik@gmail.com

_________________________________________________________________________

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa

29. apríla  2020, v stredu o 19.00 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

       1.  Otvorenie

 

  1. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

 

  1. Pridelenie uvoľneného obecného nájomného bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 411

 

  1. Návrh na zmenu VZN o pohrebníctve – stanovenie ochranného pásma pohrebiska

 

  1. Návrh na úpravu rozpočtu obce za rok 2020

 

  1. Oboznámenie sa s výsledkom audítorskej správy za rok 2019

 

      7.   Vypísanie nových komunálnych volieb z dôvodu zníženia počtu poslancov  

            obecného zastupiteľstva

 

      8.  Prejednanie žiadosti Štefana Rákócziho o odpredaj pozemku

 

      9.   Správa o prebiehajúcich projektoch v obci

 

     10.  Prejednanie otázok ohľadne prideľovania nálepiek na smetné nádoby a

            platenia poplatku za komunálny odpad

 

     11. Prejednanie možností investícií v súvislosti s tzv. Zelenými projektami

 

     12.  Rôzne

 

     13.   Záver

 

 

Za Vašu účasť vopred ďakujem,

S úctou                                                         

                                                      

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

V Trávniku dňa 20.4.2020

 

Vyvesené dňa: 22.4.2020                                                               Zvesené:

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

                     2020. április 29.-én, szerdán, 19.00 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      A község tulajdonában lévő 411-es számú bérházban megüresedett 6-os sz.  lakás bérbeadása

 

4.       A temetkezésről szóló általános érvényű községi rendelet módosítása – a temető körüli védett övezet meghatározása

 

5.      Javaslat a 2020 évi költségvetés módosítására

 

6.      A 2019 évi könyvvizsgálati eredmény ismertetése

 

7.      Időközi helyhatósági választások kiírása a képviselő testület számának

       csökkenése miatt

 

8.     Rákóczi István telekvásárlási kérvényének megtárgyalása

 

9.      Beszámoló a már folyamatban lévő községi projektekről

 

            10.  A hulladék tároló edény matrica ellátásával kapcsolatos,  valamint a

                    hulladék illetékkel kapcsolatos kérdések

 

            11.   Beruházási lehetőségek megtárgyalása az ú.n. zöld projekteken belül

 

            12.   Egyéb

 

            13.  Zárszó

                     

    Megjelenését előre is köszönöm!

    Tisztelettel,                                                                                                    

 

                                                                                          Farkas Károly                                                                             

                                                                                              polgármest

 

 Füss, 2020.4.20.                 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.