www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupitežstva -29.04.2020
22.04.2020 -

 erb-travnik - nagyobb is

Obec Trávnik

Obecný úrad Trávnik
Trávnik 50, 946 19  Trávnik

tel.: +421 35 7795110, mail: obecnyurad.travnik@gmail.com

_________________________________________________________________________

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Trávnik Vás touto cestou pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupitežstva konané dňa

29. apríla  2020, v stredu o 19.00 hod.

                    v malej zasadačke Obecného úradu Trávnik

 

       1.  Otvorenie

 

  1. Určenie overovatežov a zapisovateža zápisnice

 

  1. Pridelenie uvožneného obecného nájomného bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 411

 

  1. Návrh na zmenu VZN o pohrebníctve – stanovenie ochranného pásma pohrebiska

 

  1. Návrh na úpravu rozpočtu obce za rok 2020

 

  1. Oboznámenie sa s výsledkom audítorskej správy za rok 2019

 

      7.   Vypísanie nových komunálnych volieb z dôvodu zníženia počtu poslancov  

            obecného zastupitežstva

 

      8.  Prejednanie žiadosti Štefana Rákócziho o odpredaj pozemku

 

      9.   Správa o prebiehajúcich projektoch v obci

 

     10.  Prejednanie otázok ohžadne pridežovania nálepiek na smetné nádoby a

            platenia poplatku za komunálny odpad

 

     11. Prejednanie možností investícií v súvislosti s tzv. Zelenými projektami

 

     12.  Rôzne

 

     13.   Záver

 

 

Za Vašu účas vopred ďakujem,

S úctou                                                         

                                                      

                                                                                              Karol Farkas

                                                                                                         starosta obce

 

V Trávniku dňa 20.4.2020

 

Vyvesené dňa: 22.4.2020                                                               Zvesené:

 

FÜSS KÖZSÉG

KÖZSÉGI HIVATAL FÜSS

 

M E G H Í V Ó

 

Füss község polgármestere tisztelettel meghívja Önt a helyi önkormányzat soron következő ülésére, melyet

                     2020. április 29.-én, szerdán, 19.00 ó. tartunk

                             a községi hivatal kis üléstermében.

              

1.       Megnyitó

 

2.      Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők megnevezése

 

3.      A község tulajdonában lévő 411-es számú bérházban megüresedett 6-os sz.  lakás bérbeadása

 

4.       A temetkezésről szóló általános érvényű községi rendelet módosítása – a temető körüli védett övezet meghatározása

 

5.      Javaslat a 2020 évi költségvetés módosítására

 

6.      A 2019 évi könyvvizsgálati eredmény ismertetése

 

7.      Időközi helyhatósági választások kiírása a képviselő testület számának

       csökkenése miatt

 

8.     Rákóczi István telekvásárlási kérvényének megtárgyalása

 

9.      Beszámoló a már folyamatban lévő községi projektekről

 

            10.  A hulladék tároló edény matrica ellátásával kapcsolatos,  valamint a

                    hulladék illetékkel kapcsolatos kérdések

 

            11.   Beruházási lehetőségek megtárgyalása az ú.n. zöld projekteken belül

 

            12.   Egyéb

 

            13.  Zárszó

                     

    Megjelenését előre is köszönöm!

    Tisztelettel,                                                                                                    

 

                                                                                          Farkas Károly                                                                             

                                                                                              polgármest

 

 Füss, 2020.4.20.                 

Spä na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.