www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2
05.05.2020 -

 O B E C   TRÁVNIK

                                                         

Všeobecne  záväzné   nariadenie 

č. 1/2020

 

o ochrannom pásme pohrebiska Trávnik

Návrh VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :  14.4.2020

                      

                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 28.4.2020

Doručené pripomienky (počet) : 0

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trávniku dňa 29.4.2020 pod č. :  VIII-2020

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 5.5.2020

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa : 18.5.2020

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 5.5.2020

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 18.5.2020

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Trávnik na základe ust.§ 15 ods. 7 zákona č. 131/ 2010

Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  prijalo toto

                           Všeobecne  záväzné   nariadenie  č. 1/2020

 o ochrannom pásme pohrebiska Trávnik

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1)               Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje ochranné pásmo pre pohrebisko – cintorín, nachádzajúci sa v k. ú. obce Trávnik. 

(2)               Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané na základe zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

                                                                       § 2

Určenie ochranného pásma pohrebiska obce  (1) Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska obce, ktoré sa nachádza:

a) na parcele registra ,,KN- C“ č. 89 o výmere 5 607 m2, ostatná plocha a na parcele registra „KN-C“ č. 97/3 o výmere 2 470 m2 vo vlastníctve obce v k.ú. Trávnik, vedené na LV č. 332.

                                                                      § 3

Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu

(1)    Obec Trávnik  určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre pohrebisko vo vzdialenosti  5 metrov od hranice pozemku.

(2)    V tomto ochrannom pásme je povolené umiestňovať len budovy, ktoré budú poskytovať služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, prístupovú cestu, chodník a pod.

(3)    Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti: kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo iného cirkevného aktu, obradu.

§4

Záverečné ustanovenia

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Trávnik  dňa 29.4.2020.

(2)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  18.5.2020 .

V Trávniku  dňa 5.5.2020

                                                                                                      

                                                                                                Karol Farkas 

                                                                                                      Starosta obce        

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.