www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  -
  - Aktuality
  o Oznámenia
  o Úradná tabuľa
  o Voľby 2020
  - Povinné zverejňovanie
  o - Rozpočet
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  o Výberové konanie
  o Záverečný účet
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
  - Šport
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk


Karol Farkas :            karol.fakas@travnik.dcom.sk / starosta obce /

 

     Bc. Borková Zita :               zita.borkova@travnik.dcom.sk   / matričná agenda /

Mgr. Sándorová Silvia :   silvia.sandorova@travnik.dcom.sk  / účtovníčka /

     Slobodová Ildikó :              ildiko.slobodova@travnik.dcom.sk / referentka /

 

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníÄÄ…ÄÄÄÄÄ‚„ÄÄľenie energetickej nároÄ‚„ÄÄ…¤nosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-
05.05.2020 -

  

 

Obec Trávnik

zverejňuje zámer predaja nehnutelného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Trávnik z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja nehnuteľností, a to:

 

Nehnuteľnosti vedené na  Okresnom úrade, katastrálnom odbore, pre okres Komárno, obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik, zapísaných na LV č. 581 a to:

o    parcela reg. „E“ č. 583/33, orná pôda o výmere 1014 m²

o    parcela reg. „E“ č. 583/43, orná pôda o výmere 481 m²

vo vlastníckom podiely 1/1

žiadateľovi: Štefan Rákóczi, trvale bytom Brestovec s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva znáša kupujúci.

 

Dôvodom predaja je, že žiadateľ je vlastníkom priľahlej parcely, ktorú obhospodaruje a prístup ku svojmu pozemku je možný len cez predmetné obecné pozemky. Predajná cena pozemkov sa stanoví na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

 

 

V Trávniku dňa 5.5.2020

 

 

 

                                                                                    Karol Farkas

                                                                                    Starosta obce

                                                                             

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 5.5.2020

Zvesené dňa 18.5.2020

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Trávnik
Powered by Webcredit s.r.o.