www.obectravnik.sk
Slovensky   Magyar
Obec Travnik / Fuss
História
Samospráva
Aktuality
  - Aktuality
  - Sport
  - Povinné zverejňovanie
  o Faktúry
  o Objednávky
  o Zmluvy
  - Zápisnice
  - Pozvánka na zasadnutie OZ
  - Všeobecne záväzné nariadenia obce
  o Verejné vyhlášky
Fotogaléria
Kontakt

Obec Trávnik
Hlavná 50
946 19
Trávnik

tel: 035/77-95-110
fax:035/77-95-110

e-mail: obecnyurad.travnik@gmail.com
web: www.obectravnik.sk

 

INFORMACIAOPODPORENOMPROJEKTE

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

 

ZníĹľenie energetickej nároÄŤnosti budovy Materskej školy

 

 

 

Zápisnica OZ z 20.03.2015
18.05.2015 -

 

Z á p i s n i c a

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Trávniku zo dňa 20.03.2015 o 18.00 hod.

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

 3. Prejednanie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií

 4. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 5. Návrh VZN obce č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik

 6. Voľba člena do Školskej rady pri MŠ s VJM Trávnik

 7. Úprava rozpočtu obce za rok 2015

 8. Prejednanie došlých žiadostí od občanov

 9. Určenie výšky kaucie pri prenájme obecných bytov v nájomnom bytovom dome so súp. č. 410 a 411

 10. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva

 11. Rozšírenie druhov odpadov v rámci separovaného zberu

 12. Správa starostu:

   1. plánované kultúrne programy v roku 2015

   2. situácia ohľadne miestnej lekárskej starostlivosti

   3. skrášľovanie obce

   4. možnosti podania projektov

 13. Iné

 14. Záver

 

 

 

 

 

 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Karol Farkas. Navrhuje, aby bod č. 9 bol prejednávaný pred bodom č. 8 a bod č. 10 prejednať pred bodom č. 4. K bodu č. 13 bude mať pripomienku pán poslanec Ľudovít Esztergályos. Takto upravený návrh rokovania poslanci hlasovaním jednohlasne schválili.

 

 

 1. Za overovateľov zápisnice sa menujú Mgr. Hlavačka Stanislav a Ódor Valent. Za zapisovateľa zápisnice sa menuje Bc. Borková Zita.

 

 

 1. Poslancom bol predložený návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva, ak budú takéto komisie v budúcnosti zriadené. Poslancom by sa poskytovali odmeny podľa čl. 2, odmeňovanie zástupcu starostu upravuje čl. 3 a odmeňovanie členov komisií čl. 4. Pán poslanec Nagy G. a Ódor V. navrhujú, aby sa s odmeňovaním člena komisie nezaoberalo, keďže žiadne komisie nie sú zriadené, navrhujú odmenu člena komisie vo výške 0 €. Hlasovalo sa na pôvodný návrh predložený starostom obce nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov štyria poslanci hlasovali za a traja poslanci boli proti predloženému návrhu.

 

 1. Pán starosta predložil poslancom návrh plánu zasadnutí v roku 2015. Plánuje sa riadne zasadnutie v dňoch 24. apríla, 19. júna, 11. septembra a 27. novembra. Ak bude potrebné zvolá sa mimoriadne zasadnutie OZ. Plán zasadnutí bol hlasovaním zo siedmych prítomných poslancov schválený jednohlasne.

 

 1. Pán starosta informoval poslancov, že je potrebné zriadiť novú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, teda komisiu, ktorému starosta každoročne odovzdáva oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára. Pán starosta navrhuje za členov komisie poslancov: Szabóová Silvia, Esztergályos Ľudovít a Gaál Eugen. Ďalšie návrhy neboli. Obecné zastupiteľstvo zo siedmych prítomných poslancov hlasovalo nasledovne: štyria hlasy boli za, proti nikto nebol a traja sa zdržali hlasovania.

 

 1. Poslanom bol vopred zaslaný návrh VZN obce č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Trávnik. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 2.3.2015 do 17.3.2015, doručené pripomienky neboli. S predloženým návrhom VZN Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno listom zn. 2015/000429/00045 zo dňa 20.2.2015 vo svojom záväznom stanovisku súhlasila. Trhovými miestami na území obce sú príležitostné trhy: verejné priestranstvo pred budovou obecného úradu, verejné priestranstvo na hlavnom námestí, budova obecného úradu, futbalové ihrisko, dvor obecného úradu a dvor spoločenského domu (budova bývalej základnej školy). Na trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú vymedzené v trhovom poriadku. Podomový predaj výrobkov a služieb na území obce je zakázaný. Ak sa zistí porušenie tohto zákazu môže sa nahlásiť na polícii, alebo zahlásiť na obecnom úrade, starostovi alebo občan môže nahlásiť prostredníctvom poslanca. Pán poslanec Esztergályos Ľ. má pripomienku, či by sa nedalo brať do úvahy to, že cudzí predajcovia sú konkurenciou pre miestnych maloobchodníkov, ktorý pri rôznych podujatiach prispievajú obci svojimi výrobkami či službami. Bolo by treba regulovať miesto predaja, aby sa napr. mäsové výrobky nepredávali pri predajni mäsa. Podľa jeho informácií na iných obciach je to inak, niekde sa trhový predaj ani nepovoľuje. Obec by mala byť lojálna k miestnym obchodníkom. Pán starosta k pripomienke poslanca uviedol, že trhový poriadok sa môže v budúcnosti meniť, či rozšíriť, na nasledujúce zasadnutie OZ zistí, aké sú možnosti v rozmedzí zákonov, prípadne sa navrhne zmena VZN. Predložený návrh VZN č. 1/2015 bol hlasovaním zo siedmych prítomných poslancov jednohlasne schválený.

 

 1. Do Školskej rady pri MŠ s VJM Trávnik pán starosta navrhuje delegovať za členov poslancov: Szabóová Silvia a Rajkó Attila. Na návrh starostu sa hlasovalo nasledovne: pät poslancov hlasovalo za a dvaja poslanci sa zdržali hlasovania, proti nikto nebol.

 

 1. Pristúpilo sa k prejednaniu úpravy rozpočtu obce. Schválený rozpočet na rok 2015 obsahoval položku – ostatné príjmy - rezervu vo výške 5600 €. Tieto príjmy je nutné rozdeliť na jednotlivé položky výdavkovej časti rozpočtu. Pán starosta navrhuje zvýšiť kultúrne podujatia – Trávnické hry z doterajších 2000 na 3000 €, plánuje sa 600 € na výročie povodne 1965 a na vypracovanie projektov 4000 €. Čo sa týka projektov, výzvy na ich podávanie budú vydané v septembri 2015 na regionálny rozvoj. Z tejto položky sa čerpá odmena za poskytnutie poradenskej činnosti a vypracovanie žiadosti na ukončený projekt verejného osvetlenia vo výške 2361 € pre Projektservis Komárno. Na spomienku 50. výročia Povodne sa plánuje výdavok 600 €. Pravdepodobne skutočné výdavky budú nižšie, podľa účtovníctva sa upraví rozpočet. Na takto predloženú úpravu rozpočtu obce sa hlasovalo nasledovne: zo siedmych prítomných poslancov sedem poslancov schválilo úpravu rozpočtu.

 

 1. Pristúpilo sa k prejednaniu a určeniu kaucie pri prenájme obecných nájomných bytov. Doteraz bola v praxi aplikovaná kaucia vo výške 10 násobku mesačného nájomného, ale v zmysle platného zákona je maximálna kaucia 6 násobok mesačného nájomného za prenajatý byt. Súčasne máme dva voľné trojizbové byty, jeden sa uvoľnil od januára 2015 a druhý v polovici marca 2015, oba sú v nájomnom dome 8 bj. V okolitých obciach podľa našich informácií je stanovená zákonom možná kaucia 6-násobku nájomného. (Pán poslanec Eugen Gaál naďalej ospravedlnene nebol prítomný). Pán starosta bude prísnejší voči neplatičom nájomného, v prípade dvoch neuhradených splátok nájomného bude nájomca vyzvaný na opustenie bytu. Keďže máme dva voľné byty mohli by sme stanoviť napr. iba trojnásobok nájomného, aby sa stali dostupnejšími pre záujemcov. Pán poslanec Mgr. Hlavačka- stanoviť takú výšku kaucie, aby v prípade podlžností táto kryla výdavky na vymaľovanie bytu, na režijné náklady a pod. Pán poslanec Esztergályos – navrhuje maximálnu výšku kaucie, radšej skúsiť dať zľavy napr. na poplatku za odpad a pod. Pristúpilo s k hlasovaniu, zo šiestich prítomných poslancov šesť poslancov schválilo 6-násobkovú výšku kaucie. Pán starosta ešte dodal, že na nasledujúcom zasadnutí OZ sa bude zaoberať aj so zvýšením príspevkov do fondu údržby a opráv pri nájomných domoch.

 

 1. V tomto bode sa prejednávali došlé žiadosti podľa dátumu ako boli doručené:

 

 

   1. Dňa 10.11.2014 podal Ladislav Nedesóczky bytom Trávnik 170 žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 823/16 na ktorom sa nachádza rodinný dom so súp. č. 327. Pozemok mieni využiť ako stavebný pozemok. Rodinný dom obývali Nyitraiová Irena so synom Otom, majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, ale z dôvodu že dom je v dezolátnom stave, nezdržujú sa na tejto adrese, rodinný dom je neobývateľný, životu nebezpečný. Na opustenie domu boli písomne vyzvaný 11.8.2009 starostom obce. Pred predajom pozemku je nutné dom zbúrať, vybaviť búracie povolenie a výmaz stavby z katastra nehnuteľností. Z dôvodu, že žiadateľ je miestnym občanom pán starosta navrhuje predajnú cenu 2 € za 1 m2 a stanovenie termínu možnosti odkúpenia pozemku. Jedná sa o pozemok s inžinierskymi sieťami. Odznela otázka koľko bude stáť odstránenie budovy, kto bude znášať tieto náklady a vôbec či predajná cena kryje náklady odbúrania tak, že obci zostane aj istý príjem z odpredaja. Pán poslanec Ódor má návrh kúpnej ceny vo výške 2 € za 1 m2 s tým, že kupujúci znáša náklady odbúrania stavby. Hlasovanie na návrh starostu na kúpnu cenu 2 €/m2: dvaja poslanci hlasovali za a štyria poslanci sa zdržali hlasovania. Na návrh pána poslanca Ódora sa nehlasovalo.

 

   1. Dňa 2.3.2015 podala spoločnosť LAMIX s.r.o. so sídlom Trávnik 308 v zastúpení konateľom Ľudovítom Véghom žiadosť o predaj a výmenu pozemkov. Navrhujú vymeniť parc. registra C č. 91 o výmere 152 m2 vedenú na LV 554 za časť parcely č. 228, ktorá je vo vlastníctve obce. Tieto parcely majú charakter prístupovej cesty. Z parcely č. 228 by potrebovali vymeniť alikvôtnu časť potrebnú na vytvorenie prístupovej komunikácie k Rybníku I. Trávnik. Ďalej žiadajú o odpredaj parcely 127/3 o výmere 1955 m2 za účelom skladovania vybavení a zariadení spoločnosti, ponúkajú kúpnu cenu 1 €/m2.

Pán starosta upresnil, že sa jedná o záujem o pozemok za budovou Požiarnej zbrojnice o ktorého odkúpenie mal pán Végh záujem v minulosti, odpredaj bol vtedy OZ schválený do istého termínu, ktorý pán Végh nevyužil. V tomto období spoločnosť pozemok užíva, skladuje na ňom ťažkú techniku, čo zhoršuje vzhľad centra dediny. Čo sa týka návrhu výmeny pozemkov, ponúkaná parcela č. 91 je lesný pozemok, parcela 228 vo vlastníctve obce je zastavaná plocha, prístupová cesta. Ponúkaný lesný pozemok sa v súčasnom stave nedá využiť. Bolo by nutné pozemok vyčistiť, vyrovnať povrch nanosením zeminy, a to by znamenalo iba náklady pre obec. Po prediskutovaní horeuvedených sa pristúpilo k hlasovaniu. Z dôvodu nevýhodnej ponuky poslanci zamietajú výmenu predmetných pozemkov. Pozemok parc. č. 127/3 nemienia odpredať, keďže sa nachádza na výhodnom mieste a možno ho využiť v budúcnosti aj ako stavebný pozemok. Žiadosť o výmenu a odpredaj pozemkov hlasovaním obecné zastupiteľstvo jednohlasne zamieta.

 

   1. Pani Tímea Véghová bytom Trávnik 291 podala dňa 2.3.2015 žiadosť

o výmenu a odpredaj pozemkov. Ponúka na výmenu pozemok registra C parcelu č. 95 o výmere 2245 m2 v jej vlastníctve za parcelu č. 131/14 o výmere 2005 m2. Tento pozemok potrebuje na prístup k jeho susediacim nehnuteľnostiam, aby vedela využiť svôj majetok na podnikateľské účely. Ako druhú alternatívu navrhuje odkúpenie pozemku 131/14, ktorá obklopuje jeho majetok a to za v minulosti schválenú cenu pre nájomcu LAMIX s.r.o. v roku 2013.

Pán starosta: pani Véghovou ponúkaný pozemok sa nachádza za miestnym cintorínom, je zarastený, bolo by treba vyčistiť a obec by ju dlhý čas nevyužívala. Náš pozemok je na výhodnom mieste v centre obce, vhodný v budúcnosti ako stavebný pozemok. V minulosti bol schválený na odpredaj, bol ponúknutý aj na prenájom, ale ponuky neboli využité. Ak obecné zastupiteľstvo rozhodne, že pozemok pani Véghovej nepredá, bude treba zabezpečiť prístupovú cestu k jej nehnuteľnosti, stavbe skladu a jej nasledujúcemu pozemku a to v rozsahu, ktorý ukladá zákon. Predložená ponuka nie je pre obec výhodná a z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov žiadosť pani Véghovej jednohlasne zamieta.

Na zasadnutie sa dostavil pán Ľudovít Végh. Pán starosta ho informoval o rozhodnutí zastupiteľstva. Pán Végh chcel vedieť dôvod zamietnutia žiadostí, ktorý bol ten, že predložené ponuky na výmenu nie sú pre obec výhodné. Ďalej sa pýtal na čo mieni obec využiť pozemky pri Požiarnej zbrojnici? Pán starosta odpovedal, že pozemky nie sú na predaj ani ich obec nemieni prenajať, tieto môžu v budúcnosti slúžiť ako stavebné pozemky. Pán Végh nesúhlasil s rozhodnutím poslancov, nepovažuje ho za racionálne a myslí si, že zamietnutie jeho žiadosti sa smeruje proti jeho podnikateľskému zámeru resp. jeho osobe.

 

 

   1. Ladislav Szikonya a Eva Mišáková bytom Trávnik 51 ako opatrovníci Márie Szikonyovej podali dňa 11.3.2015 žiadosť o finančnú podporu k financovaniu nákladov liečiv a zdravotných pomôcok pre zdravotne postihnutú Máriu, ktoré je imobilné, pripútané k lôžku, nevidomé a potrebuje stálu opateru. Pán starosta navrhuje vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu obce priznať príspevok vo výške 100 €, prípadne v priebehu roka ak o to opatrovníci budú žiadať, môže obecné zastupiteľstvo priznať ďalší príspevok. Na návrh starostu sa hlasovalo: obecné zastupiteľstvo hlasovaním jednohlasne schválilo príspevok vo výške 100 €.

 

   1. Obec má t.č. dva voľné nájomné byty. Dňa 16.3.2015 podal Jozef Brezovszki nar. 1969 bytom Trávnik 18 žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu. Pán starosta informoval prítomných, že dotazník nájomcu žiadateľ odovzdal, avšak je neúplný, keďže údaje o zamestnaní a jeho príjme nie sú úradne potvrdené, priložil potvrdenie o podaní daňového priznania, keďže je živnostníkom, ale tlačivo príslušným úradom nie je potvrdené. Jedná sa o päťčlennú rodinu, ktorá teraz býva v nájomnom byte v obci Okoličná na Ostrove. Šetrením sa zistilo, že žiadateľ má nedoplatky na nájomnom vo výške dvoch mesiacov, tento nedoplatok by mal splácať podľa splátkového kalendára. Je otázne, či by ako nájomníci v tunajšom nájomnom byte boli platenia schopní. Pán poslanec Ódor nepodporuje žiadosť pána Brezovszkého. Pristúpilo sa k hlasovania, kto vyhovuje žiadosti na pridelenie nájomného bytu pre žiadateľa: zo šiestich prítomných poslancov nikto nehlasoval za, proti hlasovalo šesť poslancov.

 

   1. Dňa 17.3.2015 sa obrátila pani Angelika Milkóová bytom Trávnik 324 na obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o pridelenie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko bývajú v rodinnom dome so štyrmi maloletými deťmi od roku 2006 bez elektriny. Rodina nemôže používať elektrické spotrebiče, deti sa učia pri sviečkach. Žiadateľka je dlhodobo nezamestnaná, poberá dávku v hmotnej núdzi. Predbežná kalkulácia prípojky elektriny je 570 €, vnútorná inštalácia približne 70 €, cena za pripojenie je 168 €. Celková cena pripojenia je 800 €, z toho má nasporených 200 €. Žiada OZ o pridelenie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume 600 €.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je možné poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške najviac trojnásobku životného minima pre jednu plnoletú osobu, t.j. teraz trikrát 198,09 €. V čase keď budovu rodinného domu kupovala, bola si vedomá s celkovým stavom nehnuteľnosti a aj preto, že nebola v budove elektrina, bola kúpna cena domu nižšia. Pani Milkóová je dlhodobo nezamestnaná, mala by možnosť vybaviť si dávku v hmotnej núdzi na ÚPSVaR, v tomto jej bol obecný úrad nápomocný, avšak potrebné formality si nevybavila. Ak by sa bola zamestnala u obci na menšie obecné služby, mohla by získať ďalších 60 € za odpracované dni mesačne. Tieto výhody však v minulosti nevyužila, čím by mohla prispieť k zvýšeniu príjmov rodiny a taktiež by si mohla nasporiť behom roka žiadanú sumu jednorázovej dávky od obce. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne odmieta pridelenie dávky pre žiadateľku.

 

   1. Spoločnosť INERT s.r.o. so sídlom v Trnave sa obrátila dňa

19.3.2015 so žiadosťou o stanovisko vo veci vybudovania Výskumno-vývojového a prevádzkového centra (VVP) na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v k.ú. Trávnik na pozemkoch parc. č. 97/1, 97/6, 97/7, 97/8 a 97/9, oplotený areál vo vlastníctve JUDr. Evy Vargovej a Petra Vargu. Cieľom centra je zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov na princípe recyklácie alebo spätného získavania látok. Účelom centra VVP je vybudovanie funkčného systému zberu, úpravy, zhodnotenia a zneškodnenia všetkých druhov odpadov na jednom mieste. Funkčné celky, ktoré sa budú v areáli v Trávniku nachádzať sú: mobilné zariadenia na zber odpadu, mobilné a drviace a triediace jednotky resta, mobilná likvidácia odpadov, mobilné energetické využitie odpadov splyňovaním, mobilná stabilizácia odpadov, mobilné drvenie a lisovanie, mobilné kompostovacie zariadenie, mobilná biodegradácia, mobilné energetické využitie odpadov.

Pán starosta informoval prítomných, že proces treba začať podaním zámeru na Ministerstvo ŽP za účelom posudzovania vplyvov na ŽP na EIA, dotknuté orgány sa k zámeru vyjadria a potom sa materiál doručí obci, kde sa na verejnom fóre môžu vyjadriť k zámeru. Materiál sa zašle na ministerstvo s vyjadrením obce. Následne ministerstvo prihliadnuc na odborné vyjadrenia vydá svoje záväzné stanovisko a vráti celú vec obci na schválenie. Obec rozhoduje, či zámeru vyhovuje alebo ho odmieta. Na zasadnutí bol prítomný zástupca vlastníka areálu, kde sa navrhovaná činnosť mieni vykonávať, pán Gejza Varga, že spoločnosť INERT s.r.o. bude na areáli skladovať, opravovať a udržiavať zariadenia a nie manipulovať s odpadmi. Pán starosta navrhuje spoločnosti INERT obrátiť sa v prvom rade na EIA. Pristúpilo sa k hlasovaniu na žiadosť INERT Slovensko s.r.o. Trnava o vybudovanie výskumno-vývojového a prevádzkového centra na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v k.ú. Trávnik: zo šiestich prítomných poslancov traja poslanci boli hlasovali za a traja poslanci sa zdržali hlasovania.

 

 

 

 1. Pán starosta informoval poslancov, že v rámci separovaného zberu sa v obci zbierajú plasty, sklo a šatstvo, taktiež ročne dvakrát prebieha zber elektroodpadu. Navrhuje, aby pri požiarnej zbrojnici, pri bývalom sklade PB fliaš, ktorý sa už nevyužíva, by bolo umožnené skladovanie elektroodpadu počas celého roka, napr. cez soboty a to zabezpečením pracovníka, ktorý by dohliadal pri ukladaní odpadu. Taktiež by bol možný zber pneumatík. Na tieto zložky odpadov má obec uzatvorenú zmluvu na ich odvoz a recykláciu. Ďalej navrhuje, aby kontajner na zber skla od obchodov bol premiestnený na dvor požiarnej zbrojnice a jeden druhý umiestniť v obci, prípadne vytvoriť oplotený zberný priestor na uloženie textílií, papieru, skla a plastov prípadne aj zber biologicky rozložiteľných odpadov vhodných na kompostovanie. Prosí poslancov, aby jeho návrhy premysleli a na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva by boli jeho návrhy prejednané. Pán poslanec Ódor mal pripomienky, aby boli v obci nepretržite umiestnené kontajnery na odpad. Túto myšlienku pán starosta nepodporuje z dôvodu, že kontajnery by boli rýchlo nanosené, možno aj cudzími občanmi, bolo by pre obec nákladné stále vyprázdňovanie kontajnerov. Plánuje ohradiť aj kontajner uložený pri cintoríne, pretože občania tam ukladajú množstvo odpadov, ktoré tam nepatria.

 

 1. Správy starostu:

 

 1. V nedávnej minulosti sa založil Dobrovoľný hasičský zbor Trávnik. Kultúrne akcie plánované v tomto roku by boli nasledovné: 30. apríl stavanie mája, 24. máj Svätodušný majáles, 21. júna spomienka na 50. výročie Povodne 1965 v spolupráci s obcou Číčov a Kľúčovec, 3.-4. júl obecné slávnosti, 7. novembra súťaž v košikárstve a Svätojánsky festival, Svätojánska tanečná zábava v organizácii Villa Fyuz, Vianočná oslava s Dedom mrázom. Pán starosta navrhuje tohtoročné obecné slávnosti zorganizovať v dňoch 3. a 4. júla 2015. Termín obecných slávnosti poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne schválili.

 

 1. V tomto období prebieha povoľovací proces na prebranie miestneho obvodu lekárskej starostlivosti neb. MUDr. J. Princzkela doktorkou Princzkelovou. Zatiaľ ordinácia v Trávniku nie je možná. Obec rieši a je nápomocná pacientom patriacim k tunajšiemu obvodu tým, že týždenne v utorok a vo štvrtok zabezpečí prepravu pacientov do Zemianskej Olče k MUDr. Princzkelovej. V budúcnosti v zmysle predbežného rozhodnutia krajského úradu verejného zdravotníctva by mala pani doktorka ordinovať v Trávniku týždenne trikrát.

 

 1. Čo sa týka skrášľovania obce plánuje sa oprava chodníkov medzi materskou školou a ulicou panelovou, pokračuje sa v okliesnení kríkov a vyčistenie terénu pri bývalej budove materskej školy, plánuje sa vyčistenie kanála od zarastených kríkov a odstránenie nanosených odpadov. Tu upozorňuje pán starosta, že žiaľ niekto vypúšťa odpadovú vodu do kanála, čo je zakázané. Občania budú cez miestny rozhlas na tento zákaz upozornení.

 

Opravy a údržby: plánuje sa odstránenie stavby starej márnice pri miestnom cintoríne, malého skladu na popoľ pri budove materskej školy, chystá sa oplotenie a vyhotovenie brány pri budove obecného úradu, aby tam nechodili nepovolené osoby.

 

 1. Možnosti podania projektov. Výzvy na podanie projektov vychádzajú zvyčajne v mesiaci september, sú to projekty vypísaní PPA na opravy a údržbu stavieb v majetku obce, na kamerové systémy na zvýšenie verejnej bezpečnosti. Na nasledujúcom zasadnutí by sa prejednala možnosť prípravu projektov.

 

 1. V blízkej budúcnosti sa bude musieť obecné zastupiteľstvo zaoberať s témou miestneho vodovodu, ktorý je majetkom obce a v správe KOMVaK-U Komárno. Správca vodovodu mal v minulosti a aj má záujem o odkúpenie vodárenského majetku do svojho vlastníctva. Vodárne plánujú, že v prípadoch kde je obec majiteľom prenechajú správu vodárenského majetku obci. Pán starosta navrhuje poslancom premyslieť túto situáciu o ktorej v budúcnosti budú musieť rozhodnúť.

Ďalej informoval poslancov, že zorganizovaná súťaž v roku 2014 v košikárstve bola veľmi úspešná, v regióne ojedinelá. V tomto roku plánuje túto súťaž, ako 2. „Füssi Füles“ znova vyhlásiť Cieľom by bolo, aby sa do súťaže zapojilo aspoň 12 súťažiacich. Na propagáciu tejto akcie poveril pána Sándora Pinta na vyhotovenie brožúry o minuloročnej súťaži, ktorá bude slúžiť ako propagačný materiál pri vyhlásení tohtoročnej súťaže. Cena brožúry je 2,50 € za kus, obec mieni objednať 100 výtlačkov. Pán poslanec Ódor navrhuje schváliť zaobstaranie brožúr, pretože jedinečná súťaž v košikárstve bola prínosom pre obec, v rámci akcie sme sa zapojili do projektu, ktorým obec získala 5 nových stolov a 20 stoličiek do spoločenského domu a bola to udalosť, prostredníctvom ktorej našu obec mohla spoznať aj širšia verejnosť. Poslanci hlasovaním zo šiestich prítomných poslancov jednohlasne schválili objednanie a zakúpenie 100 kusov brožúr po 2,50 € za kus.

Pripomienky:

Pán poslanec Esztergályos: má otázku prečo neboli partnerské obce z Maďarska pozvaní na stretnutie klubov dôchodcov v januári tohto roka. Pán starosta: plánuje sa zorganizovanie návštevy do Kóspallagu a aj do partnerskej obce Vének.

Pán Esztergályos tlmočí nárok návštevníkov posilovne na zväčšenie priestorov ktoré by mohli využívať na cvičenia. V Každom prípade by bolo nutné používané miestnosti vymaľovať, keďže tam boli premočené steny a ak by to bolo možné z hľadiska statiky budovy odstrániť niektoré steny, aby získali väčší priestor pre zvýšený počet záujemcov. Práce by vykonali oni sami, len materiál by bol potrebný na náklady obce. Premýšľalo sa aj o voľné priestory v budove bývalej základnej školy, ale tie nie sú vhodné z hľadiska priestrannosti miestností ani z hľadiska vykurovania. Pán starosta sľúbil, že o predstave o odstránení stien bude konzultovať s odborníkom a o výsledku budú používatelia posilovne informovaný.

 

 1. Nakoľko ďalšie pripomienky neboli, pán starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Karol Farkas

starosta obce

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Trávnik

číslo I-2015 zo dňa 20.3.2015

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:

 

 

 

Bod č. 3: schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Trávniku

 

Bod č. 4: schvaľuje plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

Bod č. 5: schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

verejných funkcionárov v zložení: Szabóová Silvia, Esztergályos Ľudovít a

Gaál Eugen

 

Bod č. 6: schvaľuje VZN obce Trávnik č. 1/2015 o trhovom poriadku a o predaji

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce

Trávnik

 

Bod č. 7: určuje do školskej rady pri Materskej škole s VJM Trávnik členov, poslanca

Rajkó Attila a poslankyňu Szabóovú Silviu

 

Bod č. 8: schvaľuje úpravu rozpočtu obce za rok 2015

 

Bod č. 9: určuje výšku kaucie pri prenájme nájomných bytov v bytovom dome so súp.

č. 410 a 411, 12+8 bj. vo výške 6-násobku mesačného nájomného za byt

 

Bod č. 10: a) zamieta žiadosť Ladislava Nedesoczkého bytom Trávnik 170 o odpredaj

pozemku parc. registra „C“ č. 823/16 na ktorom sa nachádza rodinný

dom so súp. č. 327

 

b) zamieta žiadosť spoločnosti LAMIX s.r.o. so sídlom Trávnik 308 zo dňa

2.3.2015 o predaj a výmenu pozemkov v k.ú. Trávnik z dôvodu

nevýhodnosti predloženej ponuky pre obec, žiadaný pozemok obec nemá

v úmysle odpredať

 

c) zamieta žiadosť Tímei Véghovej trvale bytom Trávnik č. 291 zo dňa

2.3.2015 o predaj a výmenu pozemkov v k.ú. Trávnik z dôvodu

nevýhodnosti predloženej ponuky pre obec, žiadaný pozemok obec nemá

v úmysle odpredať

 

d) schvaľuje príspevok vo výške 100 € pre žiadateľa Szikonya Ladislav a

Eva Mišáková k financovaniu nákladov liečiv a zdravotných pomôcok

pre zdravotne postihnutú Máriu Szikonyovú

 

 

e) zamieta žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu v nájomnom

bytovom dome 8 b.j. Trávnik, ktorý podal Jozef Brezovszki bytom

Trávnik č. 18

 

f) zamieta žiadosť Angeliky Milkóovej bytom Trávnik 324 o pridelenie

jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na zhotovenie elektrickej prípojky,

montáž vnútorného elektrického vedenia a na pripojenie k sieti rodinného

domu so súp. č. 324 k.ú. Trávnik, ktorého je vlastníkom

 

g) nevyhovuje žiadosti INERT Slovensko s.r.o. Trnava o vybudovanie

výskumno-vývojového a prevádzkového centra na zber, zhodnocovanie

a zneškodňovanie odpadov v k.ú. Trávnik

 

 

 

Bod č. 12: A/ stanovuje termín XVIII. Trávnických hier na 3. a 4. júl 2015

 

Bod č. 13: schvaľuje zaobstaranie brožúry o jedinečnej súťaži v košikárstve pod názvom

„Füssi Füles“ konanej 22.11.2014 v Trávniku slúžiaci ako propagačný

materiál v počte 100 výtlačkov za cenu 2,50 € za kus

 

 

 

 

 

 

 

Karol Farkas

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť na aktuality
Copyright 2017 - Obec Tr�vnik
Powered by Webcredit s.r.o.